Energienoodfonds voor maatschappelijke organisaties

 • dit noodfonds is voor maatschappelijke organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk in gemeente Medemblik
 • u kunt een aanvraag indienen wanneer er financieel nadeel is ondervonden als gevolg van de hoge elektriciteit- en gasprijzen
 • de subsidie kan worden aangevraagd voor de periode van oktober 2022 tot en met maart 2023
 • om aanspraak te kunnen maken op de subsidie dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen
 • de aanvraag kan tot en met 30 september worden ingediend
Aanvraag energieondersteuning

Als maatschappelijke organisatie of vereniging in gemeente Medemblik kunt u in aanmerking komen voor energieondersteuning. Dit is in de vorm van een subsidie. Het doel is om actuele betalingsproblemen door de hoge elektriciteit- en gasprijzen op te vangen. Het is bedoeld voor een korte termijn. 

Deze subsidie wordt verstrekt door de gemeente Medemblik. Voor de periode van oktober 2022 tot en met maart 2023 kunt u de subsidie aanvragen. Deze regeling wordt aangevuld met een subsidie voor sportverenigingen (SPUK NEAS: noodfonds energie amateur sportverenigingen) vanuit de overheid.

 1. De maatschappelijke organisatie of vereniging waarvoor de aanvraag wordt gedaan, is:
  a. Gevestigd en actief in de gemeente Medemblik;
  b. Een organisatie zonder winstoogmerk;
  c. Bezig met een maatschappelijk doel en levert een bijdrage aan de gemeentelijke beleidsambities;
  d. Een organisatie die de energielasten betaalt;
  e. Geen zwembad, zorginstelling of kerk (die niet uitsluitend culturele activiteiten organiseert);
  f. Geen organisatie die aanspraak kan maken op de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK-regeling).
 2. De periode waarvoor de aanvraag wordt gedaan, valt binnen de periode oktober 2022 tot en met maart 2023.
 3. De maatschappelijke organisatie of vereniging waarvoor de aanvraag wordt gedaan, kan op het gebied van energietarieven aantonen dat het gemiddelde energietarief van oktober 2022 tm maart 2023 hoger is dan het gemiddelde energietarief van oktober 2021 tm maart 2022.
 4. De maatschappelijke organisatie of vereniging waarvoor de aanvraag wordt gedaan, kan op het gebied van energieverbruik aantonen:
  a. Wat het werkelijke energiegebruik was in de periode van oktober 2022 tm maart 2023;
  b. Dat er is geprobeerd om de energiekosten in kwartaal 4 van 2022 en kwartaal 1 van 2023 te beperken.
 5. De maatschappelijke organisatie of vereniging waarvoor de aanvraag wordt gedaan, kan op het gebied van duurzaamheid aantonen dat:
  a. Er een plan is, waarin is opgenomen welke duurzaamheidsmaatregelen de organisatie wil gaan nemen om het energieverbruik te beperken en de duurzaamheid te verbeteren;
  b. Er een duurzaamheidsscan heeft plaatsgevonden of een opdrachtbevestiging of offerte aanwezig is voor een duurzaamheidsscan.
 6. Subsidieaanvraag moet uiterlijk 30 september 2023 door de gemeente ontvangen zijn.

Artikel 1. Definities

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze nadere regels verstaan onder:

 1. Energietarieven: kosten van elektriciteit- en/of gasverbruik voor gebruik van de accommodatie.
 2. Maatschappelijke instelling: een (formele of informele) vereniging, stichting of andere rechtspersoon, ingeschreven in de gemeente Medemblik met een maatschappelijk doel.
 3. Nadere regels en Subsidie: de subsidie in het kader van de in dit document omschreven ‘Nadere regels energienoodfonds maatschappelijke organisaties Medemblik 2023’.
 4. Q4-2022: Maanden oktober, november en december van 2022.
 5. Q1-2023: Maanden januari, februari en maart van 2023.
 6. Subsidieaanvrager: een maatschappelijke of culturele instelling.
 7. Subsidieverstrekker: gemeente Medemblik.
 8. Verordening: de Algemene subsidieverordening Medemblik.
 9. Website en Gemeentelijke Website: de website Externe link: www.medemblik.nl

Artikel 2. Reikwijdte

Deze Nadere regels zijn alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 genoemde doelstelling.

Subsidie kan worden aangevraagd door een maatschappelijke instelling gevestigd in de gemeente Medemblik.

Artikel 3. Doel van de subsidie

Met het energienoodfonds wil de gemeente, als noodmaatregel, directe ondersteuning bieden aan maatschappelijke organisaties. Daarmee wordt voorkomen dat deze niet langer deel uitmaken van het brede maatschappelijke middenveld van Medemblik en versterkt dit de maatschappelijke organisaties.

Artikel 4.  Toepasselijkheid van de Algemene Subsidieverordening Medemblik                                              

Op deze Nadere regels zijn de bepalingen van de Verordening van toepassing tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken in deze regeling.

Artikel 5.  Subsidiecriteria en beoordeling aanvragen

 1. De aanvrager is:
  a. Gevestigd en actief in de gemeente Medemblik;
  b. Een organisatie zonder winstoogmerk;
  c. Bezig met een maatschappelijk doel en levert een bijdrage aan de gemeentelijke beleidsambities;
  d. Een organisatie die de energielasten draagt;
  e. Geen organisatie die aanspraak kan maken op de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK-regeling);
  f. Geen zorginstelling;
  g. Geen kerk, tenzij die uitsluitend culturele activiteiten organiseert.
  h. Geen zwembad die op de daarvoor bestemde rijksregelingen aanspraak kunnen maken.
 2. De aanvraagperiode gaat over de maanden oktober, november en december van 2022 en januari, februari en maart van 2023.
 3. De aanvrager kan op het gebied van energietarieven aantonen dat:
  a. Het gemiddelde energietarief tussen 1 oktober 2022-1 april 2023 hoger is dan diezelfde periode het jaar ervoor, waarbij het gemiddelde wordt berekend op basis van het energietarief op 1 oktober, 1 januari en 1 april.
 4. De aanvrager kan op het gebied van energieverbruik aantonen:
  a. Wat het energieverbruik is de maanden oktober, november en december 2022 en januari, februari en maart 2023;
  b. Dat er is gestuurd op het beperken van de energiekosten in Q4 2022 en Q3 2023.
 5. De aanvrager kan op het gebied van duurzaamheid aantonen:
  a. Dat er een plan is, waarin zij aangeeft welke duurzaamheidsmaatregelen zij van plan is te gaan nemen, om het energieverbruik te beperken en de duurzaamheid te verbeteren;
  b. Dat er een duurzaamheidsscan heeft plaatsgevonden of er een opdrachtbevestiging/offerte is voor een duurzaamheidsscan. Bij de start van de regeling organiseert de gemeente een bijeenkomst een avond over duurzaamheid, waarbij Sportstroom of een soortgelijke organisatie verduurzamingtips geeft en deze partij kan een gratis duurzaamheidsscan doen.
 6. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf 14 juli tot en met 30 september 2023
 7. Subsidieverstrekker dient na ontvangst van de aanvraag een digitale bevestiging te geven van ontvangst.
 8. Subsidieverstrekker deelt uiterlijk acht weken na 30 september 2023 het besluit mede aan de subsidieaanvrager.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen en subsidieplafond

 1. Het toe te kennen subsidiebedrag bedraagt het verschil tussen het gemiddelde energietarief van elektra en gas van 1 oktober 2022, 1 januari 2023 en 1 april 2023 t.o.v. dezelfde data het jaar ervoor vermenigvuldigd met het energieverbruik van oktober, november en december 2022 en januari, februari en maart 2023. Daarbij geldt dat. a. De subsidie eenmalig wordt verleend; b. De subsidie wordt als voorschot verstrekt. Na beoordeling van de werkelijke energiekosten van Q4 2022 en Q1 2023, als verantwoording en beoordeling van de onder artikel 5 gestelde voorwaarden, vindt de definitieve vaststelling plaats;
 2. Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 30 september 2023. Indien meer is aangevraagd dan het subsidieplafond wordt naar rato toegekend;
 3. Voor de subsidie als bedoeld in deze regeling geldt een subsidieplafond. De totale subsidiepot bedraagt € 150.000;
 4. Een organisatie die in aanmerking komt voor het prijsplafond, kan tot het prijsplafond aanspraak maken op het energienoodfonds. Het verkregen voorschot eind 2022 wordt afgehaald van het te compenseren bedrag;
 5.  Aanvragen die na de in artikel 5, derde lid, aangegeven periode worden ingediend worden niet in behandeling genomen;
 6. Het college kan besluiten het budgetplafond, als bedoeld in het derde lid te verhogen, mits passend binnen het budgettaire kader.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 1. De overschrijding van het subsidieplafond wordt gelijkelijk en in verhouding tot de aangevraagde compensatie verminderd over de aanvragers.
 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 8. Uitvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de verordening, ingediend tot 30 september 2023.

Artikel 9. Bij de aanvraag in te dienen stukken

De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en digitaal rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de gemeentelijke website.

 1. oude en huidige energiecontracten uit periode 2021-2022 en 2023
 2. Onderbouwing op welke manier is gestuurd op lastenverlichting met betrekking tot energie
 3. Onderbouw op welke manier er wordt verduurzaamd, zodat in de toekomst in mindere mate sprake is van lastenverzwaring
 4. Duurzaamheidsscan of offerte ten behoeve van een duurzaamheidsscan

Artikel 10. Verplichtingen en verantwoording subsidieontvanger

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 11 van de verordening gelden de volgende verplichtingen:

 1. Bij een besluit tot subsidieverlening worden aan de subsidieontvanger in ieder geval de volgende verplichtingen opgelegd:
  a. De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring;
  b. De subsidieontvanger meldt onmiddellijk iedere relevante wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overlegd. Wanneer blijkt dat de aanvrager alsnog subsidie of een bijdrage voor energiekosten in een andere vorm ontvangt of als een eerder ingediend bezwaar over een dergelijke subsidie/bijdrage gegrond wordt verklaard, is de aanvrager verplicht om dit te melden bij de gemeente. Indien alsnog een subsidie of bijdrage wordt      toegekend kan de gemeente besluiten om de verleende subsidie (gedeeltelijk) in te trekken of te herzien en de te veel of ten onrechte verstrekte subsidie terug te vorderen;
  c. De subsidieontvanger is het verplicht om een duurzaamheidsscan te laten doen en ook duurzaamheidsmaatregelen te treffen, tenzij er al diverse structurele duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen.

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

Onder verwijzing naar artikel 9, derde lid, aanhef en onder f, van de Verordening kan of wordt subsidieverlening geweigerd als:

 • Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.
 • Het subsidieplafond genoemd in artikel 6, derde lid is bereikt.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de verordening en/of het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.
 2. Deze regeling kan worden aangehaald als: Nadere regels energienoodfonds  maatschappelijke organisaties Medemblik.
 3. Deze nadere regels vervallen op 31 december 2023.

Nadat u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een digitale bevestiging van ontvangst.

Uiterlijk acht weken na 30 september 2023 ontvangt u digitaal bericht over het besluit ten aanzien van uw aanvraag.

Heeft u vragen over het energienoodfonds? Dan kunt u contact opnemen via voorzieningen@medemblik.nl