Welstandscommissie

  • bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met de welstandscommissie
  • officieel heet deze commissie: Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik
  • deze commissie adviseert de gemeente of bouwwerken voldoen aan de welstands- en erfgoedeisen
  • deze commissie geeft ook advies bij het plaatsen van reclameborden en bij andere reclame-uitingen

De welstandscommissie beoordeelt of een bouwwerk voldoet aan de welstandseisen en de welstandscriteria. De commissie beoordeelt alleen bouwwerken die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.

Het gaat dan om:

  • de passendheid van het bouwwerk in de omgeving
  • de vorm en het uiterlijk
  • het kleurgebruik
  • het materiaalgebruik

De welstandscriteria vindt u in de Welstandsnota Medemblik. (pdf, 6 MB)

Soms wordt een aanvraag niet beoordeeld door de welstandscommissie maar ambtelijk getoetst. Dan moet uw aanvraag wel aan een aantal criteria voldoen. De zogenaamde criteria voor kleine bouwwerken. Zie de Welstandsnota Medemblik hierboven (vanaf bladzijde 83) .

U kunt ook advies vragen aan of overleggen  met de welstandscommissie voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. Dit doet u door een schetsplan of principeverzoek in te dienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Vergaderingen Adviescommissie

Als uw plan behandeld wordt in de welstandscommissie, kunt u daarbij aanwezig zijn. Neem contact op met het taakveld omgevingszaken voor een afspraak. De commissie vergadert elke woensdagmorgen in de even weken.