Veelgestelde vragen van vluchtelingen

Maatschappelijk werk organiseert wekelijk spreekuren waar u al uw vragen kunt stellen rondom geld, zorg, onderwijs en werk.

 • Maandagochtend in het gemeentehuis te Wognum van 9 tot 10.
 • Dinsdagochtend in Opperdoes in Huize Almere van 9 tot 10.
 • Donderdagochtend in de Muiter in Medemblik van 9 tot 10.

Opvang en onderwijs voor kinderen

Op de pagina Eerste opvang en onderwijs voor kinderen uit Oekraïne vindt u informatie over onderwijs en kinderopvang. De pagina's zijn vertaald in het Oekraïens, Russisch en Engels. Onderaan de pagina vindt u de vertalingen. 

Het is heel goed mogelijk dat u direct of op korte termijn medische zorg nodig heeft. Hoe deze zorg vergoed wordt is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Hieronder staan de verschillende situaties beschreven. Wie afwijkt van deze regelingen is zelf aansprakelijk voor de gemaakte kosten.

 • Mensen met een Nederlands paspoort en hun familieleden

Personen met een Nederlands paspoort en hun familieleden die uit Oekraïne geëvacueerd zijn, worden door de Sociale Verzekeringsbank bij VGZ/Univé aangemeld voor de speciale regeling “Tijdelijke verzekering voor evacués”. De betreffende personen hebben zich daarvoor tijdens hun verblijf in Oekraïne al aangemeld bij de SVB. Binnen de regeling “Tijdelijke verzekering voor evacués” worden alle zorgkosten vergoed die onder de basisverzekering vallen. De inhoud is vergelijkbaar met de VGZ Ruime Keuze. Voor medisch noodzakelijke zorg die niet onder de basisverzekering valt, wordt door de SVB bepaald of en hoeveel van deze kosten wij mogen vergoeden. De premie voor deze verzekering wordt door de SVB betaald.

 • Oekraïners die asiel hebben aangevraagd in Nederland

Oekraïners die in Nederland asiel hebben aangevraagd kunnen via het COA gebruik maken van de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA). Deze regeling wordt uitgevoerd door RMA Healthcare.

 • Oekraïners die geen asiel hebben aangevraagd in Nederland

Een deel van de gevluchte Oekraïners heeft geen asiel aangevraagd, maar verblijft tijdelijk bij familie of vrienden in Nederland. Op basis van de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne mogen zij tijdelijk visumvrij in Nederland verblijven. Oekraïense vluchtelingen kunnen in Nederland medisch noodzakelijke zorg ontvangen als zij dat nodig hebben. Tot vrijdag 4 maart adviseerde het CAK om gebruik te maken van de “Regeling onverzekerbare vreemdelingen” als tijdelijke oplossing. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft inmiddels besloten dat de zorgkosten via de “Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden” vergoed worden. Voor medisch noodzakelijke zorg worden alle kosten volledig vergoed. De zorgverlener kan de kosten op de volgende manier vergoed krijgen:

 • Binnen 7 kalenderdagen nadat de zorg is verleend of gestart moet de zorgverlener melding maken bij het centrale meldpunt van de GGD GHOR: Meldpunt Onverzekerden Zorg.
 • De zorgverlener ontvangt een meldingsnummer van de GGD GHOR, dit is 30 kalenderdagen geldig. Dit nummer heeft de zorgverlener nodig voor het invullen van het subsidieformulier.
 • De zorgverlener kan nu de zorgkosten declareren bij het CAK (Postbus 84015, 2508 AA Den Haag). Hiervoor moeten de volgende documenten meegestuurd worden:

a.         De DAEB-overeenkomst (alleen als de zorgverlener voor het eerst declareert). Met een DAEB-overeenkomst wordt de medisch noodzakelijke zorg die is geleverd een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Het formulier staat op de website van het CAK: Formulier-subsidieregeling-onverzekerden-DAEB-overeenkomst-CAK-2020.pdf (hetcak.nl).

b.         Een kopie van een recent bankafschrift (alleen als de zorgverlener voor het eerst declareert).

c.         Het ingevulde subsidieformulier: Subsidieformulier.pdf (hetcak.nl).

d.         De factuur van de gemaakte zorgkosten.

4.         Het CAK beslist binnen 13 weken of de zorgkosten vergoed worden, deze worden vervolgens binnen 6 weken uitbetaald.

Meer informatie over de “Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden” staat op de website van het CAK: CAK - Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden zie www.hetcak.nl).

Heeft u zich ingeschreven in de gemeente waar u verblijft? Dan kan het zijn dat u een uitnodiging krijgt voor een bevolkingsonderzoek naar kanker. Dat gaat automatisch. U hebt recht op deelname aan een bevolkingsonderzoek. Maar u kunt de keuze om wel of niet deel te nemen ook voorlopig uitstellen. Er is geen medische noodzaak om direct deel te nemen.

Zie ook:  https://www.rivm.nl/en/refugees-ukraine/Програма-онкологічного-скринінгу-для-українських-біженців of  https://www.rivm.nl/en/refugees-ukraine/Программа-онкологического-скрининга-украинских-беженцев

(On)kosten en vergoedingen

Leefgeldvergoeding per maand per persoon (ongeacht de leeftijd):  

 • € 260,-
 • Als u in een opvanglocatie woont waar centraal gekookt wordt, vragen we een bijdrage van € 70,-.
 • Leefgeld per maand is dan per persoon: € 190,- (€260 - € 70)

Vrijwillige bijdrage woonlasten bij opvang in gastgezin is als volgt opgebouwd:

 • Per volwassene : € 215,- per maand
 • Per kind: € 55,- per maand

De gemeente Medemblik maakt gebruik van prepaid pinpassen, SimpledCards, die eigendom blijven van de gemeente. Deze pas wordt ingeleverd op het moment dat de vluchteling de gemeente verlaat. 

Voor personen in de particuliere opvang is het van belang om de inschrijving in de BRP zo snel mogelijk te doen. De uitkering van leefgeld in de particuliere opvang kan enkel na registratie worden overgegaan. Op deze manier kan misbruik van deze regeling worden voorkomen, zoals uitbuiting van ontheemden of beroep op het leefgeld door personen die hier geen recht op hebben.

Wij komen handen te kort om iedereen in te schrijven en om de juiste gegevens van de vluchtelingen op te vragen. Omdat het om gemeenschapsgeld gaat, willen we zorgvuldig te werk gaan. Daarnaast heeft de Rijksoverheid onlangs de bedragen verandert. Wij gaan graag vanaf het begin uit van het juiste bedrag.

 • Als het leefgeld wordt stopgezet als u in een andere gemeente opgevangen wordt en verstrekkingen ontvangt (in de GOO of de POO)
 • Als u zelfstandig in uw onderdak en levensbehoeften kunt voorzien stopt ook het leefgeld. Als dit gebeurt op initiatief van u zelf,bent u verplicht hier melding van te maken bij de gemeente die de opvang en het leefgeld verstrekt.
 • Als u de opvang verlaat zonder de gemeente hiervan in kennis te stellen, kan de gemeente de verstrekking eenzijdig beëindigen.

Indien u werk heeft gevonden stopt het leefgeld de 1e dag van de volgende maand.

Na uitdiensttreding, zonder (direct) zicht op nieuw werk, wordt de leefgeldrekening  weer actief gesteld.

Vanaf 15 juni 2022 kunnen Oekraïners in Nederland eenmalig maximaal 10.000 contante hryvnia omwisselen. U kunt hiervoor terecht bij GWK Travelex. Meer informatie: refugeehelp.nl/cash

Dit is nu nog niet het geval maar Oekraïense vluchtelingen die in Nederland aan het werk gaan, kunnen binnenkort kinderopvangtoeslag aanvragen. Om dit mogelijk te maken, bereidt het kabinet een wetswijziging voor. Ook gaat het kabinet mogelijk maken dat Oekraïense ontheemden huurtoeslag kunnen krijgen. Dat heeft staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) 15 juni aan de Tweede Kamer gemeld. Wij blijven het nieuws hierover volgen.

Zie ook de website van de rijksoverheid.

Regelingen en inschrijven

Ja, alle vluchtelingen kunnen zich melden bij de gemeente, of ze nu papieren hebben of niet en of ze asiel willen aanvragen of niet. Doe dat via een mailtje naar brp@medemblik.nl, en vermeld hierin verblijf en adres, inclusief gemeentelijke opvang waar zij (tijdelijk) verblijven. De gemeente neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Personen van wie de nationaliteit en herkomst aangetoond kunnen worden, kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  Op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente, inclusief gemeentelijke opvang waar zij (tijdelijk) verblijven. Zij zijn daarmee bekend bij de IND en krijgen een BSN-nummer.

Er gelden wel verschillende vervolgtrajecten, afhankelijk van de beschikbaarheid van documentatie en herkomst. Onze medewerker aan de balie kan u er meer over vertellen.

De wachttijd voor inschrijving is momenteel enige weken. De inschrijving in de BRP neemt namelijk veel tijd in beslag vanwege extra onderzoek en (bij gebrek aan papieren) het afnemen van verklaringen onder ede. We streven ernaar de wachtlijst  zo snel mogelijk weg te werken.

Met de inschrijving krijgt u en de Oekraïense vluchteling(en) een brief mee. Deze brieven kunt u hier inzien: 

Voor de grotere opvanglocaties gaan we uit van een half jaar, om teveel verhuizen te voorkomen. Voor de noodopvang zijn drie maanden praktisch en wenselijk.

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het kabinet schrapt de verplichting om een tewerkstellingsvergunning te hebben. Wel zijn er enkele voorwaarden om deze kwetsbare groep mensen extra te beschermen.

Eerder deze maand heeft de Raad van de Europese Unie de Richtlijn tijdelijke bescherming geactiveerd. Het kabinet heeft nu besloten dat er voor vreemdelingen die onder deze richtlijn Nederland binnenkomen, geen tewerkstellingsvergunning nodig is. Deze vrijstelling geldt vanaf 1 april (met terugwerkende kracht tot 4 maart).

Om deze kwetsbare groep vluchtelingen extra te beschermen, stelt het kabinet wel een aantal voorwaarden aan de toegang tot de arbeidsmarkt. Zo mogen mensen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij UWV en moet de werkgever informatie doorgeven als de werkuren en werkplek.

Nee, niet meer.

Meer informatie