Aanslag gemeentelijke belastingen/woz-beschikking 2023

Eind deze week ontvangt u de gecombineerde belastingaanslag/woz-beschikking. Heeft u zich aangemeld bij de Berichtenbox van MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u deze aanslag/beschikking digitaal en niet per post. 
Met de inkomsten van gemeentelijke belastingen onderhouden we de wegen, groenvoorzieningen, riolering, en andere voorzieningen in de gemeente. De opbouw van de aanslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Vaste onderdelen van de belastingaanslag zijn: 

  • Onroerende zaakbelasting: van de eigenaar/gebruiker over de WOZ-waarde van de woning, bedrijf, grond
  • Rioolheffing: van de eigenaar van een woning, bedrijf (in)direct aangesloten op de gemeentelijke riolering; met een link naar de rioolheffing 
  • Afvalstoffenheffing met recycletarief: van de gebruiker van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld. Een vast deel (een- of meerpersoonshuishouden) en een variabel deel voor restafval, afhankelijk van containertype en aantal ledigingen/aanbiedingen)

WOZ-waarde en taxatieverslag

De WOZ-waarde wordt vermeld op de jaarlijkse gecombineerde belastingaanslag  In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde van uw huis of bedrijf heeft bepaald. U kunt dit verslag vanaf eind februari online inzien.

WOZ-waarde

De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde (Waardering Onroerende zaken) op 1 januari van het vorig jaar (waardepeildatum). Hierbij wordt een verrekening gemaakt met de toestand die het heeft op 1 januari van het lopende jaar (toestandsdatum). 

Stijging OZB

De uitgaven voor de gemeente zijn de afgelopen jaren sterker gestegen dan de inkomsten. Vorig jaar is er een grote bezuinigingsslag doorgevoerd. De gemeenteraad heeft besloten dat er dit jaar nog een eenmalige belastingverhoging nodig is om het tekort in de begroting op orde te krijgen. Door deze gezamenlijke financiële bijdrage, kunnen gemeentelijke voorzieningen in stand blijven en de dienstverlening voor inwoners op peil blijven.  

Wilt u meer weten over de begroting, kijk dan op medemblik.begroting-2023.nl

Recycle tarief / afvalstoffenheffing

Het recycle tarief is nieuw dit jaar en bestaat uit een vast en variabel bedrag. Het vaste deel over 2022 heeft u vorig jaar betaald. Dit jaar krijgt u de eerste afrekening van het variabele deel van het recycletarief over 2022 + het nieuwe vaste tarief voor 2023. Samen vormt dit uw bedrag aan afvalstoffenheffing.  

Voor elke keer dat u uw grijze bak met restafval aan de weg heeft gezet of zak in de verzamel restcontainer heeft gedaan, betaalt u een bedrag. De aantallen zijn door HVC aan de gemeente verstrekt. Het aantal keer dat u uw afval heeft aangeboden, vindt u onder de post ‘grondslag.’ Ook via de HVC- app kunt u het aantal ledigingen terugvinden. 

Wegenheffing

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft per 1 januari 2023 het beheer van alle wegen op gemeentelijk grondgebied overgedragen aan de gemeente. Dat betekent dat de gemeente beheerder is van de wegen en belasting heft. De wegenheffing wordt opgeteld bij het OZB-bedrag. De belasting aan het HHNK zal dit jaar daarom lager zijn. Het kan zijn dat u deze belasting kort geleden betaald heeft; de verrekening is daarom pas later merkbaar.   

Heeft u niet genoeg geld om uw aanslag te betalen?

Neem contact op met ons via 0229 856000. 

No cure no pay?

U hebt er vast wel eens over gelezen of gehoord: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” U bent uiteraard vrij om hier gebruik van te maken. Houd wel rekening met het volgende. Deze ‘no cure no pay bedrijven’ claimen hoge onkostenvergoedingen bij de gemeente. Die betaalt u als inwoner weer via de belasting. Ook kan het zijn dat u een doorlopende machtiging heeft afgegeven voor een WOZ-bezwaar zonder dat u dat in de gaten had. Het bureau maakt dan voor een volgend jaar weer bezwaar, waardoor u alsnog met kosten geconfronteerd kan worden. Let hier goed op.