Vergaderschema en verslagen

Overzicht van geplande vergaderingen en verslagen van de Adviesraad Sociaal Domein. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt zich aanmelden, en zelfs om spreektijd vragen.

Vergaderschema

Datum Tijd Ruimte
23 februari 2023 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 27
30 maart 2023 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 27
20 april 2023 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 27
25 mei 2023 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 27
29 juni 2023 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 27
28 september 2023 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 27

Verslagen

ARSD Gemeente Medemblik.

Notulen van de vergadering van 16 juni 2022.

Aanwezig: Judith Groot, voorzitter, Frits Kummer, C. van Putten, Wendy Bimmerman, Lisette Weltevreden-Jong, Wilma Resseler (notulist), Denise van Engen, Jelle Huisman.

Afwezig m.k.g.: Miranda Kaandorp

1.Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.
Frits gaat stoppen met ARSD per september 2022

2.Uitgaande stukken
Adviesaanvraag betreffende regiotaxi

3.Ingekomen stukken
- geen

4.Notulen vergadering van 19 mei 2022.
De notulen worden inhoudelijk en tekstueel vastgesteld. Deze zal gepubliceerd worden op de website van de gemeente.

5.Planning voor de volgende vergadering
Maatschappelijke werkgroep en beschermd wonen regionaal is verzet naar september. Wie wil deelnemen in onze werkgroep om tot een advies te komen.

7. Rondvraag en sluiting
De voorzitter gaat in september starten met een 2-jarige opleiding “master social work” op de HGA. Blijft wel voorzitter in de ARSD, maar mogelijk wat minder actief in werkgroepen.

Cor is de laatste vergadering dit jaar afwezig in verband met vakantie.

Notulen van de vergadering van 19 mei 2022.

Aanwezig: Judith Groot, voorzitter, Frits Kummer, C. van Putten, Wendy Bimmerman, Lisette Weltevreden-Jong, Wilma Resseler (notulist), Denise van Engen en Sandra Proost.

Afwezig m.k.g.: Miranda Kaandorp en Jelle Huisman

1.Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. Twee leden zijn afwezig met kennisgeving.

2. Presentatie update nieuwe wet inburgering

Anderhalf jaar geleden hebben wij een advies gegeven op de opzet Nieuwe wet inburgering 2021 in Westfriesland. Nieuwe wet inburgering 2021 is ingegaan op 1 januari 2022. Geldt alleen voor mensen met een verblijfsvergunning (geen asielzoekers maar statushouders, ze hebben een verblijfsvergunning gekregen, meestal voor 5 jaar) asielzoekers vragen asiel aan, deze mensen hebben dit toegewezen gekregen en zijn daarom statushouders en hebben rechten in NL.)

Als de beleidsregels voor de Nieuwe wet inburgering 2021 zijn vastgesteld dan worden wij bij gepraat. Zal na de zomer zijn.

De wet is al ingegaan, maar de financiën en afspraken zijn nog niet helemaal rond.

3.Uitgaande stukken

Het advies over het regionaal beleidskader Zorg voor de Jeugd is verzonden.

4.Ingekomen stukken

- De vragenlijst voor de lange termijn accommodatiebeleid is ingevuld door een werkgroep van de Adviesraad.

- Er wordt gestart met de regionale verordening Beschermd wonen, deze zal vastgesteld worden door de gemeenteraden. Het idee is om de opzet van de verordening niet apart met alle Adviesraden te bespreken maar één bijeenkomst te organiseren waar maximaal 2 personen per Adviesraad aanwezig zijn. Zodra duidelijk is wanneer deze bijeenkomst zal plaatsvinden gaan wij bespreken wie hier naartoe gaat.

5.Notulen vergadering van 7 april 2022

De notulen worden inhoudelijk en tekstueel vastgesteld. Deze zal gepubliceerd worden op de website van de gemeente.

6 Terugkoppeling regionale bijeenkomst adviesraden dd. 26-04-2022

- Er is gesproken over het geven van adviezen, kunnen deze niet meer regionaal geformuleerd worden omdat er ambtelijk veel regionaal wordt gewerkt, meningen zijn hierover verdeeld.

-Een regionale Adviesraad heeft één keer per jaar een informatieavond met een externe spreker, is dit een mooie invulling voor Medemblik?

 

7. Rondvraag en sluiting

Het onderwerp ongevraagd signaal richting de gemeente inzake afvalheffing en zwerfvuil zal in de vorm van een schriftelijke reactie worden aangeleverd.

Het volgende overleg worden de vergaderingen vanaf september 2022 gepland.

 

ARSD Gemeente Medemblik.

Notulen van de vergadering van 7 april 2022.

Aanwezig: Judith Groot, voorzitter, Frits Kummer, C. van Putten, Wendy Bimmerman, Lisette Weltevreden-Jong, Jelle Huisman en Sandra Proost.

Afwezig m.k.g.: Miranda Kaandorp en Wilma Resseler  (notulist)

1.Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. Twee leden zijn afwezig met kennisgeving. Frits zal een verslag maken i.v.m. de afwezigheid van de notulist.

2.Online:

*sociaal domein in balans

De projectleider sociaal domein in balans geeft een inhoudelijke update. Enkele kernpunten zijn dat er gewerkt wordt aan de hand van vier uitgangspunten die onderverdeeld zijn in deelprojecten. De presentatie is helder en wordt gewaardeerd. Er wordt gewezen op de lange wachtlijsten en gevraagd, ondanks de duidelijkheid van de procesgang wat t.z.t. het voordeel gaat worden voor zowel de inwoners als de gemeente.

*Transitie Jeugdzorg plus

Door de bovenregionale beleidsadviseur JeugdzorgPlus wordt een toelichting gegeven op dit onderwerp. Enkele kernpunten zijn dat de evaluatie over 2021 bij het College ligt. De ARSD krijgt dit binnenkort ter inzage.  En het streven is de gesloten zorg in 2030 afgebouwd te hebben hoewel de zeer complexe zorgvraag een punt van extra aandacht is. Een ambulant team zal dan in het voortraject intensief onderzoek en begeleiding gaan bieden met als uitgangspunt dat geslotenheid geen issue meer is.

Van deze presentatie komt voor de leden van de ARSD een hand-out ter beschikking waarin alle info staat.

3. Uitgaande stukken

Het advies notitie wonen en zorg is verzonden aan het College van B&W.

4. Ingekomen stukken

De uitnodiging voor de bijeenkomst ”Een thuis voor Noortje” is aan de leden van de ARSD verzonden. Deze meeting zal op 3 mei a.s. online plaatsvinden. Afgesproken wordt  dat Judith en Wendy daar aan gaan deelnemen.

5. Notulen vergadering van 9 maart 2022

De notulen worden inhoudelijk en tekstueel vastgesteld. Deze zal gepubliceerd worden op de website van de gemeente.

6.1 Terugkoppeling regionale bijeenkomst adviesraden dd.31/3/2022

Judith meldt dat deze bijeenkomst is verplaatst naar een andere datum. Wordt vervolgd.

6.2. Terugkoppeling Bijeenkomst regionaal beleidskader zorg voor de jeugd dd.29/3/2002

Wendy  meldt dat het op zich een goede bijeenkomst was waarin veel vragen konden worden beantwoord. Het uitvoeringsplan geeft ook antwoord op de vele vragen. Zij wil een compliment maken voor de beide ambtenaren die rustig en adequaat de vele, soms pittige vragen beantwoordden. Besloten wordt dat het door de ARSD uitgebrachte advies niet hoeft te worden bijgesteld.

7. Vacature secretaris

Er is een gesprek gehad met een sollicitant. Wordt vervolgd.

8. Plannen voor volgende vergadering(en)

Op de volgende vergadering( 19 mei) staat in de actielijst al opgenomen het onderwerp Uitvoering kwetsbare inwoners. Andere mogelijke onderwerpen zijn een update van de nieuwe Wet Inburgering. Ook het onderwerp Oekraïne en opvang en begeleiding van deze mensen in onze gemeente en de gevolgen daarvan is mogelijk een onderwerp. Besloten wordt dat de leden eventuele onderwerpen tijdig aandragen.

Voor wat betreft het aansluiten op het onderwerp Transitie jeugdzorg plus 2023 e.v. wordt alsnog een datum vastgesteld die tijdig ter kennis van de ARSD zal worden gebracht.

9. Rondvraag en sluiting

Het onderwerp ongevraagd signaal richting de gemeente inzake afvalheffing en zwerfvuil zal in de vorm van een schriftelijke reactie worden aangeleverd.

 

LET OP WE VERGADEREN WOENSDAG!

Agenda 09-03-2022                                                                                                     Aanvang 19.30 uur

LET OP:
We vergaderen live! In het gemeentehuis, ruimte MBG 27

Presentielijst        

 •         Judith Groot,(JG) voorzitter        
 •         Frits Kummer (FK)         
 •         Wilma Resseler (WR) notulist        
 •         Miranda Kaandorp (MK) penningmeester        
 •         Cor van Putten (CP)        
 •         Wendy Bimmerman (WB)        
 •         Lisette Weltevreden-Jong (LW)        
 •         Jelle Huisman (JH)        
 •         Sandra Proost(Gemeente) (SP) 

Actie    
1    19.30 uur:
Opening en mededelingen    Voorzitter heet alle aanwezigen welkom.

Vraag aansluiten nota "Wonen en zorg" kwam binnen ná verzenden van agenda.
Deze nota is geschreven door een externe medewerkster. Zij stopt binnenkort. We krijgen de nota deze week toegestuurd om daar digitaal op te reageren.    

Actie: Stuk lezen en via mail reageren.
Stuk is ter info en om mee te denken. Nota zit al in afrondende fase.
Wordt op de volgende agenda geagendeerd, behalve als eerder reactie, of toch advies, wordt verwacht.

2    19.35 uur

-    Plan van aanpak onderzoek naar inkomenstoets op huishoudelijke ondersteuning (bijlage 1)
-    Regiotaxi: omzetting van zone- 
naar kilometertarief.

-Onderzoek inkomenstoets huishoudelijke hulp
Doel:
Hoe kan de ARSD het best betrokken worden bij deze stukken.

Er is nu één abonnementstarief afgesproken (19,00 euro p mnd) niet meer, zoals in verleden inkomensafhankelijk. 
Gevolg: toename van aanvragen voor huishoudelijke hulp, ook door beter draagkrachtigen.
Raad heeft een motie ingediend betreffende inkomenstoets.
Plan van aanpak opgesteld met een aantal onderzoeksvragen (zie plan van aanpak)
Vragen:
-Wat zijn de eerste gedachten over het meenemen van de financiële draagkracht bij het bepalen of een inwoner huishoudelijke hulp krijgt?
-Welke risico's/kansen ziet ARSD op het eerste gezicht?
-Lukt het om bij ontvangst van het document in week 13, uiterlijk in week 15 een reactie te geven?

Voorzitter als we dat van te voren weten, lukt dat.

Idee:
Bespreek met de aanvrager "hoe" het geld verdeeld wordt. Is de aanvrager écht niet draagkrachtig genoeg om het zelf te betalen? Als de aanvrager het niet weet, kan de gemeente meewerken in het verkrijgen van inzicht.

-Regiotaxi
2 wijzigingen:
1.    
Overgang van zonetarief naar kilometertarief
Deze maatregel zorgt ervoor dat de regiotaxi net zo duur wordt als het OV.
Maximale afstand is nu 6 zones, wordt 25 km. Maar "sleutellocaties" zoals vb ziekenhuis moet bereikbaar blijven met de regiotaxi.

Vraag:
Wat gaan de benzineprijzen doen in dit verhaal?
Antwoord:
Een voorwaarde bij de aanbesteding kan zijn dat elektrische aanbieders voorrang krijgen.
Stijging van de vervoerskosten zullen ook doorwerken in het OV.

Vraag aan ARSD:
2.    
Is het belangrijk om de contante betaling in de taxi, te behouden?
Ja, hoewel de groep steeds kleiner wordt, maar zeker wenselijk voor deze doelgroep. Wel is het daarnaast een aanbeveling om ook te kunnen pinnen.
Er wordt nog gepraat over strippenkaart.
Het eerste document is nu de inkoopstrategie. Deze zal naar de ARSD komen over een maand.

3    20.00 uur:
Uitgaande stukken    -    Advies van werkgroep uitgebracht betreffende Regionaal beleidskader Zorg voor de jeugd

De overige adviesraden uit de regio waren wat minder positief over het beleidskader.
Er volgt een regionaal vragenuur op 29 maart om 19.00 uur in Hoogkarspel.   

4     Ingekomen stukken    -    Mail betreffende kwetsbare inwoners
(Bijlage 2 en 3)

-    Jaarverslag 2021    In coalitieakkoord staat een voorstel om behandeling uit de WLZ te halen en onder te brengen bij de gemeenten (via zorgverzekering)

Goedgekeurd.
5    Notulen    -    29 januari 202    Goedgekeurd.

6    Plannen voor volgende vergadering
(en)    -    Uitvoeringsvisie Kwetsbare Inwoners (07-04-2022)

-    Transitie jeugdzorg plus 2023 ev. 

-    Sociaal Domein in Balans    

7    Vacature Secretaris     -    Een sollicitatie ontvangen
-    
Functie secretaris wordt besproken in sollicitatiegesprek.    
8    Wvvtk/
rondvraag    
Afvalstoffenheffing. Leidt tot zwerfafval. Veel naast containers. Veel in de berm. Veel ongedierte en vliegen. Kunnen we vanuit het sociaal domein een signaal afgeven.

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar. Met uitzondering van (delen) van vergaderingen die:

 • expliciet betrekking hebben op personen, en/of
 • waarvoor een embargo geldt.

Wilt u een vergadering bijwonen? Meld u zich dan aan via het secretariaat: arsd.medemblik@gmail.com U kunt in uw aanmelding of bij aanvang van de vergadering ook om spreektijd vragen.