Dwanginvordering

Als een belastingaanslag niet of niet volledig vóór de betaaltermijn is betaald, wordt de dwanginvordering ingezet. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Aanmaning

Wanneer de betaaltermijn van de aanslag is verstreken en de aanslag is niet of niet volledig betaald, stuurt de gemeente een aanmaning. Hier zijn kosten aan verbonden.

Dwangbevel

Als de betaling op de aanmaning niet tijdig (binnen 14 dagen na dagtekening) is ontvangen, zet de gemeente de dwanginvordering voort door een dwangbevel te betekenen. Ook hier zijn kosten aan verbonden.

Beslag leggen

Als na het dwangbevel nog niet tot betaling is overgegaan, heeft de gemeente vele mogelijkheden om de openstaande vordering te innen. Zo kan de gemeente het loon of de uitkering, de tegoeden op een bankrekening, auto’s of (on)roerende zaken in beslag nemen.