Lijst voor herstel van een verzakte fundering van een woning

Lijst van maatregelen voor herstel van een verzakte fundering.

Voorbereidingskosten mits uitgevoerd door een algemeen erkend advies- en/of
ingenieursbureau;

  1. De aanneemsom voor de bouwtechnische voorzieningen;
  2. De kosten van eventuele tijdelijke huisvesting tot een maximum van € 1.500,- excl. BTW ;
  3. De notariskosten en afsluitkosten voor zover noodzakelijk voor het verkrijgen van de lening;
  4. De taxatiekosten voor zover vereist voor de verkrijging van de lening;
  5. De leges voor de vereiste vergunningen;
  6. De netto verschuldigde omzetbelasting;
  7. De kosten in verband met bodem- en milieuwetgeving;
  8. De kosten voor begeleiding en directievoering.

Ad 2.

Tot in punt 2 bedoelde bouwtechnisch voorzieningen worden de volgende onderdelen gerekend:

A.
Het realiseren van een nieuwe fundering op palen, waaronder wordt verstaan:
I. het slopen van de begane grondvloer;
II. het ontgraven van de kruipruimte;
III. het trillingsvrij aanbrengen van nieuwe palen;
IV. het maken van inkassingen;
V. het aanbrengen van beton/stalen balken en/of begane grondvloer van beton.

B.
Het wijzigen van de hoogteligging van de dorpelhoogte middels vijzelen dan wel vergelijkbare
methodieken.

C.
Het herstel van gevels en dragende muren, waaronder wordt verstaan het noodzakelijk vervangen of
repareren van steens of halfsteens metselwerk of spouwmuur of vergelijkbare dragende
constructies.

D.
Het herstel van nutsvoorzieningen, waaronder wordt verstaan:
I. het aanbrengen of herstellen van de riolering en hemelwaterafvoer;
II. het aanbrengen of herstellen van de waterleiding en de leidingen voor warmtevoorziening;
III. het aanbrengen of herstellen van elektra leidingen;
IV. het aanbrengen of herstellen van de meterkast inclusief installaties.

E.
Het herstel van schade aan onderdelen van de woningen en direct aangrenzende omgeving, die
direct samenhangt met of noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het uit voeren van de bouwtechnische
voorzieningen als bedoeld onder 1, 2 en 3.