WOB-verzoek indienen

U kunt een verzoek om bepaalde informatie te verkrijgen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op verschillende manieren indienen bij de gemeente.

Verzoek indienen

  • Mondeling
  • Telefonisch
  • Per brief

Vermeld bij uw verzoek in ieder geval het onderwerp of het document. Als u alleen een onderwerp noemt, moet dit wel voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn.

In de praktijk is het verstandig om een Wob-verzoek schriftelijk en per aangetekende post aan de gemeente (of andere overheidsinstantie) voor te leggen. Dat kan ook per fax. Dan heeft u zelf in elk geval een bewijsstuk in handen waaruit blijkt dat u daadwerkelijk een verzoek om informatie hebt ingediend.

Beslissing verzoek

  • Als positief wordt beslist op uw Wob-verzoek, dan krijgt u de gevraagde informatie tegelijk met de beslissing toegezonden.
  • Bij een weigering van een schriftelijk verzoek, wordt u eveneens schriftelijk op de hoogte gesteld waarop de weigering is gebaseerd.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is. Het hoeft daarbij overigens niet alleen over schriftelijke stukken te gaan. Ook geluidsbanden, films en foto’s vallen onder de Wob
  • Het moet gaan om informatie waarover de betreffende overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) beschikt
  • De informatie die u vraagt moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dit houdt in dat het kort gezegd moet gaan om een overheidskwestie. Het gaat dan over het beleid van de betreffende overheidsinstantie inclusief de voorbereiding en uitvoering van dit beleid.
  • Hoe lang duurt de behandeling van mijn Wob-verzoek?
  • Behandeling verzoek

De gemeente moet binnen 4 weken na ontvangst over uw Wob-verzoek beslissen. Juist daarom is het van groot belang dat u een bewijs heeft van de datum waarop u het verzoek heeft ingediend.

De termijn van 4 weken kan worden verlengd. In dat geval wordt u van deze verlenging op de hoogte gesteld, voorafgaand aan het uitstel.

Let op: als uw verzoek betrekking heeft op milieu-informatie of als er naar verwachting nog andere belanghebbenden betrokken zijn bij uw Wob-verzoek, dan gelden er andere termijnen. Neem hiervoor contact op met een bestuursrechtadvocaat.