Duurzaamheidssubsidie voor maatschappelijke organisaties

 • Deze duurzaamheidssubsidie is voor maatschappelijke organisaties en verenigingen (zonder winstoogmerk) in gemeente Medemblik
 • U kunt een aanvraag indienen wanneer u financiële ondersteuning wenst voor verduurzamingsplannen
 • Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen
 • Een subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 20.000 euro;
 • Subsidies lager dan 2.000 euro worden niet verstrekt;
 • De aanvraag kan tot en met 31 december worden ingediend
Duurzaamheidssubsidie aanvragen

 

Als maatschappelijke organisatie of vereniging in gemeente Medemblik, kunt u in aanmerking komen voor een duurzaamheidssubsidie. Doel van deze subsidie is het stimuleren van verduurzamingsplannen.

De duurzaamheidssubsidie wordt verstrekt door de gemeente Medemblik. Het biedt mogelijkheden aan organisaties en verenigingen voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Het verlenen van een duurzaamheidssubsidie wordt gebaseerd op de “Nadere regels ondersteuning duurzaamheidsmaatregelen maatschappelijke organisaties Medemblik 2023”  

 1. De maatschappelijke organisatie of vereniging waarvoor de aanvraag wordt gedaan, is: 
  a. Gevestigd en actief in de gemeente Medemblik; 
  b. Een organisatie zonder winstoogmerk; 
  c. Bezig met een maatschappelijk doel en levert een bijdrage aan de gemeentelijke beleidsambities; 
 2. De aanvrager is eigenaar van het vastgoed of terrein waarop het duurzaamheidsproject wordt gerealiseerd;
 3. Het duurzaamheidsproject wordt gerealiseerd in de gemeente Medemblik;
 4. Het duurzaamheidsproject zal worden gerealiseerd door (of in opdracht van) de aanvrager en blijft na realisatie eigendom van de aanvrager;
 5. De duurzaamheidssubsidie wordt enkel gebruikt voor de realisatie van het aangegeven duurzaamheidsproject;
 6. De kosten van het duurzaamheidsproject zijn in redelijke verhouding tot de gestelde doelen en er zijn duidelijke te verwachten resultaten van de duurzaamheidsactiviteit;
 7. De aanvrager kan aantoonbaar maken dat eerst alle duurzaamheidssubsidies van het rijk en de overheid zijn aangevraagd;
 8. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 31 december 2023 door de gemeente ontvangen zijn.

Artikel 1. Definities

 1. duurzaamheidssubsidie: subsidie in de vorm van een geldbedrag op grond van deze nadere regels;
 2. hernieuwbare energiebronnen: de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht (mits niet in strijd met Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement), biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas;
 3. kosteneffectiviteit: de gangbare verhouding tussen de prijs van een technologie en de energieopbrengst van deze technologie;
 4. maatschappelijke organisatie: een (formele of informele) vereniging, stichting of andere rechtspersoon, ingeschreven in de gemeente Medemblik met een maatschappelijk doel;
 5. Nadere regels en Subsidie: de subsidie in het kader van de in dit document omschreven ‘Nadere regels subsidie duurzaamheid maatschappelijke organisaties Medemblik 2023’;
 6. Subsidieverstrekker: gemeente Medemblik;
 7. ASV of Verordening: de Algemene Subsidieverordening Medemblik.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze Nadere regels zijn alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 genoemde doelstelling.

Subsidie kan worden aangevraagd door een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk gevestigd in de gemeente Medemblik.

Artikel 3. Doel van de subsidie

Met deze Nadere regels wil de gemeente ondersteuning bieden aan maatschappelijke organisaties om te verduurzamen. Daarmee wordt het brede maatschappelijke middenveld van Medemblik versterkt.

Artikel 4. Doelgroep

Een duurzaamheidssubsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk gevestigd en actief in Medemblik, die bezig is met een maatschappelijk doel en een bijdrage levert aan de gemeentelijke beleidsambities.

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

Een duurzaamheidssubsidie kan worden verstrekt voor een project op het gebied van energiebesparing en de opwekking van duurzame energie.

Artikel 6. Subsidiecriteria en beoordeling aanvragen

 1. Een duurzaamheidssubsidie kan worden verstrekt voor een project op het gebied van energiebesparing en de opwekking van duurzame energie.
 2. In aanvulling op artikel 5 tweede lid van de ASV verstrekt de aanvrager een offerte of overeenkomst voor de realisatie van het project.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 1. De overschrijding van het subsidieplafond wordt gelijkelijk en in verhouding tot de aangevraagde compensatie verminderd over de aanvragers.
 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 8. Niet subsidiabele kosten

Voor de duurzaamheidssubsidie komen in ieder geval niet in aanmerking:

 1. Kosten die eerder dan 8 weken na indiening zijn gemaakt. Een aanvraag dient 8 weken voorafgaand aan de start van de activiteit te zijn ingediend. Impliciet betekent dit dat de kosten pas vanaf 8 weken na indiening subsidiabel zijn;
 2. de BTW voor zover deze door de aanvrager kan worden teruggevorderd;
 3. kosten die niet in redelijke verhouding staan tot de gestelde doelen of redelijkerwijs te verwachten resultaten van de activiteit;
 4. kosten die gedekt worden door andere Rijks- en provinciale duurzaamheidssubsidies.

Artikel 9. Subsidiehoogte

 1. Een subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 20.000;
 2. subsidies lager dan € 2.000 worden niet verstrekt.

Artikel 10. Bij de aanvraag in te dienen stukken

De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en digitaal rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de gemeentelijke website.

 1. De aanvrager is eigenaar, pachter en/of huurder of gebruiker van het vastgoed of terrein waarop het project wordt gerealiseerd ;
 2. het project zal worden gerealiseerd door of in opdracht van de aanvrager en blijft na realisatie eigendom van aanvrager;
 3. het project wordt gerealiseerd in de gemeente Medemblik;
 4. de duurzaamheidssubsidie wordt enkel gebruikt voor de realisatie van het project;
 5. kosten die niet in redelijke verhouding staan tot de gestelde doelen of redelijkerwijs te verwachten resultaten van de activiteit;
 6. aantoonbaar wordt gemaakt in de subsidieaanvraag dat eerst alle mogelijke Rijks- en provinciale duurzaamheidssubsidies zijn aangevraagd.

Artikel 11. Subsidieplafond

Voor de subsidie als bedoeld in deze regeling geldt een subsidieplafond.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de verordening en/of het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.
 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidie duurzaamheid maatschappelijke organisaties Medemblik 2023.
 3. Deze regeling vervalt op 31 december 2023.  

Nadat u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een digitale bevestiging van ontvangst.

Uiterlijk 8 weken na indiening van uw aanvraag ontvangt u digitaal bericht over het besluit ten aanzien van uw aanvraag.

 • Kosten zijn pas vanaf acht weken na indiening subsidiabel;
 • Een subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 20.000 euro;
 • Subsidies lager dan 2.000 euro worden niet verstrekt;
 • Als het subsidieplafond voor deze subsidie bereikt is, worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

Heeft u verdere vragen over de duurzaamheidssubsidie? Neem dan contact op via voorzieningen@medemblik.nl