Reageren op een bestemmingsplan

Er zijn 5 mogelijkheden om te reageren op een nieuw bestemmingsplan:

 • inspraak
 • zienswijzeprocedure
 • inspreken bij een commissievergadering
 • beroep instellen
 • verzoek om voorlopige voorziening

Voordat de gemeente een bestemmingsplan opstelt, zet zij haar ideeën op papier. Dit noemen we een voorontwerp van een bestemmingsplan. Vervolgens vraagt de gemeente naar de mening van de inwoners. Dit kan bijvoorbeeld via een inspraakbijeenkomst of de gemeente nodigt de inwoners uit via een brief hun mening te geven. Deze brief heet een inspraakreactie.

De gemeente Medemblik kondigt aan in het huis-aan-huisblad “De Medemblikker Courant” aan dat er een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. In de aankondiging staat:

 • waar u het voorontwerpbestemmingsplan kunt bekijken;
 • wanneer er een inspraakbijeenkomst is
 • vanaf en tot wanneer u uw mening kunt geven aan de gemeente.

De inspraakprocedure wordt afgesloten met een reactienota. Daarin reageert de gemeente op de reacties die zij van inwoners heeft ontvangen.

Na de inspraakprocedure stelt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan wordt ter inzage gelegd. Iedereen kan binnen 6 weken zijn mening bij de gemeenteraad naar voren brengen. Dit heet een zienswijze en kan per brief of mondeling worden gedaan.

Alleen op afspraak

Momenteel kunt u alleen op afspraak een ontwerpbestemmingsplan zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. 
U kunt een afspraak maken via (0229) 85 60 00.

De gemeente Medemblik kondigt aan wanneer er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dit kunt u onder andere lezen in het huis-aan-huisblad “De Medemblikker Courant” en op de website. In de aankondiging staat:

 • waar u het bestemmingsplan kunt bekijken;
 • hoe en wanneer u uw mening kunt geven aan de gemeente.

Nadat het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, beoordeelt de gemeente de ontvangen reacties. Vervolgens maakt de gemeente een reactienota. Daarin reageert de gemeente op alle ontvangen reacties.

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het bestemmingsplan. De gemeenteraad kan:

 • het bestemmingsplan vaststellen, maar kan ook besluiten om dat niet te doen.
 • besluiten om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

De raadsvergaderingen worden voorbereid door de commissie Ruimte. Er is een mogelijkheid voor u, als burger, om bij de commissie over een bestemmingsplan in te spreken.

De gemeente Medemblik kondigt aan wanneer er een vastgesteld bestemmingsplan ter inzage ligt. Dit kunt u onder andere lezen in het huis-aan-huisblad “De Medemblikker Courant” en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, kunt u binnen 6 weken na aankondiging van de vaststelling, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de aankondiging staat:

 • wanneer en hoe beroep kan worden ingesteld en wie er beroep in kunnen stellen;
 • waar u het vastgestelde bestemmingsplan kunt bekijken.

Gaat u bij de rechter tegen een besluit in beroep, dan betaalt u griffiegeld. Wint u de zaak, dan moet de gemeente u dat geld terugbetalen.

Is de termijn van 6 weken voorbij, dan treedt het plan in werking (ook al hebt u beroep ingesteld).

Om te voorkomen dat het plan in werking treedt, kunt u een 'verzoek tot voorlopige voorziening' indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Het is hierbij erg belangrijk dit op tijd doet en dat u daarnaast ook beroep instelt.

Verzend post zoveel mogelijk aangetekend. U heeft in dat geval ook een bewijsstuk van verzending.