Ontwikkeling SEW-terrein Nibbixwoud

Het project SEW-terrein is gestart. De voetbalclub SEW is verhuisd naar een nieuw complex waardoor de huidige speelvelden vrij zijn gekomen. We hebben de ambitie om hier woningbouw op te ontwikkelen. Op woensdag 23 maart 2016 is er een bewonersavond georganiseerd. Omwonenden en andere belangstellenden kwamen met hun wensen en ideeën over de invulling van de nieuwe woningbouwlocatie. Deze inbreng met de inbreng van toekomstige bewonersavonden nemen we mee bij de planvorming voor het terrein.

Luchtfoto locatie SEW terrein

Bestemmingsplan en overige ontwikkelingen

Het voorontwerpbestemmingsplan lag tot en met 16 maart 2017 ter inzage. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad om hierop te reageren. De reacties worden verwerkt en daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Ook hier heeft men weer de mogelijkheid om op te reageren. Meer informatie hierover volgt.

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het voormalige SEW terrein zijn in volle gang. De voormalige bestuurskamers, kleedkamers en kantine zijn gesloopt, de bomen en hekwerken zijn verwijderd en de grond wordt geëgaliseerd. Na plaatsing van het nieuwe hekwerk, medio april 2017, komen er tot de start van de daadwerkelijke woningbouw schapen op de voormalig sportvelden. Momenteel bekijken wij de mogelijkheden van toekomstige verkeersstromen om zo de meest gewenste ontsluitingswegen te bepalen. De grondverkopen zijn in volle gang.

Interactieve bijeenkomst 28 september

De resultaten van deze avond vindt u hier. Er is gesproken over bouwwijze en duurzaamheid.

Op 28 september heeft er een interactieve bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de verdere invulling van woningbouw op de voormalige SEW-velden. In het eerste deel werden de laatste ontwikkelingen en de stand van zaken behandeld. In het tweede gedeelte gingen we met elkaar om tafel om duurzaamheid en het uiterlijk van de woningen in de nieuwe wijk te bespreken. De powerpoint presentatie kunt u onderaan deze pagina onder bestanden vinden.

Wat zijn uw woonwensen?

Wij zijn benieuwd hoe geïnteresseerden over wonen op het SEW-terrein denken. Iedereen kon tot 13 januari 2017 meedoen aan het woonwensen-onderzoek. Wij maken nu het overzicht. Dit wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.

schets woning in weiland met tekst landelijk wonen in het hart van Nibbixwoud

Kaders SEW-terrein vastgesteld

Woensdag 25 mei 2016 heeft er een tweede bewonersbijeenkomst plaatsgevonden. Op deze avond is er naar voren gekomen dat veel direct omwonenden graag een stukje grond willen bijkopen direct grenzend aan hun eigen perceel. 5 juli 2016 heeft het college van B&W hiermee ingestemd. De gesprekken voor de grondaankopen worden ingepland.

Op 7 juli 2016 heeft de raad de kaders en voorwaarden van de ontwikkeling van woningbouw op het SEW-terrein vastgesteld. De gemeenteraad heeft besloten om duurzaamheid verder te stimuleren door de toepassing van energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Het is doel is het realiseren van energieneutrale gebouwen. Ook maakt de gemeente het bouwen van kangoeroewoningen mogelijk op het SEW-terrein.

Klankbordgroep

De gemeente wil de bewoners betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften en wensen van de buurtbewoners is een een klankbordgroep samengesteld. Met deze klankbordgroep wordt overlegd over de voortgang en de resultaten van de plannen. Er vinden regelmatig klankbordgroep vergaderingen plaats. De verslagen van de klankbordgroepvergaderingen van 10 mei, 5 juli,13 september en 31 januari kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Planning

In 2017 stellen we de gebiedsvisie vast en beginnen we de bestemmingsplanprocedure. In 2018 verlenen we de vergunningen en starten we met de bouw.

Collectieve zelfbouw

Op 12 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten om collectieve zelfbouw (CPO) mogelijk te maken in de gemeente Medemblik. Collectieve zelfbouw is een vorm van projectontwikkeling waarbij inwoners in gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen woningbouwproject. Ook bij de woningbouw op het SEW-terrein staan wij open voor initiatieven. Voor meer informatie ga naar de pagina van Collectieve zelfbouw.

Meer informatie

Uitgelicht