Regionaal meldpunt dreigende situatie verwarde personen

  • denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft maar er geen acuut gevaar is?
  • bel dan met 088 010 0521 
    (van maandag tot en met vrijdag van 8.30 en 17.00 uur)
  • in geval van een crisis belt u 112
  • contact via e-mail: bereikbaarheidsdienst@ggdhn.nl 

Het kan zijn dat mensen een gevaar worden voor zichzelf of anderen door een psychiatrische aandoening of verslaving. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Vaak signaleert iemand anders in zijn of haar omgeving dat er iets aan de hand is, maar weet niet waar die zorgen neer te leggen. Dat kan vanaf 2020 bij dit meldpunt. De regiogemeenten in Westfriesland hebben het meldpunt bij GGD Hollands Noorden belegd.

Wat betekent dit meldpunt voor inwoners?

Familie of buren merken vaak als eerste dat er iets met iemand niet goed gaat en een gevaar vormt voor zichzelf of anderen. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.
Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.

Wat wordt er met de melding gedaan?

Na een melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een verkennend onderzoek. Een psychiatrische professional maakt een afweging of de betrokkene een gevaar is voor zichzelf of anderen en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, zal de betrokkene hulp op vrijwillige basis aangeboden worden. Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie een zorgmachtiging aan te vragen.
De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, belt u 112. Het kan ook zijn dat iemand in crisis raakt en verplichte zorg nodig heeft. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet. De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet; hij neemt een crisismaatregel. Die toetsing gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Nieuwe wet

Het nieuwe meldpunt hoort bij de uitvoering van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) die op 1 januari 2020 ingaat. De wet vervangt de oude wet voor gedwongen opname. In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling en de nazorg. De nieuwe wet geeft een grotere rol aan familieleden die melding doen. Er kan daardoor bijvoorbeeld ook los van het GGD-advies actie worden ondernomen. De WvGGZ maakt het tevens mogelijk dat de verplichte behandelingen ook thuis zonder opname in een kliniek plaatsvinden. Verplichte GGZ is een blijft en uiterste redmiddel als het niet anders kan.

Meer informatie

GGD Hollands Noorden