Op weg naar de begroting 2020

Hoe zit het met de inkomsten en uitgaven van de gemeente Medemblik? De begroting voor 2020 wordt in november vastgesteld. Daarin staan alle inkomsten en verwachte uitgaven van de gemeente. In de programmabegroting staat voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente geld beschikbaar stelt. De gemeenteraad als hoogste orgaan binnen een gemeente stelt de begroting vast.

Het begint op 7 oktober wanneer de commissieleden het college aan ambtenaren hun vragen kunnen stellen. Tijdens de begrotingsraad op 7 november brandt het echte debat los. Deze raadsvergadering begint die dag al om 16.00 uur in de raadzaal. Naar verwachting stelt de raad dan op het eind van die avond de programmabegroting, al dan niet met wijzigingsvoorstellen (amendementen) en opdrachten aan het college (moties) vast.

Meelezen?

De agenda met de bijhorende stukken vindt u op onze pagina Gemeenteraad; klik op de tegel Vergaderingen raad en commissies> Kies een datum.

Over de concept-programmabegroting is er een aparte website met veel (achtergrond) informatie. Deze vindt u op https://medemblik.begroting-2020.nl/

Inspreken

U kunt ook inspreken tijdens de vergadering. Wilt u meer weten over de agenda en/of over inspraak bel dan met de griffie; (0229) 85 63 67 of mail naar .

Schema van begrotingsbehandeling

  • Maandag 7 oktober, 18.30-19.30 uur: Vragenuur voor commissieleden. Commissieleden kunnen hun vragen over de begroting aan ambtenaren stellen. Dit vragenuur is openbaar.
  • Maandag 7 oktober 19.30-21.45 uur: OriĆ«nterende behandeling van de begroting in de raadscommissie. Fracties kunnen vragen stellen aan het college over de begroting en de keuzes die het college in het begrotingsvoorstel heeft gemaakt. Inwoners/organisaties kunnen hierbij inspreken, hiervoor kunt u contact opnemen met de griffie, via tel: (0229) 85 60 00.
  • Maandag 14 oktober, vanaf 19.30 uur: Meningsvormende behandeling van de begroting in de commissie. Commissieleden geven aan welke moties zij overwegen en welke voorstellen zij mogelijk indienen om de begroting aan te passen (amendementen).
  • Donderdag 7 november, vanaf 16.00 uur: raadsvergadering met algemene beschouwingen en vaststelling begroting

Subsidieplafonds

In de raads- en commissievergaderingen over de begroting 2020 wordt ook een raadsvoorstel behandeld over de subsidieplafonds voor 2020.

De begrotingsvergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom
 

Naar overzicht