Het DEK-terrein in Medemblik

We ontwikkelen woningen op het voormalig DEK-terrein in Medemblik. In 2008 is de zaterdag voetbalclub DEK gefuseerd met MFC in de nieuwe voetbalclub FC Medemblik. De voormalige speelvelden van DEK zijn vrij voor een nieuwe bestemming.

Het DEK- terrein ontwikkelen we samen met omwonenden en toekomstige bewoners. In maart 2016 was het startschot met een eerste interactieve bewonersavond, waar mensen konden meedenken over de invulling van het DEK-terrein.

Bestemmingsplan en andere ontwikkelingen

Het bestemmingsplan Woningbouw DEK-terrein Medemblik is op 4 oktober 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 19 oktober 2018 tot 30 november 2018 ter inzage. Deze kunt u ook hier inzien:

Het bestemmingsplan staat ook op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0420.BPDEKMED-VA01.

Een papieren versie van het bestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum, Dick Ketlaan 21, in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag geopend van 9.00 tot 20.00 uur en op de overige werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur.

Reageren op het vastgestelde bestemmingsplan?

U kunt alleen nog in beroep gaan tegen het vastgestelde bestemmingsplan als u eerder een zienswijze heeft ingediend. Dit doet u bij de Raad van State binnen de periode van 6 weken dat het bestemmingsplan ter inzage ligt. Meer informatie hierover is te vinden op de website: raadvanstate.nl/onze-werkwijze/bestuursrechtspraak/

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan DEK-terrein heeft in 2018 ter inzage gelegen. Hierop konden bewoners een inspraakreactie indienen. Wij hebben 3 reacties ontvangen van bewoners en 1 reactie van een instantie. De binnengekomen zienswijzen hebben wij samengevat in de reactienota. In deze reactienota kunt u ons antwoord én de doorgevoerde aanpassingen in het bestemmingsplan lezen.

Wonen

Naar verwachting gaat de verkoop half 2019 van start. Dit is onder voorbehoud.

Duurzaamheid

De nieuwbouwwijk op het DEK-terrein wordt gasloos gebouwd. Kopers worden hierbij ondersteund door Duurzaam Bouwloket tijdens het ontwerp en/of bouwproces.
Meer informatie hierover is te vinden op www.duurzaambouwloket.nl
Bij de start van de verkoop vrije kavels organiseren we een informatiebijeenkomst waarbij iedereen vragen kan stellen over gasloos bouwen.

Collectieve zelfbouw

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een vorm van projectontwikkeling waarbij inwoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen woningbouwproject. Bij zelfbouw koopt een groep particulieren zelf een kavel. En ontwikkelt op deze kavel vervolgens gezamenlijk een aantal woningen zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar.

Klankbordgroep

De gemeente betrekt de bewoners bij de verdere uitwerking van de plannen. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften en wensen van de buurtbewoners is er een klankbordgroep samengesteld.

Bewonersbijeenkomsten

Wij vinden het belangrijk om te horen wat de bewoners belangrijk vinden. Regelmatig organiseren we bewonersbijeenkomsten om te informeren of om ideeën op te halen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een document opvragen, mailt u dan naar .

Naar het overzicht