Griffie

De raadsgriffie wordt gevormd door (vlnr) Raadsgriffier Afra Reus, Griffiemedewerkster Monique Klein, Raadsadviseurs Bas Gerdingh, Tanja Sneekes, Kees Zwakman (plv. griffier) en Martine Klaassen Bos.

 

De griffie helpt en adviseert de gemeenteraad. Ook inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen, het toezenden van informatie aan de raad of als zij gebruik willen maken van het spreekrecht. U kunt mailen naar of bellen via 0229 856367.

Raadsgriffier

De raadsgriffier (Afra Reus) adviseert en ondersteunt de raad over positionering, organisatie en werkwijze. Zij is eerste adviseur en aanspreekpunt van de raad, de fractievoorzitters en de burgemeester (als voorzitter van de raad). Daarnaast bewaakt zij de voortgang van de correspondentie, procedures en afspraken van de raad. Ook is zij commissiegriffier voor de oriƫnterende commissie Bestuur & Middelen.

Verder geeft zij leiding aan de raadsgriffie. De griffie bestaat uit de raadsgriffier, de raadsadviseurs en een griffiemedewerkster.

Raadsadviseurs

Bas Gerdingh en Kees Zwakman zijn commissiegriffiers voor de oriƫnterende commissies Ruimte en Samenleving. Kees Zwakman is voorts commissiegriffier van de meningvormende commissie. De commissies bereiden de besluitvorming in de raad voor.

Martine Klaassen Bos is ambtelijk secretaris van de Auditcommissie en van de Rekenkamercommissie.

Griffiemedewerkster

De griffiemedewerkster, Monique Klein, ondersteunt de raadsgriffiers en raadsadviseurs en is het eerste aanspreekpunt voor de inwoners.

Contact

Voor informatie over alles wat met de gemeenteraad te maken heeft, kunt u contact opnemen met de griffie: (0229) 85 63 67 of .