Griffie

De raadsgriffie wordt gevormd door Raadsgriffier Afra Reus, Griffiemedewerkster Monique Klein, Raadsadviseurs Hans Wammes, Pauline Nooij en ondersteuner Boyd de Groot.

De griffie helpt en adviseert de gemeenteraad. Ook inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen, het toezenden van informatie aan de raad of als zij gebruik willen maken van het spreekrecht. U kunt mailen naar griffie@medemblik.nl of bellen via 0229 85 63 67.

Raadsgriffier

De raadsgriffier (Afra Reus) adviseert en ondersteunt de raad over positionering, organisatie en werkwijze. Zij is eerste adviseur en aanspreekpunt van de raad, de fractievoorzitters en de burgemeester (als voorzitter van de raad). Daarnaast bewaakt zij de voortgang van de correspondentie, procedures en afspraken van de raad.

Verder geeft zij leiding aan de raadsgriffie. De griffie bestaat uit de raadsgriffier, de raadsadviseurs en een griffiemedewerkster.

Raadsadviseurs

Hans Wammes is commissiegriffier voor de raadscommissie. De raadscommissie bereidt de besluitvorming in de raad voor. Tevens is hij plaatsvervangend griffier. 

Pauline Nooij is onder meer ambtelijk secretaris van de Auditcommissie en plaatsvervangend commissiegriffier. 

Boyd de Groot ondersteunt de werkprocessen van de griffie. 

Griffiemedewerkster

De griffiemedewerkster, Monique Klein, ondersteunt de raadsgriffier en raadsadviseurs en is het eerste aanspreekpunt voor de inwoners.

Contact

Voor informatie over alles wat met de gemeenteraad te maken heeft, kunt u contact opnemen met de griffie: 0229 85 63 67 of griffie@medemblik.nl.