Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

 • als uw aanvraag voor een vergunning of vergoeding is afgewezen
 • of u bent het niet eens bent met een besluit of de daaraan verbonden voorwaarden of beperkingen
 • dan kunt u schriftelijk bezwaar maken
 • dit kan binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit
 • u stuurt uw bezwaarschrift in de meeste gevallen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik
 • is een besluit genomen door de burgemeester of de gemeenteraad, stuur uw bezwaarschrift dan aan dat bestuursorgaan
 • bezwaar maken tegen een belastingaanslag gaat op een andere manier
 • tegen een ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u geen bezwaar maken
Inloggen met DigiD Bezwaar maken besluit Bezwaar maken belasting

 • het bezwaar dat u maakt heet officieel: een bezwaarschrift
 • hoe u bezwaar maakt staat in de bijlage bij uw besluit
 • als het bezwaarschrift aan de wettelijke vereisten voldoet en op tijd is ingediend vragen wij of u een hoorzitting wenst
 • er zijn ook brieven van de gemeente waartegen u geen bezwaar kunt maken of waarvoor u een andere procedure moet volgen. Kijk hiervoor op uw brief

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mailbericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mailbericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

 • met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter
 • dit kan alleen als u de uitkomst in de lopende procedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang
 • u vraagt de voorziening aan bij de rechtbank
 • een voorlopige voorziening is een aparte procedure, naast een lopende bezwaar- of beroepsprocedure
 • voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd
 • een verzonden besluit blijft tussentijds gewoon van kracht

 • wanneer uw bezwaar (gedeeltelijk) ongegrond is verklaard  
 • en u bent het hier niet mee eens
 • kunt u een beroepsprocedure starten bij de rechtbank
 • u betaalt kosten voor het behandelen van uw zaak door de rechter: de griffierechten
 • en soms komen daar ook nog kosten bij voor bijvoorbeeld een advocaat of een mediator (als u deze inschakelt)

Procedures via de rechtbank: