Ontwikkeling SEW-terrein Nibbixwoud

Het project SEW-terrein is gestart. De voetbalclub SEW is verhuisd naar een nieuw complex waardoor de huidige speelvelden vrij zijn gekomen. We hebben de ambitie om hier woningbouw op te ontwikkelen. Het startschot is gegeven op woensdag 23 maart 2016 met een interactieve bewonersavond. Omwonenden en andere belangstellenden konden hun wensen en ideeën delen. Deze inbreng samen met de inbreng van de andere bewonersavonden nemen we mee bij de planvorming voor het terrein.

Er is op het terrein ook ruimte voor collectieve zelfbouw.

Luchtfoto locatie SEW terrein

Bestemmingsplan en overige ontwikkelingen

Het definitieve bestemmingsplan is vastgesteld in de gemeenteraad van 5 oktober 2017. Het bestemmingsplan ligt tot 30 november ter inzage.

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het voormalige SEW terrein zijn in volle gang. De voormalige bestuurskamers, kleedkamers en kantine zijn gesloopt, de bomen en hekwerken zijn verwijderd en de grond is geëgaliseerd. De nieuwe hekwerken zijn geplaatst en tot de daadwerkelijke bouw lopen er schapen rond op het terrein. Momenteel bekijken wij de mogelijkheden van toekomstige verkeersstromen om zo de meest gewenste ontsluitingswegen te bepalen. De grondverkopen zijn zo goed als afgerond.

Wonen op het voormalige SEW-terrein

We zijn momenteel bezig met het bepalen van de ontwikkelstrategie voor woningbouw op het voormalige SEW-terrein. De kaveluitgifte en de grondprijzen worden dan bepaald. Hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie.

schets woning in weiland met tekst landelijk wonen in het hart van Nibbixwoud

 

Kaders SEW-terrein en klankbordgroep

In 2016 zijn er verschillende bewonersavonden geweest waaruit de kaders en voorwaarden voor de invulling van het SEW-terrein uit zijn voort gekomen. Deze zijn vastgesteld door de gemeenteraad met als aanvulling duurzaamheid verder te stimuleren door de toepassing van energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking.

De klankbordgroep wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. Er wordt gesproken over de voortgang en de resultaten van de plannen. De klankbordgroep bestaat uit buurtbewoners, leden van dorpsraad Nibbixwoud en de betrokken ambtenaren. Er vinden regelmatig klankbordgroepvergaderingen plaats. De verslagen kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Planning

Begin 2017 is de gebiedsvisie vastgesteld en is de bestemmingsplanprocedure gestart. Eind 2017 wordt het bestemmingsplan vastgesteld. In 2018 verlenen we de vergunningen en starten we met de bouw.

Collectieve zelfbouw

Op 12 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten om collectieve zelfbouw (CPO) mogelijk te maken in de gemeente Medemblik. Collectieve zelfbouw is een vorm van projectontwikkeling waarbij inwoners in gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen woningbouwproject. Ook bij de woningbouw op het SEW-terrein staan wij open voor initiatieven. Voor meer informatie ga naar de pagina van Collectieve zelfbouw.

Meer informatie

Uitgelicht