Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van alle woningen, bedrijven, grond vast. Dit is de WOZ-waarde. Deze wettelijke taak is vastgelegd in de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Deze waarde is onder andere bepalend voor de hoogte van een aantal belastingen:

Waar vindt u de WOZ-waarde

Op de jaarlijks van de gemeente te ontvangen belastingaanslag/WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde vermeld. Met ingang van 1 januari 2016 treffen huurders van woningen op deze beschikking ook de WOZ-waarde aan. Dit hangt samen met de recente wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). De WOZ-waarde kan bepalend zijn bij het vaststellen van de maximale huurprijs van woningen in de gereguleerde sector. Voor informatie hierover raadpleeg uw verhuurder of kijk op huurcommissie.nl

Peildatum 1 januari

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde kijkt de gemeente naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar.

Onderbouwing waardebepaling

Als u de onderbouwing van de WOZ-waarde wilt inzien dan kan u het taxatieverslag inzien.

Waarderingskamer

Deze instantie houdt toezicht op alle activiteiten die gemeenten uitvoeren met betrekking tot het waarderen van onroerende zaken.

Mogen we u een paar korte vragen stellen?

Wij willen graag de dienstverlening aan de hand van uw ervaring verbeteren. Zou u een korte vragenlijst willen invullen? Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

NAAR DE VRAGENLIJST