Gemeente Medemblik en windturbines

De raad van de gemeente Medemblik is unaniem tegen het plaatsen van windmolens op haar grondgebied. Wij informeren u over de windprojecten van de provincie Noord-Holland op het grondgebied van Medemblik.

Standpunt van gemeente Medemblik over windturbines

De raad van de gemeente Medemblik heeft zich unaniem uitgesproken tegen de plaatsing van de windturbines op haar grondgebied.

Provinciale Windprojecten

De provincie Noord-Holland heeft voor Wind op Land een taakstelling van 685,5 MW (megawatt) in 2020. Eén windturbine produceert gemiddeld circa 2,5 tot 3 megawatt per jaar Er zijn verschillende locaties nodig om die doelstelling te halen.

Op dit moment (najaar 2016) is nog tussen de 46 en 68 megawatt nodig om aan die rijksopgave te voldoen. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben hiervoor zeven aanvragen geselecteerd. Eén van de aanvragen is windpark Westfrisia. Deze locatie ligt in de gemeente Medemblik. De verwachting is dat in de eerste helft van 2017 een besluit volgt over de definitieve vergunningen. Indien geen beroep wordt ingesteld, kan de realisatie van de eerste windparken daarna starten.

Meer informatie over de provinciale projecten Wind op Land vindt u op de provinciale website.

Windpark Westfrisia

Windpark Westfrisia ligt in Medemblik bij Zwaagdijk. Plaatsen van windturbines is pas mogelijk als het Provinciale Inpassingsplan (PIP) klaar is.

Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voorziet in de plaatsing van vijf windturbines langs de Westfrisiaweg in het gebied, globaal gelegen tussen de Rijweg en de Noorderboekert.

Tot en met 9 november 2016 lag het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Windpark Westfrisia ter inzage.

Gemeente Medemblik heeft een zienswijze ingediend bij de provincie. Daarin stelt de gemeente dat de provincie zich ten onrechte baseert op een overgangsbepaling, waardoor voor de windturbines een kortere afstand tot de woningen aan de Zwaagdijk geldt. Verder benadrukt de gemeente het belang van het openhouden van het huidige agrarisch landschap.

In het eerste kwartaal van 2017 worden de zienswijzen, met daarop een reactie van Gedeputeerde Staten, voorgelegd aan de Provinciale Statencommissie Ruimte, Water en Wonen.

Daarna nemen Provinciale Staten een besluit op de aanvraag.

Windpark Broerdijk

Engie (Energie Nederland Windenergie Holding bv) heeft een aanvraag ingediend voor zes windturbines aan de zuidzijde van de Broerdijk te Midwoud. Ook tegen dit plan heeft de gemeente een zienswijze ingediend.

Gedeputeerde Staten hebben deze aanvraag geweigerd op 15 november 2016. Het gebied is namelijk aangemerkt als weidevogelgebied. Op gronden met deze aanduiding geldt een verbod op windturbines. Engie kan nog in beroep gaan bij de Raad van State.

Meer informatie

Gemeentelijke reactie Inpassingsplan Windpark Westfrisia

Gemeentelijke inspraakreactie op het concept-Milieueffectrapport