Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week over beleid en plannen. De recentste besluiten kunt u via deze pagina bekijken.

Besluitenlijsten B&W

Extra budget voor renovatie velden MOC, Zwaagdijk en DESS

Besluit:

 1. De opdracht voor de renovatie van de drie velden te gunnen aan Anthea
 2. De raad vragen extra budget beschikbaar te stellen in de Lentenota
 3. Vooruitlopend op de vaststelling van de Lentenota de werkzaamheden al te laten starten
 4. De raad hierover te informeren met bijgevoegde informatienota

Conform

Themabijeenkomst Nota Vastgoedbeleid

Besluit:

 • In te stemmen met de informatienota en deze aan de raad te verzenden.

Conform

Jaarverslag 2022 juridische zaken

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 juridische zaken;
 2. De informatienota ter kennisgeving aan de raad sturen.

Conform

Nota Vastgoedbeleid 2023

Besluit:

 1. In te stemmen met de nota Vastgoedbeleid 2023 en deze ter vaststelling voorleggen aan de raad.
 2. In te stemmen met de voorgestelde indeling kernvastgoed en niet-kernvastgoed, zoals aangegeven in bijlage 2 en deze ter vaststelling voorleggen aan de raad.

Aangehouden en volgende week terug in B&W

Overeenkomst nadeelcompensatie Molenblik

Besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde conceptovereenkomst nadeelcompensatie Molenblik tussen de Gemeente, BPD Ontwikkeling B.V. en Zeeman Real Estate B.V. en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wethouder J. Broeders heeft ingestemd met het voorleggen van het B&W advies aan het college van B&W.

Conform

Regionale Urgentieverordening Westfriesland 2023

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de voorgelegde Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland gemeente Medemblik 2023
 2. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland gemeente Medemblik 2023
 3. Deze verordening aan te bieden aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor de vergadering van 22 juni 2023
 4. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 van de Urgentiecommissie

Conform

Toezicht Wmo, jaarverslag 2022 en jaarplan 2023

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2022 van de regionale toezichthouders Wmo
 2. Het Jaarplan 2023 van de regionale toezichthouders Wmo vast te stellen
 3. De gemeenteraad via de informatienota te informeren over Wmo toezicht in 2022

Conform

Uitvoeringsprogramma OOV 2023-2024

Besluit:

 1. Het uitvoeringsprogramma Openbare Orde en Veiligheid 2023-2024 vaststellen en ter informatie aan de gemeenteraad aanbieden.

Conform

Bouwen woning naast Kleingouw 61 in Andijk

Besluit:

 1. In beginsel bereid te zijn medewerking te verlenen aan de omgevingsvergunning met uitgebreide procedure voor de bouw     van een woning naast Kleingouw 61 te Andijk;
 2. In te stemmen met de inhoud van de ontwerp omgevingsvergunning;
 3. In te stemmen met het besluit hogere waarde;
 4. De omgevingsvergunning te verlenen als er geen zienswijzen worden ingediend.

Conform

Brief gemeenteraden thema's Integraal Meerjarenbeleid Veiligheid (IMV) 2024-2027.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief gemeenteraden thema’s IMV 2024-2027.
 2. Akkoord te gaan met het versturen van bijgesloten informatienota aan de gemeenteraad.

Conform

Extra budget voor renovatie velden MOC, Zwaagdijk en DESS

Besluit:

 1. De opdracht voor de renovatie van de drie velden te gunnen aan Anthea
 2. De raad vragen extra budget beschikbaar te stellen in de Lentenota
 3. Vooruitlopend op de vaststelling van de Lentenota de werkzaamheden al te laten starten
 4. De raad hierover te informeren met bijgevoegde informatienota

Conform

Themabijeenkomst Nota Vastgoedbeleid

Besluit:

 • In te stemmen met de informatienota en deze aan de raad te verzenden.

Conform

Jaarverslag 2022 juridische zaken

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 juridische zaken;
 2. De informatienota ter kennisgeving aan de raad sturen.

Conform

Nota Vastgoedbeleid 2023

Besluit:

 1. In te stemmen met de nota Vastgoedbeleid 2023 en deze ter vaststelling voorleggen aan de raad.
 2. In te stemmen met de voorgestelde indeling kernvastgoed en niet-kernvastgoed, zoals aangegeven in bijlage 2 en deze ter vaststelling voorleggen aan de raad.

Aangehouden en volgende week terug in B&W

Regionale Urgentieverordening Westfriesland 2023

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de voorgelegde Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland gemeente Medemblik 2023
 2. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland gemeente Medemblik 2023 
 3. Deze verordening aan te bieden aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor de vergadering van 22 juni 2023
 4. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 van de Urgentiecommissie

Conform

Toezicht Wmo, jaarverslag 2022 en jaarplan 2023

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2022 van de regionale toezichthouders Wmo
 2. Het Jaarplan 2023 van de regionale toezichthouders Wmo vast te stellen
 3. De gemeenteraad via de informatienota te informeren over Wmo toezicht in 2022

Conform

Uitvoeringsprogramma OOV 2023-2024

Besluit:

 1. Het uitvoeringsprogramma Openbare Orde en Veiligheid 2023-2024 vaststellen en ter informatie aan de gemeenteraad aanbieden.

Conform

Bouwen woning naast Kleingouw 61 in Andijk

Besluit:

 1. In beginsel bereid te zijn medewerking te verlenen aan de omgevingsvergunning met uitgebreide procedure voor de bouw     van een woning naast Kleingouw 61 te Andijk; 
 2. In te stemmen met de inhoud van de ontwerp omgevingsvergunning;
 3. In te stemmen met het besluit hogere waarde;
 4. De omgevingsvergunning te verlenen als er geen zienswijzen worden ingediend.

Conform

Verbeterplan Wet politiegegevens

Besluit:

 1. In te stemmen met het verbeterplan Wet Politiegegevens.

Aangehouden, terug op agenda samen met lentenota.

Leidraad Planning & Control 2023

Besluit:

 1. In te stemmen met de Leidraad Planning & Control 2023-2024.

Aangepast besloten

Stand van zaken ontwikkeling regionale vaarroute noord-zuid

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde onderzoeken naar de recreatieve regionale vaarverbinding noord-zuid.
 2. Kennis te nemen van de bijgevoegde raadsbrieven over het afronden van het project Drachterscheg van de gemeenten Hoorn en Drechterland.
 3. Akkoord te gaan de bijgevoegde informatienota aan uw gemeenteraad te verzenden.

Conform

Verlenging overeenkomst bovenregionale crisisdienst jeugd 2023

Besluit:

 1. In te stemmen met de verlenging van de overeenkomst ‘bovenregionale Integrale Crisisdienst Jeugd 0-18 Noord-Holland-Noord’ inclusief addendum per 1 juli 2023 voor de duur van zes maanden.
 2. De gemeenteraad te informeren over het verlengen van de overeenkomst met de bovenregionale Integrale Crisisdienst Jeugd middels bijgevoegde raadsinformatienota.

Conform

Dienstverleningsovereenkomst risicobeheersing Veiligheidsregio

Besluit:

 1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst risicobeheersing 2023- 2025.
 2. Akkoord te gaan met ondertekening door de burgemeester van de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst.

Conform met mandaat voor pfh voor tekstuele wijziging

Subsidiebeschikking financiële participatie Zwaagdijk-Oost

Besluit:

 1. In te stemmen met de subsidiebeschikking en bijbehorende uitvoeringsregeling 'financiële participatie Zwaagdijk-Oost'.

Conform, wethouder mandaat voor eventuele tekstuele wijziging.

Energienoodfonds en duurzaamheidssubsidie

Besluit:

 1. De raad in de Lentenota voor te stellen:
  a) om vanuit de meicirculaire 2023 € 150.000 beschikbaar te maken voor het energienoodfonds;
  b) het subsidieplafond met dit bedrag te verhogen;
 2. De ‘Nadere regels energienoodfonds maatschappelijke organisaties 2023’ vast te stellen;
 3. De raad in de Lentenota voor te stellen
  a) om een duurzaamheidssubsidie van € 100.000 op te zetten voor ondersteuning van duurzaamheidsmaatregelen van maatschappelijke organisaties dat in 2023 wordt gedekt uit de reserve duurzaamheid;
  b) het subsidieplafond met dit bedrag te verhogen;
 4. De ‘Nadere regels ondersteuning duurzaamheidsmaatregelen maatschappelijke organisaties Medemblik 2023’ vast te stellen;
 5. De duurzaamheidssubsidie vanaf 2024 structureel te financieren met € 100.000 door dit als nieuw beleid voor te stellen aan de gemeenteraad in de begroting van 2024, indien uit evaluatie blijkt dat de regeling succesvol is;
 6. Kennis te nemen van bijgevoegde informatienota, deze vast te stellen en naar de raad te sturen.

Aangehouden

Raadsinformatiebrief wervingscampagne voorjaar 2023

Besluit:

Vaststellen raadsinformatiebrief wervingscampagne voorjaar 2023

Conform, pfh mandaat voor kleine tekstuele wijzigingen

Exploitatiesubsidie De Dars

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het betalen van € 27.000,- exploitatiesubsidie aan Sport- en Wellnesscenter De Dars BV in plaats van € 41.808,09.

Besluit:

 1. In te stemmen met het betalen van € 27.000,- exploitatiesubsidie aan Sport- en Wellnesscenter De Dars BV in plaats van € 41.808,09.

Aangehouden

Oprichting Sportbedrijf

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van bijgevoegde businesscase Sportbedrijf Medemblik bv met bijbehorende begroting en bijlagen.
 2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet, in samenhang met een belang, genoemd in artikel 5.1, lid 2 onder b van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op bijlage 6: “Financiën en begroting Sportbedrijf.
 3. Een Besloten Vennootschap (Sportbedrijf Medemblik BV) op te richten, waarvan de gemeente Medemblik enig aandeelhouder is, voor de exploitatie van MFA's de Bloesem en de Muiter, gymzalen de Krimper en de Munt en sporthal de Klamp.
 4. Een bedrag van € 150.000,- als werkkapitaal beschikbaar te stellen aan het gemeentelijk sportbedrijf. Deze kapitaalstorting wordt verantwoord op de balans als waardering van de bv.
 5. Kennis te nemen van bijgevoegd raadsvoorstel en deze vast te stellen.
 6. Op grond van artikel 160 lid 2 van de gemeentewet dit voorgenomen besluit tot oprichting van een gemeentelijke bv middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad van Medemblik, waarin de raad in de gelegenheid wordt gesteld om zijn wensen en bedenkingen aan uw college kenbaar te maken.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van bijgevoegde businesscase Sportbedrijf Medemblik bv met bijbehorende begroting en bijlagen.
 2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet, in samenhang met een belang, in samenhang met een belang, zijnde het financieel belang van de gemeente genoemd in artikel 5.1, lid 2 onder b van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op bijlage 6: “Financiën en begroting Sportbedrijf.
 3. Een Besloten Vennootschap (Sportbedrijf Medemblik BV) op te richten, waarvan de gemeente Medemblik enig aandeelhouder is, voor de exploitatie van MFA's de Bloesem en de Muiter, gymzalen de Krimper en de Munt en sporthal de Klamp.
 4. Een bedrag van € 150.000,- als werkkapitaal beschikbaar te stellen aan het gemeentelijk sportbedrijf. Deze kapitaalstorting wordt verantwoord op de balans als waardering van de bv.
 5. Kennis te nemen van bijgevoegd raadsvoorstel en deze vast te stellen.
 6. Op grond van artikel 160 lid 2 van de gemeentewet dit voorgenomen besluit tot oprichting van een gemeentelijke bv middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad van Medemblik, waarin de raad in de gelegenheid wordt gesteld om zijn wensen en bedenkingen aan uw college kenbaar te maken.

AANGEPAST BESLOTEN, punt 2
...in samenhang met een belang, zijnde het financieel belang van de gemeente...

Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid inhuur planeconomie

Voorgesteld besluit

 1. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de inhuur van een senior planeconoom via Metafoor tot het Europees vastgestelde drempelbedrag van €215.000,- voor maximaal twee jaar.
 2. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de inhuur van een junior planeconoom via Metafoor te verhogen tot het Europees vastgestelde drempelbedrag van €215.000,- voor maximaal twee jaar.

Besluit:

 1. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de inhuur van een senior planeconoom via Metafoor tot het Europees vastgestelde drempelbedrag van €215.000,- voor maximaal twee jaar.
 2. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de inhuur van een junior planeconoom via Metafoor te verhogen tot het Europees vastgestelde drempelbedrag van €215.000,- voor maximaal twee jaar.

Conform, wethouder mandaat tekstuele wijziging

Beantwoording klacht DEK-terrein

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met bijgaande beantwoording op klachtbrief.
 2. De raad te informeren over de beantwoording.

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgaande beantwoording op klachtbrief. 
 2. De raad te informere over de beantwoording.

Conform

Jaarverslag RO/VTH 2022 en VTH-Uitvoeringsprogramma OD NHN 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Het jaarverslag RO/VTH 2022 vast te stellen;
 2. Het VTH-Uitvoeringsprogramma 2022 ODNHN van toepassing te verklaren op 2023
 3. In te stemmen met de informatienota voor de raad;
 4. De informatienota aan de raad te sturen.

Besluit:

 1. Het jaarverslag RO/VTH 2022 vast te stellen;
 2. Het VTH-Uitvoeringsprogramma 2022 ODNHN van toepassing te verklaren op 2023
 3. In te stemmen met de informatienota voor de raad;
 4. De informatienota aan de raad te sturen.

Conform

Wachtlijstloos werken Sociaal Domein in Balans

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het benutten van een budget van € 75.000 voor een jaar voor de opvang van uitval in de teams FO/BO en Jeugd/Wmo voor de werkzaamheden in de aanvragen Jeugd en Wmo en het wegwerken van achterstanden. Dekking kan via de reguliere budgetten formatie Sociaal domen en wanneer aan de orde het ziektevervangingsbudget
 2. Het budget grotendeels in te zetten voor de inhuur van het beoogde externe bureau voor het realiseren van een permanente achtervang voor de Jeugd en Wmo aanvragen en het wegwerken van de nu nog liggende aanvragen naar de termijn van 4 weken.

Besluit:

 1. In te stemmen met het benutten van een budget van € 75.000 voor een jaar voor de opvang van uitval in de teams FO/BO en Jeugd/Wmo voor de werkzaamheden in de aanvragen Jeugd en Wmo en het wegwerken van achterstanden. Dekking kan via de reguliere budgetten formatie Sociaal domen en wanneer aan de orde het ziektevervangingsbudget
 2. Het budget grotendeels in te zetten voor de inhuur van het beoogde externe bureau voor het realiseren van een permanente achtervang voor de Jeugd en Wmo aanvragen en het wegwerken van de nu nog liggende aanvragen naar de termijn van 4 weken.

Conform

Benoeming leden rvt Stichting Present

Voorgesteld besluit:

 1. De raad voor te stellen om, per 1 juni 2023, in stemmen met het benoemen als nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Stichting Present, voor de periode van 4 jaren:
  a. Mevr. G. Bekhuis;
  b. Dhr. G. Mos en
  c. Dhr. K. Albers
 2. De raad voor te stellen om, per 1 juni 2023, in te stemmen met het herbenoemen als leden van de Raad van Toezicht van Stichting Present, voor de periode van 2 jaren:
  a. Dhr. N. Bonenkamp en
  b. Dhr. B. de Jong.

Besluit:

 1. De raad voor te stellen om, per 1 juni 2023, in stemmen met het benoemen als nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Stichting Present, voor de periode van 4 jaren:
  a. Mevr. G. Bekhuis;
  b. Dhr. G. Mos en
  c. Dhr. K. Albers
 2. De raad voor te stellen om, per 1 juni 2023, in te stemmen met het herbenoemen als leden van de Raad van Toezicht van Stichting Present, voor de periode van 2 jaren:
  a. Dhr. N. Bonenkamp en
  b. Dhr. B. de Jong.

Corform

Beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland

Voorgesteld besluit:

 1. De regionale reactienota 'beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland' vast te stellen.
 2. Het beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland vast te stellen.
 3. Het beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland met begeleidend raadsvoorstel aan te bieden aan de raad, ter vaststelling.

Besluit:

 1. De regionale reactienota 'beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland' vast te stellen.
 2. Het beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland vast te stellen.
 3. Het beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland met begeleidend raadsvoorstel aan te bieden aan de raad, ter vaststelling.

Conform

Vergadering Algemeen Bestuur GR Recreatieschap Westfriesland d.d. 12 april 2023

Voorgesteld besluit:

 1.  Akkoord te gaan met de adviezen zoals opgenomen in het adviesformat.
 2. Akkoord te gaan dat de portefeuillehouder gemachtigd is om naar bevind van zaken te handelen.

Besluit:

 1.  Akkoord te gaan met de adviezen zoals opgenomen in het adviesformat.
 2. Akkoord te gaan dat de portefeuillehouder gemachtigd is om naar bevind van zaken te handelen.

Conform

Beëindiging interbestuurlijk toezicht

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van het besluit en de daarbij behorende afspraken, zoals beschreven in de brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid betreffende het beëindigen van het IBT voor de jeugdbeschermingsregio Noord-Holland en Amsterdam.
 2. In te stemmen met het zenden van bijgaand raadsinformatienota aan de leden van de gemeenteraad.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het besluit en de daarbij behorende afspraken, zoals beschreven in de brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid betreffende het beëindigen van het IBT voor de jeugdbeschermingsregio Noord-Holland en Amsterdam.
 2. In te stemmen met het zenden van bijgaand raadsinformatienota aan de leden van de gemeenteraad.

Conform

Besluit op bezwaarschrift Nes 228 Wervershoof

Voorgesteld besluit:

In het besluit op het bezwaarschrift:

 1. Het primaire besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor vier appartementen aan Nes 228 S, T, U en V te Wervershoof te herroepen;
 2. De omgevingsvergunning te weigeren.

Besluit:

In het besluit op het bezwaarschrift:

 1. Het primaire besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor vier appartementen aan Nes 228 S, T, U en V te Wervershoof te herroepen;
 2. De omgevingsvergunning te weigeren.

Conform, mandaat voor kleine tekstuele wijziging voor wethouder

Cliëntervaringsonderzoek 2021

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd van het jaar 2021.
 2. De informatienota ‘Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2021’ vast te stellen.
 3. De informatienota ‘Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2021’ ter kennisname naar de raad te versturen.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd van het jaar 2021.
 2. De informatienota ‘Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2021’ vast te stellen.
 3. De informatienota ‘Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2021’ ter kennisname naar de raad te versturen.

Conform

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de informatienota.
 2. De informatienota naar de raad te sturen

Besluit:

 1. In te stemmen met de informatienota.
 2. De informatienota naar de raad te sturen

Conform

Stand van zaken voorbereiding op het nieuwe stelsel van de Omgevingswet

Voorgesteld besluit:

 1. De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van de voorbereiding op het nieuwe stelsel van de Omgevingswet door middel van het toesturen van de bijgevoegde ‘Informatienota raad’.

Besluit:

 1. De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van de voorbereiding op het nieuwe stelsel van de Omgevingswet door middel van het toesturen van de bijgevoegde ‘Informatienota raad’.

Conform

Themabijeenkomst 13 februari

Voorgesteld besluit:

 1. De informatienota 'themabijeenkomst 13 februari' vast te stellen.
 2. Deze te verspreiden onder raadsleden.

Besluit:

 1. De informatienota 'themabijeenkomst 13 februari' vast te stellen.
 2. Deze te verspreiden onder raadsleden.

Conform

Aanstellen mw W. Hoogland-Stobbe lid ARSD

Voorgesteld besluit:

 1. Mevrouw W. Hoogland-Stobbe benoemen als nieuw lid van de Adviesraad Sociaal Domein, per 1 maart 2023.

Besluit:

 1. Mevrouw W. Hoogland-Stobbe benoemen als nieuw lid van de Adviesraad Sociaal Domein, per 1 maart 2023.

Conform

Zorgunits Oosterstraat 42 Benningbroek

Voorgesteld besluit:

 1. Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van het plaatsen van vijf zorgunits aan de Oosterstraat 42 in Benningbroek onder de voorwaarden dat:
  a. de richtafstand van de zorgunits conform het advies van de Omgevingsdienst minimaal 30 meter ten opzichte van de milieucategorie 2 bedrijfsactiviteiten is, tenzij uit een ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat en dat (toekomstige) bedrijfsactiviteiten van de bedrijven niet worden geschaad;
  b. het plan met inachtneming van onder andere de voorwaarden zorgunits, genoemd in bijlage 4, wordt vastgelegd in een anterieure overeenkomst.
 2. De Wabo Klankbordgroep wordt gevraagd een standpunt in te nemen;
 3. De Wabo Klankbordgroep wordt voorgesteld direct omwonenden en de Dorpsraad uit te nodigen bij de behandeling van het principeverzoek in de Wabo Klankbordgroep.

Besluit:

 1. Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van het plaatsen van vijf zorgunits aan de Oosterstraat 42 in Benningbroek onder de voorwaarden dat:
  a. de richtafstand van de zorgunits conform het advies van de Omgevingsdienst minimaal 30 meter ten opzichte van de milieucategorie 2 bedrijfsactiviteiten is, tenzij uit een ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat en dat (toekomstige) bedrijfsactiviteiten van de bedrijven niet worden geschaad;
  b. het plan met inachtneming van onder andere de voorwaarden zorgunits, genoemd in bijlage 4, wordt vastgelegd in een anterieure overeenkomst.
 2. De Wabo Klankbordgroep wordt gevraagd een standpunt in te nemen;

Aangepast besloten 

Gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Madivosa-VVRE 6 april 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder(s) om naar bevind van zaken te handelen.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder(s) om naar bevind van zaken te handelen.

Conform

Portefeuillehoudersoverleg VVRE 6 april 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder(s) om naar bevind van zaken te handelen.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder(s) om naar bevind van zaken te handelen.

Conform

Madivosa 6 april 2023

Besluit:

Conform

Informatienota Commissievergadering 2 februari 2023 - Bespreeknotitie Richtinggevende kaders Meerjarenbeleidsplan en inkoop Wmo en Jeugdpreeknotitie

Voorgesteld besluit:

 1. De informatienota Bespreking richtinggevende kaders Meerjarenbeleidsplan en inkoop Wmo en Jeugd vast te stellen.
 2. De informatienota naar de raad te sturen.
 3. De informatienota ter kennisname naar de adviesraad Sociaal domein te sturen.

Besluit:

 1. De informatienota Bespreking richtinggevende kaders Meerjarenbeleidsplan en inkoop Wmo en  Jeugd vast te stellen.
 2. De informatienota naar de raad te sturen.
 3. De informatienota ter kennisname naar de adviesraad Sociaal domein te sturen.

Conform

Jaarverslag leerplicht, RMC en jongerenloket 2021-2022

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag leerplicht, RMC en Jongerenloket Westfriesland 2021-2022.
 2. Bijgevoegde informatienota vaststellen en samen met het jaarverslag ter kennisgeving sturen aan de raad.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag leerplicht, RMC en Jongerenloket Westfriesland 2021-2022.
 2. Bijgevoegde informatienota vaststellen en samen met het jaarverslag ter kennisgeving sturen aan de raad.

Aangepast besloten

Splitsen woning kerkelaan 8 Benningbroek

Voorgesteld besluit:

 1. Positief stanspunt in te nemen over het splitsen van een woning.
 2. Af te wijken van de Nota parkeernormen 2021.

Besluit:

 1. Positief stanspunt in te nemen over het splitsen van een woning.
 2. Af te wijken van de Nota parkeernormen 2021.

Conform

Collegevoorstel verlenging pilot Taalboost

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met een verlenging van de pilot Taalboost voor de ondertussengroep tot en met 31 december 2023 namens zes Westfriese gemeenten, onder voorbehoud van akkoord op verlenging in gemeente Hoorn.

Besluit:

 1. In te stemmen met een verlenging van de pilot Taalboost voor de ondertussengroep tot en met 31 december 2023 namens zes Westfriese gemeenten, onder voorbehoud van akkoord op verlenging in gemeente Hoorn.

Conform

Overzicht Woondossier

Voorgesteld besluit:

 1. Informatienota Raad Woondossier 2023 vast te stellen.
 2. Deze informatienota vaststellen en ter kennisname naar de raad te sturen.

Besluit:

 1. Informatienota Raad Woondossier 2023 vast te stellen.
 2. Deze informatienota vaststellen en ter kennisname naar de raad te sturen.

Aangepast besloten, wethouder mandaat voor tekstuele wijzigingen

Regioplan In Control of Alcohol and Drugs 2023-2026

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met inhoud van het Regioplan In Control of Alcohol & Drugs 2023 - 2026.
 2. In te stemmen met de ophoging van €0,50 naar €0,60 cent per inwoner per jaar met ingang van 2024 en de verwerking hiervan in de begroting 2024.
 3. Vaststellen  van de informatienota over het Regioplan In Control of Alcohol & Drugs 2023 -2026 en deze ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

Besluit:

 1. In te stemmen met inhoud van het Regioplan In Control of Alcohol & Drugs 2023 - 2026.
 2. In te stemmen met de ophoging van €0,50 naar €0,60 cent per inwoner per jaar met ingang van 2024 en de verwerking hiervan in de begroting 2024.
 3. Vaststellen  van de informatienota over het Regioplan In Control of Alcohol & Drugs 2023 -2026 en deze ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

Aangepast besloten

Voorlopig Ontwerp Gedempt Achterom

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het voorlopig ontwerp voor de reconstructie van het Gedempt Achterom te Medemblik, DOC-23-663164_1;
 2. Het voorlopig ontwerp voor de reconstructie van het Gedempt Achterom te Medemblik vrij te geven voor inspraak;
 3. In te stemmen met de inhoud van de Informatienota stand van zaken reconstructie Gedempt Achterom, DOC-23-664619 ;
 4. De informatienota vaststellen en ter kennisname naar de raad te sturen.

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorlopig ontwerp voor de reconstructie van het Gedempt Achterom te Medemblik, DOC-23-663164_1;
 2. Het voorlopig ontwerp voor de reconstructie van het Gedempt Achterom te Medemblik vrij te geven voor inspraak;
 3. In te stemmen met de inhoud van de Informatienota stand van zaken reconstructie Gedempt Achterom, DOC-23-664619 ;
 4. De informatienota vaststellen en ter kennisname naar de raad te sturen.

Aangepast besloten, wethouder mandaat voor tekstuele wijzigingen

Afsprakenkader regionale netwerkbeheerders - Rijk

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het Afsprakenkader tussen drie grote regionale netwerkbeheerders en het Rijk.
 2. Dit kenbaar te maken tijdens de aandeelhoudersvergadering van Alliander op 19 april.
 3. De informatienota vaststellen en ter kennisname te verspreiden onder raadsleden.

Besluit:

 1. In te stemmen met het Afsprakenkader tussen drie grote regionale netwerkbeheerders en het Rijk.
 2. Dit kenbaar te maken tijdens de aandeelhoudersvergadering van Alliander op 19 april.
 3. De informatienota vaststellen en ter kennisname te verspreiden onder raadsleden.

Aangepast besloten

Geef uw mening

Oudere collegebesluiten bekijken

Wilt u oude(re) collegebesluiten terugkijken? Dan kunt u terecht op onze archiefsite.