Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week over beleid en plannen. De recentste besluiten kunt u via deze pagina bekijken.

Besluitenlijsten B&W

Vergadering portefeuillehouders overleg d.d. 04-04-2024 MADIVOSA

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda van het Madivosa van 4 april 2024;
 2. Akkoord te gaan met de adviezen zoals opgenomen in het adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder(s) om naar bevind van zaken te handelen

Portefeuillehoudersoverleg VVRE d.d. 4 april 2024

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder(s) om naar bevind van zaken te handelen.

Portefeuillehoudersoverleg ABZ 4 april 2024

Besluit:

 1. ​Kennis te nemen van de agenda en stukken.
 2. In te stemmen met de adviezen zoals die zijn opgenomen in het adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder om naar bevind van zaken te handelen.

Mandaatbesluit Integraal Zorgakkoord (IZA) Gemeente Hoorn

Besluit:

In te stemmen met het ondertekenen van het mandaatbesluit IZA gemeente Hoorn.

Uitkeren bijdrage 2024 Stichting Ondernemersfonds Medemblik

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de  financiële jaarbegroting 2024 van de Stichting Ondernemersfonds Medemblik.

Procesafspraak rapportage opvolging aanbevelingen onderzoeken rekenkamercommissie

De raad heeft verzocht om voor 1 april 2024 geïnformeerd te worden over de opvolging van de aanbevelingen uit de onderzoeken rekenkamer over 2019-2023.
Dit is niet haalbaar voor 1 april. In het presidium van 15 april 2024 wordt voorgesteld dat:

 • De raad ontvangt voor 1 juli 2024 een informatienota over de opvolging van aanbevelingen van de rekenkamer over 2019-2023.
 • Bij nieuwe onderzoeken van de rekenkamer wordt over de opvolging van aanbevelingen gerapporteerd in de reguliere P&C documenten.

Besluit:

 1. In te stemmen met de informatienota Procesafspraak rapportage opvolging aanbevelingen onderzoeken rekenkamer.
 2. Deze informatienota te zenden aan de raad.

Subsidieregeling bestaande woningen van het aardgas af 2024

De raad stelde eind 2020 de Transitievisie Warmte vast. Vanuit deze visie werken we toe naar een aardgasvrije gemeente. Daarbij richten we ons op wijken waar we kansen zien om van het aardgas af te gaan. Ook ondersteunen we inwoners gemeentebreed in de overstap naar aardgasvrij wonen. In 2025 moet deze visie geactualiseerd worden tot de nieuwe Warmtevisie. Om deze visie te kunnen schrijven, hebben we aanvullende informatie nodig over onze inwoners.

Gemeentelijke subsidieregeling
Vorig jaar stelde u de subsidieregeling ‘Bestaande woningen van het aardgas af 2023’ vast. U deed dit voor een periode van één jaar met een subsidieplafond van € 75.000. De subsidieregeling stimuleert inwoners om hun woning af te sluiten van het aardgas. Ondanks het verhoogde budget in 2023 hebben we vanaf september bewoners moeten teleurstellen, omdat het subsidieplafond bereikt was. Afgelopen jaar keerden we aan 25 inwoners een subsidie uit.

We onderzoeken alternatieven om inwoners op een andere manier te ondersteunen in de energietransitie. Dit onderzoek is echter niet voor de herfst gereed. Daarom stellen we voor om dit jaar nog een keer de subsidieregeling aardgasvrij open te stellen.

Besluit:

 1. De nadere regels ‘Bestaande woningen van het aardgas af 2024’, vast te stellen.
 2. Deze nadere regels te laten doorlopen tot en met einde 2024.
 3. Voor 2024 een subsidieplafond van € 100.000,- vast te stellen.

Afhandeling motie handhaving en gebruik nieuwe huisvesting arbeidsmigranten

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgaande informatienota en deze te versturen aan de gemeenteraad.

Het bouwen van 6 woningen en 6 appartementen De Onderneming Nibbixwoud

Besluit:

 1. Medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 woningen en 6 appartementen middels een afwijking van het bestemmingsplan overeenkomstig 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo.
 2. De raad te adviseren om een “verklaring van geen bedenkingen” af te geven.
 3. In te stemmen met het raadsvoorstel en door te sturen naar de raad.

Gemeentelijke inbreng voor de Meerjarige Prestatieafspraken van 2024-2028

Besluit:

 1. Instemmen met de opgestelde lijst gemeentelijke speerpunten voor de Meerjarige Prestatieafspraken 2025-2028 waarna het doorgestuurd kan worden naar de Woonschakel, het Grootslag en de beide huurdersraden.

AB Vergadering ABWF d.d. 28 maart 2024

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder om naar bevind van zaken te handelen.
 3. In te stemmen met de informatienota en deze toe te sturen naar de raad

Uitvoering spreidingswet

Aanpassingen op stuk n.a.v. opmerkingen. 

Besluit:

Instemmen met de raadsinformatienota over de uitvoering van de Spreidingswet en deze toezenden aan de raad.

Vergadering algemeen bestuur d.d. 27-03-2024 van GR SSC Desom

Besluit:

 1. Niet akkoord te gaan met het adviespunt 4 van het algemeen bestuur van GR SSC DeSom op 27 maart 2024 en daarbij de portefeuillehouder G. Gringhuis te mandateren om naar bevind van zaken te handelen.
 2. Akkoord te gaan met de adviezen bij de agendapunten van de vergadering van het algemeen bestuur van GR SSC DeSom op 27 maart 2024 en daarbij de portefeuillehouder G. Gringhuis te mandateren om naar bevind van zaken te handelen.
 3. Bijgevoegde informatienota vast te stellen en deze met de bijlage naar de raad te sturen.

Collegevoorstel starten civiele procedure

Besluit:

 1. Een gerechtelijke procedure te voeren tegen Medemblik aan Zee Projectontwikkeling B.V. m.b.t. de ontbinding en het terug verkrijgen van de eigendom van de grond en bijbehorende gebouwen.
 2. Een advocaat in te huren om de gemeente te vertegenwoordigen in deze procedure

Vaststelling bestemmingsplan 'Kruisweiden te Hauwert'

Besluit:

De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om:

 1. Het bestemmingsplan ‘Kruisweiden te Hauwert’ gewijzigd vast te stellen en langs elektronische weg beschikbaar te stellen;
 2. De ‘Reactienota’ vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Bestemmingsplan 'Het Slot' te Wervershoof

Besluit:

De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen: 

 1. de ‘Nota van ambtshalve wijzigingen’ ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen; 
 2. het bestemmingsplan ‘Het Slot te Wervershoof’ gewijzigd vast te stellen; 
 3. geen exploitatieplan vast te stellen

Vaststelling bestemmingsplan 'Woningbouw Dek-terrein Medemblik (actualisatie)'

Besluit:

De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan ‘Woningbouw DEK-terrein Medemblik (actualisatie)’ gewijzigd vast te stellen;
 2. de Nota van zienswijzen vast te stellen;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplan 'Zwaagdijk-West - De Perenlaan'

Besluit:

De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan ‘Zwaagdijk-West – De Perenlaan’ gewijzigd vast te stellen;
 2. de Nota van ambtshalve wijzigingen vast te stellen;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Jaarverantwoording Onderwijsinspectie LEA/vve

Besluit:

 1. De Jaarverantwoording lokale educatieve agenda en voor- en vroegschoolse educatie 2023 vast te stellen om in te kunnen dienen bij de Inspectie van het Onderwijs.

Vaststelling bestemmingsplan Hoornseweg 9A

Besluit:

De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen:

 1. het bestemmingsplan ‘Hoornseweg 9A te Wognum’ vast te stellen;
 2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Pilot ontwikkeling wijktuinen en groenparticipatie in de gemeente Medemblik

Besluit:

Akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatienota en deze te versturen naar de raad.

Bestuursopdracht Meerjarenbegroting 2026-2029 in evenwicht

Besluit:

In te stemmen met de Bestuursopdracht Meerjarenbegroting 2026-2029 in evenwicht.

Reactienota zienswijzen ontwerpvergunning PWN Dijkweg 1 te Andijk

Besluit:

 1. De reactienota op de ingekomen zienswijzen vast te stellen;
 2. De omgevingsvergunning met extra voorschrift van een in te dienen veiligheidsplan gewijzigd vast te stellen.

Toekennen straatnaam Akerpad in Zwaagdijk-Oost

Besluit:

 1. De straatnaam "Akerpad' in Zwaagdijk-Oost toe te kennen aan het fietspad, gelegen naast de Markerwaardweg en daarna afbuigend naar de Perenmarkt, zoals gesitueerd op de tekening in bijlage 1.

Vergadering AB RPAnhn 22 maart

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de adviezen op de agendapunten van de vergadering van het algemeen bestuur Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid nhn op 22 maart 2024 en daarbij de portefeuillehouder Y. Nijsingh te mandateren om naar bevind van zaken te handelen.

Vergadering algemeen bestuur d.d. 21-03-2024 van de GR Archiefdienst Westfriese Gemeenten

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder om naar bevind van zaken te handelen.
 3. In te stemmen met de informatienota en deze toe te sturen naar de raad.

AB Vergadering GR Recreatieschap WF dd. 20 maart 2024

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de adviezen zoals opgenomen in het adviesformat.
 2. Akkoord te gaan dat de portefeuillehouder gemachtigd is om naar bevind van zaken te handelen.

AB GGD HN 13 maart 2024

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de adviezen bij de agendapunten van de AB-vergadering van GGD HN op 13 maart 2024 en daarbij de portefeuillehouder Y. Nijsingh te mandateren om naar bevind van zaken te handelen
 2. In te stemmen met de informatienota Jongvolwassenenmonitor 2023 gemeente Medemblik en deze naar de raad te sturen.

AB Vergadering OD-NHN d.d. 20 maart 2024

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder om naar bevind van zaken te handelen.
 3. In te stemmen met de informatienota en deze toe te sturen naar de raad

Vergadering AB WerkSaam WF 14 maart 2024

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de adviezen bij de agendapunten van de vergadering van het algemeen bestuur van GR WerkSaam Westfriesland op 14 maart 2024 en daarbij de portefeuillehouders Y. Nijsingh en G. Gringhuis te mandateren om naar bevind van zaken te handelen. 
 2. Bijgevoegde informatienota en bijlagen naar de raad te sturen.

Vergadering algemeen bestuur d.d. 15-03-2024 van de GR Veiligheidsregio NHN

Besluit:

 1. De bij de voorstellen en besluitpunten gegeven adviezen in te brengen in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 15 maart 2024 waarbij de portefeuillehouder mandaat heeft om naar bevind van zaken te handelen.
 2. Akkoord te gaan met het versturen van bijgesloten informatienota aan de gemeenteraad.

Nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente

Besluit:

Conform besloten

Regionaal evenementenbeleid VRNHN 2024 - 2028

Besluit:

Bestuurlijk vaststellen van het Regionale evenementenbeleid Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2024-2028.

Oudere collegebesluiten bekijken

Wilt u oude(re) collegebesluiten terugkijken? Dan kunt u terecht op onze archiefsite.