Colofon

Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook, (o.m. teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadable bestanden), is eigendom van de gemeente Medemblik, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De informatie mag alleen voor eigen gebruik worden opgeslagen door de gebruiker. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Medemblik. De informatie mag wel worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.

De gemeente heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten, afbeeldingen en geluidsfragmenten. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de gemeente zodat het materiaal terstond kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Subnavigatie