Raad stelt gemeentebegroting 2018 vast

Met een ferme tik van z’n vergaderhamer sloot burgemeester Frank Streng vorige week donderdag de raadsvergadering in het teken van de gemeentebegroting 2018 af. Het financiële huishoudboekje voor het komend jaar werd met algemene stemmen aangenomen.

De begrotingsvergadering is altijd een belangrijke bijeenkomst. Niet alleen stelt de raad vast hoeveel geld er voor diverse gemeentelijke activiteiten beschikbaar is, ook bepaalt de raad hoe alle plannen en initiatieven worden betaald.

Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting is het gebruikelijk dat verschillende raadsfracties met initiatieven, ideeën, aanpassingen komen voor het  nieuwe jaar. Dit gebeurt met moties en amendementen. Niet alle moties of amendementen haalden de eindstreep, maar velen wel. Zo is afgesproken dat de Stichting Oud Andijk extra geld krijgt voor het Poldermuseum in Andijk. Op initiatief van de raad meldt de gemeente Medemblik zich aan het regionale evenement Special Olympics in 2019 De raad wil graag dat het evenement in 2019 in de gemeente wordt georganiseerd.

In navolging van de gemeente Hoorn wordt ook het Medemblikker tracé van de Museumstoomtram opgevrolijkt met een kleurrijk bloemenlint, dat aanlokkelijk is voor bijen. Niet alleen wordt daarmee het traject aantrekkelijker voor toeristen, ook de natuurwaarden worden daardoor versterkt.

Overzicht amendementen en moties

Meer geld voor cultuur

Samen met inwoners, culturele instellingen en de gemeenteraad stelt de gemeente in 2018 de een cultuurnota op. Vooruitlopend op het vaststellen van de nieuwe cultuurnota heeft de raad besloten een structureel bedrag van veertigduizend euro in de begroting op te nemen.

Ontsluiting Overspoor

Vanwege onder meer de zeer hoge kosten hebben burgemeester en wethouders in overleg met de ondernemers van bedrijventerrein Overspoor besloten de plannen voor  een betere ontsluiting van het terrein nu niet uit te voeren. De raad vindt echter dat de aantrekkelijkheid van Overspoor sterk verbetert met een betere ontsluiting op de A7. Volgens de raad verdwijnen de plannen definitief wanneer ze niet als pm-post in de meerjarenbegroting worden opgenomen. Daartoe is nu besloten.

Poldermuseum Andijk

De raad wil dertigduizend euro reserveren voor Stichting Oud  Andijk. In het voormalige stoomgemaal wordt een stuk historie in stand gehouden. Met het geld geeft de gemeente een impuls aan de samenwerkende partijen die het Poldermuseum volgens een nieuw concept tot een uniek publiekscentrum willen maken.

Special Olympics

De raad van Medemblik wil alles in het werk stellen om in 2019 het regionale evenement Special Olympics naar de gemeente te halen. Volgens de raad levert het evenement een bijdrage aan een positieve beeldvorming van mensen met een verstandelijke handicap. Van Special Olympics gaat bovendien een stimulerende werking uit om meer mensen met een beperking aan het sporten te krijgen.

Fietsbeleid

De gemeenteraad wil dat het college van burgemeester en wethouders een fietsbeleid gaat ontwikkelen. In dit beleid vraagt de raad om maatregelen die de gemeente aantrekkelijker maakt voor fietsers. De raad constateert dat er duidelijk een gebrek is aan goede fietsparkeerplaatsen. Dat levert een rommelig straatbeeld op. Ook constateert de raad dat er meer laadplekken voor e-bikes noodzakelijk zijn en dat er meer geïnvesteerd moet worden in de infrastructuur die gericht is op fietsen.

Bloemen- en bijenlint

In navolging van de gemeente Hoorn wordt ook het Medemblikker tracé van de Museumstoomtram opgevrolijkt met een lint van bloemen, die aanlokkelijk zijn voor bijen. Niet alleen wordt daarmee het traject aantrekkelijker voor toeristen, ook de natuurwaarden worden daardoor versterkt. Omdat de provincie Noord-Holland op dit moment flink investeert in natuur hoopt de raad op subsidie om het bloemen- en bijenlint te financieren. Over het beheer moeten goede afspraken worden gemaakt.

Erfgoedvisie

De raad verwacht in 2018 van het college een erfgoedvisie. Op dit moment is er geen recent integraal erfgoedbeleid of visie. Daar moet verandering in komen. Enkele jaren geleden is in opdracht van de gemeente een lijst gemaakt van monumentale en beeldbepalende panden.  Deze kan bij de erfgoedvisie worden betrokken. De raad wil graag een inspirerende ambitie voor het in stand houden en versterken van het culturele erfgoed. Het is noodzakelijk om aan te sluiten bij de te ontwikkelen cultuurnota en het programma Leefbaarheid.

Eigen bijdrage Wmo

Het college gaat onderzoeken wat de kosten voor de gemeente zijn wanneer de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen wordt afgeschaft. De raad vindt dat bij de eigen bijdrage-systematiek rekening moet worden gehouden met de extra kosten die inwoners met een chronische ziekte en/of een beperking moeten maken. In het regeerakkoord is opgenomen dat er in 2019 een abonnementstarief komt voor huishoudens die gebruik maken van de Wmo-voorzieningen. De raad wil dat onderzocht wordt of dit abonnementstarief kan ingaan in Medemblik en wat de kosten zijn als Medemblik de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen afschaft.

Woninginbraken

Op verzoek van de gemeenteraad gaat onze gemeente onderzoeken hoe woninginbraken in de gemeente kunnen worden teruggebracht. Samen met partners, zoals Vereniging Eigen Huis, woningbouwverenigingen en de politie stelt de gemeente een beleid op. In dit beleid moeten prestatieafspraken worden opgesteld. Op suggestie van de raad wordt ook gekeken of een dergelijk project samen met de zeven Westfriese gemeenten kan worden opgepakt.

Ouderenwerk

De gemeenteraad wil in kaart brengen wat er wordt gedaan op het gebied van welzijnsactiviteiten voor ouderen. Vooruitlopend op het maken van een samenhangend en proactief ouderenbeleid. De raad constateert dat er ondanks geboden hulp veel eenzaamheid onder ouderen is. Veel van hen zijn geen lid van een vereniging of nemen niet aan deel aan activiteiten. De raad pleit verder voor een aanspreekpunt en coördinator die het gezicht van een seniorenvriendelijke gemeente is.

Gevaarlijke kruisingen in kernen

Tijdens de begrotingsraad is het college gevraagd een inventarisatie te maken van alle onveilige kruispunten in de kommen van de gemeente.

Schoolmaatschappelijk werk

De raad vindt dat binnen het bestuurlijk overleg tussen de Westfriese gemeenten moet worden gepleit voor een integrale aanpak van en samenwerking tussen gemeente, zorg en onderwijs bij het schoolmaatschappelijk werk op basisscholen. Op dit moment wordt zorg soms te laat aangeboden en dat leidt tot een verergering van de problematiek. Om dit te voorkomen moet schoolmaatschappelijk werk goed inbedden binnen het basisonderwijs.

Extra inzet door BOA’s

Twintig tot dertig procent van de auto’s in de binnenstad van Medemblik houdt zich niet aan de regels van de blauwe zone. Dat bleek tijdens de informatieavond over de parkeerproblematiek die onlangs is gehouden. Bezoekers aan de avond trokken de conclusie dat er te weinig wordt gehandhaafd. De raad vindt dat er extra buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) moeten worden ingezet om te controleren op foutparkeerders. Niet zozeer om meer boetes uit te delen, maar om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de parkeerproblematiek.

 

U vindt de begroting op: http://medemblik.begroting-2018.nl