Positief resultaat jaarrekening gemeente Medemblik

Op dinsdag 11 juni heeft het college van burgemeester en wethouders van Medemblik de voorjaarsnota 2024, de kaderbrief 2025 en de jaarrekening 2023 behandeld. Uit de jaarrekening 2023 blijkt dat incidentele meevallers hebben gezorgd voor een meevaller van 10 miljoen euro.

Het college heeft 3 stukken vastgesteld die samen een goed beeld geven van de financiële situatie van de gemeente. De jaarrekening laat zien wat er het afgelopen jaar is gedaan en wat er bereikt is. De Lentenota kijkt naar het huidige jaar en waar eventueel bijstellingen nodig zijn. De kaderbrief geeft kaders voor de begroting van 2025 en verder.

Positief rekeningresultaat

De jaarrekening heeft een positief rekeningresultaat van  €10.606.000,- . Dit positieve resultaat draagt bij aan één van de uitgangspunten van de kadernota 2023, namelijk: een financieel sterke, gezonde en betaalbare gemeente. De grootste meevallers komen voort uit de Oekraïense vluchtelingenopvang. Ook de uitgaven in het kader van de  jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vielen gunstig uit.

Wat gebeurt er nu met de meevallers?

Het college adviseert de raad om het grootste deel (€9.907.000,-) in de algemene reserve te storten. Hiermee volgt de gemeente het vastgestelde beleid. Dit maakt het mogelijk om het geld te gebruiken voor toekomstige uitdagingen (zoals de grote projecten zwembad Wervershoof, dorpshuis Abbekerk, sporthal Wognum en gemeentehuis). Op deze manier kan het geld, indien nodig, ook worden gebruikt om de effecten van het ravijnjaar te dempen. Het advies van het college is om het overgebleven bedrag te verdelen onder de reserve sociaal domein en de reserve voor de invoeringskosten van de omgevingswet.

Toekomstbeeld

De financiële voorspellingen zien er tot en met 2025 gunstig uit. Daarna volgt in 2026 het zogeheten ravijnjaar. Want dan duiken  Nederlandse gemeenten, als gevolg van een korting van het Rijk op het Gemeentefonds van 2,3 miljard, veelal in de rode cijfers. Hierdoor komen hun begrotingen onder grote druk te staan.

Wethouder Harry Nederpelt: “Om ook in de nabije toekomst alle huidige verplichtingen, beloften en ambities waar te kunnen maken, staat de gemeente voor een aantal financiële uitdagingen. Het is belangrijk om een gedegen en toekomstbestendig financieel beleid te blijven voeren.”