Belastingen

 • Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

  De gemeente stelt jaarlijks de waarde van alle woningen en bedrijfspanden vast. Dit is de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken).

 • Taxatieverslag en Aanslag/WOZ-beschikking inzien

  De gemeente heeft van alle onroerende zaken een taxatieverslag en een aanslag/WOZ-beschikking. Hierop staat onder andere de WOZ-waarde van uw eigendom vermeld.

 • Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of waarde van uw eigendom kunt u bezwaar maken. Dit kost u vaak onnodig veel tijd en energie.

 • Onroerende zaakbelastingen

  Belangrijke inkomstenbron voor de gemeente is de onroerendezaakbelasting (OZB). De opbrengst van deze belasting gaat naar de algemene middelen.

 • Rioolheffing

  Wanneer u een woning of bedrijf bezit dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, moet u rioolheffing betalen. De rioolheffing wordt vastgesteld naar de situatie op 1 januari van elk belastingjaar.

 • Afvalstoffenheffing

  De afvalstoffenheffing is een vergoeding die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huisvuil.

 • Begrafenisrechten

  Als u een graf bezit op één van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Medemblik en u heeft het jaarlijkse onderhoud daarvan niet afgekocht, betaalt u jaarlijks een vast bedrag aan onderhoud.

 • Hondenbelasting

  Als u één of meer honden bezit, moet u hondenbelasting betalen. U bent verplicht zelf uw honden aan en af te melden. Het tarief hangt af van het aantal honden dat u bezit.

 • Toeristenbelasting

  Als u verblijf biedt aan personen die niet in de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens staan ingeschreven, met overnachten tegen een vergoeding in welke vorm dat ook, bent u toeristenbelasting verschuldigd. U dient zelf aangifte te doen.

 • Forensenbelasting

  Als u voor uzelf of voor uw gezin meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houdt, zónder hoofdzakelijk in de gemeente te verblijven, betaalt u forensenbelasting. U bent verplicht zelf aangifte te doen.

 • Leges

  De gemeente rekent kosten voor het leveren van diensten, het verstrekken van informatie of het in behandeling nemen van aanvragen voor een vergunning. Deze kosten worden ’leges’ genoemd.

 • Betalingsregeling

  De aanslag gemeentelijke belastingen kan in twee of, door ons te machtigen, in zeven maandelijkse termijnen worden betaald.

 • Wijze betalen aanslag (automatische incasso)

  De belastingplichtige kan de aanslag gemeentelijke belastingen betalen door de gemeente te machtigen of door zelf het verschuldigde bedrag over te maken.

 • Kwijtschelding

  Kwijtschelding kan worden aangevraagd als u een laag inkomen heeft waardoor u niet in staat bent uw belastingen te betalen.

 • Dwanginvordering

  Als een belastingaanslag niet of niet volledig vóór de betaaltermijn is betaald, wordt de dwanginvordering ingezet. Dit brengt extra kosten met zich mee.

 • Veelgestelde vragen bij Belasting en WOZ

  Staat uw vraag er niet bij mailt u deze dan naar woz@medemblik.nl