Leerplicht

  • kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school: zij hebben een leerplicht
  • zij mogen alleen met een goede reden van school wegblijven
  • in bijzondere situaties kunt u bij de schoolleiding vrij aanvragen
  • een kind mag niet buiten de schoolvakantie op vakantie gaan. Als dit niet anders kan, bespreekt u dit eerst met de schoolleiding. Zonder toestemming van de directeur mag uw kind niet wegblijven van school
  • wanneer het een probleem is uw kind naar school te laten gaan, bespreek dit dan eerst met de school

Ieder kind heeft recht op onderwijs. In Nederland vinden we onderwijs zo belangrijk dat het verplicht is gemaakt. We willen dat jongeren kennis opdoen en vaardigheden leren. Zodat ze zich later zelfstandig kunnen redden. Een afgeronde schoolopleiding hoort daarbij. Daarom controleert de leerplichtambtenaar of alle jongeren tussen de 5 en 18 jaar staan ingeschreven bij een school en of ze ook naar school gaan. Staan de jongeren niet ingeschreven bij een school (of bezoekt deze niet) dan onderzoekt de leerplichtambtenaar wat er aan de hand is.

Volgens de Leerplichtwet mogen kinderen van 4 jaar in Nederland naar de basisschool. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar is geworden, is het volledig leerplichtig. Volledig leerplicht wil zeggen dat jongeren 5 dagen per week naar school moeten. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere 16 jaar is geworden. Na het schooljaar waarin een jongere 16 jaar is geworden, is het tot zijn of haar 18e verjaardag kwalificatieplichtig. Dat betekent dat de jongere een diploma moet halen (diploma HAVO, diploma VWO of een diploma niveau 2 van het MBO).

In de leerplichtwet staat dat een leerplichtige jongere de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. Er kunnen gewichtige omstandigheden zijn waarom een jongere niet naar school kan. Dit zijn situaties die buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) of leerling liggen, zoals verhuizing van het gezin, bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten of viering van 25-, 40, of 50-jairige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen uitzondering gemaakt worden als een jongere tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouder(s)/verzorger(s). Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn dan wel worden aangetoond dat een vakantie in de vakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar een kind verlof geven. Het gaat dan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De directeur beslist hierover. Het betreft nooit meer dan 10 schooldagen en dit verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

Zaken als familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding, eerder vertrek of latere terugkeer vanwege verkeersdrukte gelden NIET als gewichtige omstandigheid.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakantie zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als het een aanvraag betreft voor meer dan 10 schooldagen wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

Wanneer een leerling vaak niet op school is (of te laat komt), kan er iets aan de hand zijn met de leerling zelf of met de ouder(s)/verzorger(s). Wanneer een leerplichtambtenaar hiervan een melding krijgt, neemt hij/zij contact op met de school, leerling/ouder(s)/verzorger(s) en als dat van toepassing is, de aanwezige hulpverlening. De leerplichtambtenaar probeert op deze manier er achter te komen waarom de leerling zo vaak niet op school is (of te laat komt) en wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Wanneer het verzuim/te laat komen, ondanks alle inspanningen, blijft voortduren, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken.

Contact

Heeft u vragen en staat uw kind ingeschreven bij een basisschool of voortgezet onderwijs neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente Medemblik via telefoonnummer 0229 85 60 00 of per e-mail: leerplicht@medemblik.nl.

Heeft u vragen en staat uw kind ingeschreven bij een MBO instelling neem dan contact op met de leerplichtambtenaren voor het MBO via telefoonnummer 0229 25 22 00.