Nieuw vergadermodel bespaart tijd

Een nieuw vergadermodel geeft raadsleden en commissieleden de gelegenheid om minder en efficiënter te vergaderen. De tijd die zij als lid van de gemeenteraad of commissie  winnen, kunnen zij besteden aan het luisteren naar de inwoners. Bovendien wordt het proces, wat moet leiden tot een raadsbesluit, met het nieuwe model ingekort.

De gemeenteraad komt elke maand - behalve in de zomervakantie - bijeen. In deze vergaderingen neemt de raad besluiten over voorstellen die door het college (ambtenaren) worden aangedragen.
Voorafgaand aan die raadsvergaderingen waren er meerdere vergadermomenten. Allereerst was er de oriënterende vergadering; een bijeenkomst waarin de raadsleden zich een beeld konden vormen en lieten informeren over het onderwerp. Daarna een vergadering waarin de raadsfracties (politieke partijen in de raad) aan elkaar hun mening konden geven: de meningvormende commissie. Als derde de raadsvergadering zelf. Een raadsbesluit kostte in totaal drie vergaderavonden en dus veel tijd voor de raads- en commissieleden.

Nieuw vergadermodel

Vanuit de gemeenteraad zelf kwam het idee om het zogenoemde ‘vergadermodel’ aan te passen. Om efficiënter te vergaderen met een beter resultaat in minder tijd. De oplossing werd gevonden in: a. het schrappen van de oriënterende vergadering. Die wordt nu zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. b. Het samenvoegen van de oriënterende- met de meningvormende commissievergaderingen.

Raadsbrede commissie

De commissies zijn nu gecombineerd tot één raadsbrede commissievergadering. In die vergadering besluiten de dames en heren commissieleden of de voorstellen in de raadsvergadering worden afgehandeld als een hamerstuk of als een bespreekstuk.

Alleen wanneer een fractie een motie of amendement indient, wordt er over het raadsvoorstel gesproken (bespreekstuk). Wanneer er geen motie of amendement is ingediend wordt zonder verder overleg over het voorstel besloten (hamerstuk).

  • Wat is een motie? Dit is een verzoek om iets nader te onderzoeken

  • Wat is een amendement? Dit is een voorstel om een plan te wijzigen

Inspraak

Als inwoner, of als andere belanghebbende (organisaties of instellingen) mag je altijd inspreken bij een raadsbrede commissievergadering. Het kan gaan over een onderwerp op de agenda van die vergadering, maar ook over andere onderwerpen. Graag aanmelden voordat de vergadering begint. Inspreken tijdens een raadsvergadering is niet mogelijk. Voor meer informatie over de agenda en inspraak kunt u bellen met de griffie; (0229) 85 63 67 of mail naar .
 

Rondetafelgesprek

Soms komt het voor dat inwoners of organisaties over een bepaald onderwerp – dat niet op de agenda staat - van gedachten willen wisselen met de commissieleden (dit zijn de specialisten in de gemeenteraad op gebied van: Ruimte, Bestuur&Middelen en Samenleving).  Hiervoor zijn de‘rondetafelgesprekken’. Zo’n gesprek moet minimaal 48 uur voor de Raadscommissievergadering worden aangevraagd bij de Griffie.

Vergaderschema

Wanneer vergaderen raad en commissie precies? U leest het op het vergaderschema.
Wist u dat er een filmpje op onze website staat waarin wordt uitgelegd hoe de gemeente(raad) werkt?  Kijk hier naar het filmpje: Wat is de gemeenteraad?

Naar overzicht