Privacy

Privacy Statement

Versie 03-07-2017

1. Inleiding

Technologische ontwikkelingen in samenwerking met een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. De gemeente Medemblik is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

Binnen de gemeente wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld bij het afnemen van diensten, zoals het aanvragen van een vergunning, subsidie of een voorziening. Wanneer u hier gebruik van maakt mag u verwachten dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Voor omgang met persoonsgegevens gelden in het bijzonder de volgende wettelijke kaders:

 • De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • De Uitvoeringswet Algemene VerordeningGegevensbescherming.

De wetgeving onderschrijft algemene regels waar de gemeente Medemblik zich aan dient te houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels vormen de basis voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en zijn als zodanig in aanvullend beleid uitgewerkt.

2. Uitgangspunten

De gemeente draagt zorg voor de beveiliging van persoonsgegevens en respecteert ieders privacy. Om dit te waarborgen houdt de gemeente zich aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Het beginsel van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie houdt in dat er inzichtelijk is in hoeverre en op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt. Aanverwante informatie dient hierbij  eenvoudig toegankelijk  en begrijpelijk te zijn.


Grondslag en doelbinding
De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.


Minimale gegevensverwerking
De gemeente streeft naar minimale gegevensverwerking en verwerkt daarbij alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.


Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.


Integriteit en vertrouwelijkheid
De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.


Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met
de verwerking te dienen doel.

3. Register van verwerkingsactiviteiten 

De gemeente Medemblik kent een transparante dienstverlening en houdt daarom een register van verwerkingsactiviteiten bij. Hierin is vastgelegd:

 • wie in welk geval verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking;
 • wat het doel is van de gegevensverwerking;
 • wie er betrokken zijn bij de gegevensverwerking en welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
 • de eventuele verstrekking van persoonsgegevens aan derden;
 • de bewaar- en vernietigingstermijnen;
 • de getroffen beveiligingsmaatregelen.    

4. Verwerkers/ontvangers

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt de gemeente Medemblik in sommige gevallen gebruik van diensten van derde partijen. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Een overzicht van alle aangesloten partijen is opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten.

5. Rechten van betrokkenen

Degene die betrokken is bij de gegevensverwerking heeft wettelijk gezien een aantal rechten die hij/zij kan inroepen. Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op informatie: U heeft het recht om aan de gemeente te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: U heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing: In gevallen waar u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken heeft u het recht om de persoonsgegeven te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Om als betrokkene gebruik te maken van deze rechten dient u een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via DigiD worden ingediend. Binnen vier weken na ontvangst zal de gemeente beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan de gemeente aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene .

6. Website en Cookies

U kunt de website van de gemeente Medemblik anoniem bezoeken. Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze site en welke pagina´s er worden bezocht. Daarvoor worden enkel het aantal bezoeken geregistreerd en niet de identiteit van de bezoekers. Uw gegevens blijven dus anoniem.

Als u via www.medemblik.nl producten afneemt dient u zich hiervoor bekend te maken met behulp van uw DigiD. Gegevens worden dan uitsluitend voor de aanvraag van het betreffende product gebruikt.

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

U kunt cookies weigeren in uw browserinstellingen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de helpfunctie van uw browser (vaak terug te  vinden in het menu “opties”) vindt u meer informatie over cookies.

7. Informatiebeveiliging

Op basis van het Informatiebeveiligingsbeleid zijn maatregelen getroffen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Informatieveiligheid is een eerste voorwaarde voor gegevensbescherming in het kader van privacy.

8. Wijzigen privacybeleid

Dit privacystatement kan te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden u aan het privacystatement geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van de gemeente Medemblik, dan kunt u dit kenbaar maken via info@medemblik.nl of telefonisch via (0229) 85 60 00.

    Zie ook:          

Subnavigatie