Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Op deze pagina vindt u vastgestelde beleidsnotities over ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer.

 • Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaatsen

  In het ’Besluit Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaatsen’ staan de criteria waaraan aanvragen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) moeten voldoen.

 • Beleidsregel handhaving recreatief gebruik recreatieverblijven in de gemeente Medemblik

  Beleid handhaving recreatief gebruik recreatieverblijven in gemeente Medemblik 2016. Op 24 november 2015 hebben burgemeester en wethouders van Medemblik de Beleidsregel handhaving recreatief gebruik recreatieverblijven in de gemeente Medemblik 2016 vastgesteld. Hierin wordt vastgelegd hoe de recreatieve bestemming van de recreatieverblijven wordt gehandhaafd en welke prioriteit daarbij wordt gehanteerd.

 • Beleidsregels inbreidings- en herstructurering locaties

  De Beleidsregels geven een eenduidig toetsingskader voor de beoordeling van (principe) verzoeken voor woningbouw in de bestaande dorpskernen of lintbebouwingen wanneer deze niet passen binnen de regels van de bestaande bestemmingsplannen. De beleidsregels zijn van toepassing op de bestemmingsplannen Dorpskernen I, II, III en IV van de gemeente Medemblik.

 • Bouwbeleidsplan 2012

  In het Bouwbeleidsplan 2012 heeft de gemeente vastgelegd op welke wijze vergunningaanvragen in het kader van de Wabo, activiteit bouwen, worden getoetst aan het Bouwbesluit.

 • Detailhandelsbeleid

  De gemeente Medemblik heeft speciaal voor de detailhandel een aanpak opgesteld die ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt gestuurd.

 • Gebiedsvisie en Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Medemblik 2014

  Het geurbeleid dient vastgelegd te worden in een verordening. Een gebiedsvisie moet deze geurverordening goed onderbouwen.

 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) Medemblik

  In het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan staat wanneer welke wegen of knelpunten worden aangepakt. Ook wordt er gekeken naar de toekomst en de verwachte problemen en de eventuele maatregelen daarvoor.

 • Groenbeheerplan en Groenstructuurplan

  Het Groenstructuurplan geeft als beleidsstuk een omschrijving van de (gewenste) kwaliteit van het openbaar groen binnen de gemeente. In het Groenbeheerplan staan onder andere de kaders voor het onderhoud van het groen in de gemeente.

 • Handhavingsbeleid Omgevingsrecht 2015-2018

  Het college heeft voor de handhaving van het Omgevingsrecht in de periode 2015-2018 beleid vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe het college handhaaft en waar zij de prioriteiten legt.

 • Handhavingsbeleid Openbare Orde en Veiligheid

  Het college en de burgemeester hebben voor de handhaving van de Openbare Orde en Veiligheid beleid vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe zij handhaven en waar zij de prioriteit leggen.

 • Nota Grondbeleid 2014

  Op 6 maart 2014 heeft de gemeente de ‘Nota Grondbeleid 2014’ vastgesteld. Deze nota geeft de hoofdlijnen van het grondbeleid weer. In de nota zijn geen gedetailleerde regelingen opgenomen zoals grondprijzen voor specifieke functies op concrete locaties. Voor het opstellen en actualiseren daarvan dient deze nota als leidraad.

 • Parkeernormen

  Als u gaat bouwen of verbouwen, dan worden eisen gesteld aan de aanleg van Parkeervoorzieningen.

 • Parkeervisie Blik op Medemblik

  Voor de binnenstad van Medemblik is onderzocht of er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners, ondernemers en bezoekers. Ook is rekening gehouden met eventuele problemen in de toekomst. Er is gekeken hoe we dan het parkeren willen regelen.

 • Stolpenbeleid gemeente Medemblik

  Het stolpenbeleid is opgesteld om de karakteristieke West-Friese en de Noord-Hollandse stolpen in de gemeente Medemblik te behouden. Daarnaast is het beleid bedoeld om karakteristieke stolpvormen als basisvorm voor nieuwbouwplannen te stimuleren.

 • Structuurvisie

  De gemeente Medemblik wil een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en verblijven is.

 • Uitgifte groen en restpercelen

  De gemeenteraad heeft op 17 november 2011 de beleidsnota ’Uitgifte openbaar groen en restpercelen’ (pdf, 163 kb) vastgesteld, om eenduidig beleid vast te stellen voor de gehele gemeente.

 • Verruiming beleid huisvesting arbeidsmigranten

  Werkgevers zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om er op toe te zien dat de huisvesting op een deugdelijke wijze plaatsvindt. Om een eenduidige aanpak in de regio te bereiken is de Regionale Kadernota Huisvesting Buitenlandse Werknemers West-Friesland opgesteld.

 • Welstandsnota

  Het welstandsbeleid van Medemblik is opgesteld vanuit de overtuiging dat de lokale overheid het belang van een aantrekkelijke bebouwde omgeving dient te behartigen.

 • Woongebiedenkaart

  Kaart met rustige woonwijken en gemengde gebieden in de dorpskernen.

 • Woonvisie Medemblik 2012-2020

  De Woonvisie gaat over wonen in de gemeente Medemblik.