Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week over beleid en plannen. De recentste besluiten kunt u via deze pagina bekijken.

Besluitenlijsten B&W

Afwijken van Inkoop- en Aanbestedingsbeleid voor de inkoop van de Publicatie van de bekendmakingen.

Besluit:

 1. Met toepassing van artikel 1 van de nadere regels af te wijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid voor de inkoop van de dienst Publicatie van de bekendmakingen;
 2. Een overeenkomst af te sluiten met Rodi Media voor de periode 01-01-2024 – 01-01-2026;
 3. De teamleider Communicatie, Secretariaat & Strategie mandaat verlenen de overeenkomst te ondertekenen;
 4. In te stemmen met de bijgevoegde informatienota en deze toe te sturen naar de raad.

Dienstverleningsovereenkomst en mandaatbesluit Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Besluit:

 1. De Dienstverleningsovereenkomst Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vast te stellen;
 2. Het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vast te stellen.

Principeverzoek wijzigen gebruik Oosterstraat 70 Benningbroek

Besluit:

 1. Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van het wijzigen van het gebruik van het perceel Oosterstraat 70 in Benningbroek onder voorbehoud dat het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening;
 2. De Wabo Klankbordgroep wordt gevraagd een standpunt in te nemen.

Verkoop Zwaagdijk 348

Besluit:

 1. In te stemmen met de verkoop van Zwaagdijk 348 in Zwaagdijk-West via een openbare verkoop

Participatietraject 'Alternatieve viering jaarwisseling op de Gouw in Opperdoes'

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het verloop van het participatietraject.
 2. Bijgaande informatienota vast te stellen en deze aan de gemeenteraad te sturen.

Zendmachtiging Lokale Omroep

Besluit:

 1. De raad voor te stellen dat Stichting Streekomroep West-Friesland voldoet aan de wettelijke vereisten:
 • a. een rechtspersoon naar Nederlands recht is met volledige rechtsbevoegdheid;
 • b. zich ten doel stelt op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven;
 • c. volgens de statuten een orgaan heeft dat het beleid voor het media aanbod bepaalt;
 • d. het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) van Stichting Streekomroep West-Friesland representatief is samengesteld;
 • 2.In te stemmen om het richtsnoerbedrag, zoals opgenomen in het Gemeentefonds, vanaf 2024 jaarlijks in zijn geheel over te dragen aan Stichting Streekomroep West-Friesland.

AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 13 september 2023

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder om naar bevind van zaken te handelen.
 3. In te stemmen met de informatienota.

 

Jaarverslag Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2020/2022

Besluit:

 1. In te stemmen met het jaarverslag adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 2020/2021 en 2022.
 2. Het vastgestelde jaarverslag aan de raad te sturen.
 3. De informatienota vaststellen en aan de raad te sturen.

Themabijeenkomst Omgevingsvisie: workshop ‘agenda voor de toekomst

Besluit:

 1. In te stemmen met de informatienota ‘Themabijeenkomst Omgevingsvisie: workshop ‘agenda voor de toekomst’.
 2. De informatienota ‘Themabijeenkomst Omgevingsvisie: workshop ‘agenda voor de toekomst’ naar de raad te sturen.

Verkoop van het pand aan de Notaris Steenpoortestraat 55 in Andijk

Besluit:

 1. In te stemmen met de voorgenomen verkoop van het pand met speelterrein aan de Notaris Steenpoortestraat 55 in Andijk

Beleidsregels Inburgering 2023 gemeente Medemblik

Besluit:

 1. In te stemmen met vaststelling van de beleidsregels Inburgering 2023 gemeente Medemblik en deze toe te zenden aan de raad.

Maatwerkvoorschriften bandenopslag Nijverheidsweg 3 te Wervershoof

Besluit:

 1. Maatwerkvoorschriften op te leggen tot het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van calamiteiten binnen de bandenopslag op Nijverheidsweg 3 Wervershoof.

Het gedeeltelijk terugvorderen van de subsidie aan Stichting de Zeehoek.

Besluit:

 1. In te stemmen met het gedeeltelijk terugvorderen van de subsidie aan Stichting de Zeehoek indien er voor liquidatie een batig saldo overblijft.
 2. Mandaat aan wethouder om te borgen dat het geld niet aan zaken kan worden besteed die redelijkerwijs niet passen binnen de afwikkeling van de exploitatie.

Verbeterplan Wet politiegegevens

Besluit:

 1. In te stemmen met het verbeterplan Wet Politiegegevens.
 2. De informatienota vast te stellen en naar de raad te sturen.

Aankondiging avond van het wonen en woonbehoefteonderzoek Medemblik

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het woonbehoefteonderzoek
 2. Akkoord te gaan met de raadsinformatienota
 3. De raadsinformatienota en woonbehoefteonderzoek aan te bieden aan de raad

Informatienota Raad Omgevingswet

Besluit:

 1. De informatienota betreft de stand van zaken omtrent de Omgevingswet vast te stellen en naar de raad te sturen.

Agenda en annotatie Madivosa 7 september 2023

Besluit:

 1. Conform, Wethouder kan naar bevind van zaken handelen.

Mandaat aandeelhouder sportbedrijf

Besluit:

 1. De vertegenwoordiging van de gemeente als enige aandeelhouder van Sportbedrijf Medemblik bv. op te dragen aan de wethouder en portefeuillehouder financien.

Energietoeslag 2022-2023

Besluit:

 1. In te stemmen met het continueren van de energietoeslag 2023 conform de uitgangspunten in 2022.
 2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsinformatiedocument energietoeslag 2022- 2023 en deze toe te sturen naar de gemeenteraad.

Portefeuillehoudersoverleg VVRE d.d. 7 september 2023

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder(s) om naar bevind van zaken te handelen.
   

Omgevingsvisie: ‘Agenda voor de Toekomst’ 

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen:a. De ‘Agenda voor de a.Toekomst’ vast te stellen; b. Het proces om te komen tot de Omgevingsvisie te vervolgen.

Plan van aanpak transitiefase omgevingsplan 

Besluit:

 1. Met bijbehorend voorstel de gemeenteraad voor te stellen om het plan van aanpak transitiefase omgevingsplan Medemblik vast te stellen

Tussentijdse Evaluatie DVO - HVC 2020 - 2026 

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het rapport “Evaluatie DVO HVC en gemeente Medemblik”.
 2. De aanbevelingen over te nemen uit de aanbiedingsbrief van het rapport door het ABWF.
 3. In te stemmen met de continuering van de DVO HVC 2020-2026.
 4. De raad met bijgaande aanbiedingsbrief van het ABWF te informeren over bovenstaand besluit en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aanwijzing en instandhouding gemeentelijke monumenten

Besluit:

 1. Vaststellen van de informatienota Raad Aanwijzing en instandhouding gemeentelijke monumenten en te sturen naar de raad.

Financiële afwikkeling Sporthal De Klamp in Andijk

Besluit:

 1. In te stemmen met de financiële afwikkeling met betrekking tot Sporthal De Klamp voor de overdracht naar het Sportbedrijf.

Tussentijdse terugkoppeling Kerkenvisie

Besluit:

 1. Verzoek om in te stemmen met de informatienota Raad Tussentijdse terugkoppeling Kerkenvisie en door te sturen naar de raad.

Principeverzoek vergroten agrarisch bouwblok Dorpsstraat 90 Nibbixwoud

Besluit:

 1. Positief standpunt in te nemen over het principeverzoek vergroten agrarisch bouwblok.
 2. Medewerking te verlenen aan de procedure voor een wijzigingsplan.

Quickscan woningbouwinitiatief Beldersweg 5 Andijk

Besluit:

 1. een positief standpunt in te nemen voor het saneren van het agrarisch bedrijf met agrarische bedrijfswoning ten behoeve van het realiseren van een extra woning en het omzetten van de bedrijfswoning naar reguliere woning op de locatie Beldersweg 5 in Andijk. Dit onder de voorwaarden zoals genoemd door de Overlegtafel d.d. 10 mei 2023;
 2. in te stemmen met de inhoud van de brief richting de aanvrager.

Uitbreiding kermis Wervershoof met de zaterdagavond

Besluit:

 1. attractiekermis Wervershoof uit breiden met de zaterdagavond als pilot

Zienswijze op waterschapsverordening 3.0

Besluit:

 1. De bijgevoegde zienswijze vast te stellen en naar het Hoogheemraadschap te sturen;

Themabijeenkomst Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Besluit:

 1. Vaststellen van de informatienota over de themabijeenkomst van het maatregelenpakket van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
 2. De gemeenteraad te informeren met de informatienota over de themabijeenkomst van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Inhuur kwartiermaker Sportbedrijf Medemblik

Besluit:

 1. De informatienota in bijlage 1 vast te stellen en deze toe te zenden aan de raad.

Inhuur kenniscentrum Sociaal Domein Wmo en externe inhuur medewerkers Jeugd

Besluit:

Akkoord te gaan met de Inhuur Kenniscentrum Sociaal Domein en inhuur medewerkers Jeugd in het kader van wachtlijstloos werken

Voorstel huidige beheerder De Bloesem

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het voorstel vanuit Sport- en Wellnesscenter de Bloesem B.V. (bijlage 1).
 2. In te stemmen met scenario 1: niet ingaan op het voorstel en invordering voortzetten.

Compensatie huurverhoging Nibbik-Uit

Besluit:

 1. In te stemmen met een incidentele compensatie van €18.997,- voor Nibbik-Uit.

Advisering AVA Stadshavens Medemblik B.V. 20 juli 2023

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de adviezen zoals opgenomen in het adviesformat.
 2. De vertegenwoordiging van de gemeente in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders  Stadshavens Medemblik B.V. op te dragen aan wethouder en portefeuillehouder Jeroen Broeders en mandaat te geven naar bevindt van zaken te handelen. .

Bedrijfsuitbreiding Middenweg 52 Andijk

Besluit:

 1. Mee te werken aan de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bedrijf met o.a. een kas en kantoorgebouw met een uitgebreide voorbereidingsprocedure.
 2. De raad te adviseren om een “Verklaring van geen bedenkingen“ af te geven.
 3. In te stemmen met het raadsvoorstel en door te sturen naar de raad

Ontwerp Bestemmingsplan Dijkweg 163 Andijk

Besluit:

 1. Het ontwerp bestemmingsplan Dijkweg 163 Andijk vast te stellen en gedurende zes weken ter inzage te leggen met het oog op het indienen van zienswijzen. 
 2. De bijgevoegde informatienota vast te stellen en toe te sturen aan de raad.

Collegevoorstel Beleidsregels bij de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2023

Besluit:

 1. De Beleidsregels bij de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2023 vast te stellen.

Ontwerpbeleidsplan: 'Regionaal Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024-2027'.

Besluit:

 1. Bijgevoegd raadsvoorstel vast te stellen en te versturen aan de gemeenteraad.

Overbrugging Zwerfafvalsubsidie 2023 en 2024

Besluit:

 1. Een bedrag van € 35.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de continuering van maatregelen in 2023 en 2024 die voorheen betaald werden uit de zwerfafvalvergoeding.
 2. Het totale bedrag van € 70.000, - voor 2023 en 2024 als voorschot op de begroting van 2024 budgetneutraal op te nemen en te verrekenen met de te verwachtte baten van de nieuwe prullenbakvergoeding in november 2024.

Informatienota raad monitoring uitvoeringsagenda klimaatadaptatie

Besluit:

 1. Bijgevoegde informatienota vast te stellen en naar de raad te sturen.

Coronanoodsteun Culturele organisaties

Besluit:

Uitkering SOM 2023 

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het meerjarenplan 2023 van de stichting Ondernemersfonds Medemblik.
 2. De bijdrage over 2023 van € 115.000,- uit te keren aan de stichting Ondernemersfonds Medemblik.
 3. Daarover bijgevoegde brief aan het bestuur van de stichting Ondernemersfonds Medemblik te sturen.

Informatienota vervolgstappen beleidskaders openbaar groen

Besluit:

 1. De raad te informeren over de nadere uitwerking van de beleidskaders openbaar groen in een groenstructuurplan. Het college kiest daarbij voor het scenario dat aansluit bij de budgetten binnen de begroting.

Vergadering algemeen bestuur d.d. 19-07-2023 van de GR Desom

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de adviezen bij de agendapunten van de vergadering van het Algemeen Bestuur van GR SSC DeSom op 19 juli 2023 en daarbij portefeuillehouder G. Gringhuis te mandateren om naar bevind van zaken te handelen.
 2. Bijgevoegde informatienota vast te stellen en deze met bijlagen naar de raad te sturen.

AB- vergadering GR RSW d.d. 12 juli 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Akkoord te gaan met de adviezen zoals opgenomen in het adviesformat.
 2. Akkoord te gaan dat de portefeuillehouder gemachtigd is om naar bevind van zaken te handelen.

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de adviezen zoals opgenomen in het adviesformat.
 2. Akkoord te gaan dat de portefeuillehouder gemachtigd is om naar bevind van zaken te handelen.

Conform

Mei-circulaire 2023

Voorgesteld besluit:

 1. De informatienota van de ‘Meicirculaire gemeentefonds 2023’ vast te stellen en aan de raad te versturen.
 2. De raad te verzoeken de uitkomsten van de ‘Meicirculaire gemeentefonds 2023’ vast te stellen en te verwerken in de lopende programmabegroting 2023, de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027

Besluit:

 1. De informatienota van de ‘Meicirculaire gemeentefonds 2023’ vast te stellen en aan de raad te versturen. 
 2. De raad te verzoeken de uitkomsten van de ‘Meicirculaire gemeentefonds 2023’ vast te stellen en te verwerken in de lopende programmabegroting 2023, de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027

Conform

AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 12 juli 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder om naar bevind van zaken te handelen.
 3. In te stemmen met de informatienota.
 4. De informatienota naar de raad te sturen.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder om naar bevind van zaken te handelen.
 3. In te stemmen met de informatienota.
 4. De informatienota naar de raad te sturen.

Conform

AB vergadering WerkSaam 13 juli 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Akkoord te gaan met de adviezen bij de agendapunten van de vergadering van het algemeen bestuur van GR WerkSaam Westfriesland op 13 juli 2023 en daarbij de portefeuillehouders Y. Nijsingh en G. Gringhuis te mandateren om naar bevind van zaken te handelen.
 2. Bijgevoegde informatienota en bijlage naar de raad te sturen.

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de adviezen bij de agendapunten van de vergadering van het algemeen bestuur van GR WerkSaam Westfriesland op 13 juli 2023 en daarbij de portefeuillehouders Y. Nijsingh en G. Gringhuis te mandateren om naar bevind van zaken te handelen.
 2. Bijgevoegde informatienota en bijlage naar de raad te sturen.

Conform

Gerechtelijke procedure de Bloesem

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het traject aangaan van een vaststellingsovereenkomst en mandaat te geven aan de portefeuillehouder om dit af te handelen.
 2. Een gerechtelijke procedure te voeren tegen Sport en Wellnesscenter de Bloesem B.V met als doel het beëindigen van de overeenkomst per uiterlijk 1 september 2023 indien partijen er gezamenlijk via een vaststellingsovereenkomst niet uitkomen.
 3. Een advocaat in te huren om de gemeente te vertegenwoordigen in deze procedure.
 4. Op bijlage 2 geheimhouding op te leggen op basis van art. 87 Gemeentewet jo art. 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot en met eind augustus 2023 over te nemen.

Besluit:

 1. In te stemmen met het traject aangaan van een vaststellingsovereenkomst en mandaat te geven aan de portefeuillehouder om dit af te handelen.
 2. Een gerechtelijke procedure te voeren tegen Sport en Wellnesscenter de Bloesem B.V met als doel het beëindigen van de overeenkomst per uiterlijk 1 september 2023 indien partijen er gezamenlijk via een vaststellingsovereenkomst niet uitkomen.
 3. Een advocaat in te huren om de gemeente te vertegenwoordigen in deze procedure.
 4. Op bijlage 2 geheimhouding op te leggen op basis van art. 87 Gemeentewet jo art. 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid tot en met eind augustus 2023 over te nemen.

Conform

Anterieure overeenkomst Onderdijk 115 Wervershoof

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van de anterieure overeenkomst

Besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van de anterieure overeenkomst

Conform

Ontwerpbestemmingsplan 'Cornelis Kuinweg 29 en Gedeputeerde Laanweg 20'

Voorgesteld besluit:

 1. Geen milieueffectrapportageprocedure te starten;
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Andijk – Cornelis Kuinweg 29 en Gedeputeerde Laanweg 20’ vast te stellen en de formele bestemmingsplanprocedure te starten;
 3. De informatienota vaststellen en naar de raad verzenden.

Besluit:

 1. Geen milieueffectrapportageprocedure te starten;
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Andijk – Cornelis Kuinweg 29 en Gedeputeerde Laanweg 20’ vast te stellen en de formele bestemmingsplanprocedure te starten;
 3. De informatienota vaststellen en naar de raad verzenden.

Conform

BP Middenweg

Voorgesteld besluit:

 1. Het ontwerp van het bestemmingsplan vast te stellen. 
 2. Het ontwerp van het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen met het oog op het indienen van zienswijzen.
 3. Te constateren dat op dit plan de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
 4. De informatienota vast te stellen en naar de raad te verzenden.

Besluit:

 1. Het ontwerp van het bestemmingsplan vast te stellen. 
 2. Het ontwerp van het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen met het oog op het indienen van zienswijzen.
 3. Te constateren dat op dit plan de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
 4. De informatienota vast te stellen en naar de raad te verzenden.

Conform

Terugblik 2022 en Jaarplan 2023 Toeristische Marketing gemeente Medemblik

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Evaluatie Toeristische Marketing 2022; 
 2. Kennis te nemen van het Jaarplan Toeristische Marketing 2023; 
 3. Akkoord te gaan met de informatienota; 
 4. De informatienota naar de gemeenteraad te sturen.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de Evaluatie Toeristische Marketing 2022; 
 2. Kennis te nemen van het Jaarplan Toeristische Marketing 2023; 
 3. Akkoord te gaan met de informatienota; 
 4. De informatienota naar de gemeenteraad te sturen.

Conform

Madivosa 6 juli 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda van het Madivosa van 6 juli 2023. 
 2. Akkoord te gaan met de adviezen zoals opgenomen in het adviesformat en de pfh mandaat om naar bevind van zaken te handelen.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda van het Madivosa van 6 juli 2023. 
 2. Akkoord te gaan met de adviezen zoals opgenomen in het adviesformat en de pfh mandaat om naar bevind van zaken te handelen.

Conform

Portefeuillehoudersoverleg VVRE - Madivosa d.d. 6 juli 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder(s) om naar bevind van zaken te handelen.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder(s) om naar bevind van zaken te handelen.

Conform

Portefeuillehoudersoverleg VVRE d.d. 6 juli 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder(s) om naar bevind van zaken te handelen.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat en mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder(s) om naar bevind van zaken te handelen.

Conform

Portefeuillehoudersoverleg ABZ 5 juli 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda en stukken.
 2. In te stemmen met de adviezen zoals die zijn opgenomen in het adviesformat.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda en stukken.
 2. In te stemmen met de adviezen zoals die zijn opgenomen in het adviesformat.

Conform

Intrekken aanwijzingsbesluiten verbod afsteken vuurwerk

Voorgesteld besluit: 

 1. Het aanwijzingsbesluit verbod afsteken vuurwerk voor het centrum van de kernen Medemblik, Wervershoof en Wognum en de daarbij behorende gewaarmerkte situatietekeningen In te trekken. 
 2. Het aanwijzingsbesluit verbod afsteken vuurwerk voor het centrum van de kernen Opperdoes en Midwoud en de daarbij behorende gewaarmerkte situatietekeningen in te trekken. 
 3. De informatienota vast te stellen en te versturen aan de gemeenteraad.

Besluit:

 1. Het aanwijzingsbesluit verbod afsteken vuurwerk voor het centrum van de kernen Medemblik, Wervershoof en Wognum en de daarbij behorende gewaarmerkte situatietekeningen In te trekken. 
 2. Het aanwijzingsbesluit verbod afsteken vuurwerk voor het centrum van de kernen Opperdoes en Midwoud en de daarbij behorende gewaarmerkte situatietekeningen in te trekken. 
 3. De informatienota vast te stellen en te versturen aan de gemeenteraad.

Conform

Statutenwijziging Zwembad Sijbekarspel

Conform

Vergadering algemeen bestuur VNHN 7 juli 2023.

Voorgesteld besluit:

 1. De bij de voorstellen en besluitpunten gegeven adviezen in te brengen in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 7 juli 2023 waarbij de portefeuillehouder mandaat heeft om naar bevind van zaken te handelen.
 2. De informatienota vast te stellen en te versturen aan de gemeenteraad.

Besluit:

 1. De bij de voorstellen en besluitpunten gegeven adviezen in te brengen in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 7 juli 2023 waarbij de portefeuillehouder mandaat heeft om naar bevind van zaken te handelen.
 2. De informatienota vast te stellen en te vesturen aan de gemeenteraad.

Conform

Bijeenkomst VRNHN beleid 2024-2027

Voorgesteld besluit:

 • De informatienota vast te stellen en te versturen aan de gemeenteraad.

Besluit:

 • De informatienota vast te stellen en te versturen aan de gemeenteraad.

Conform

Herijking Sportakkoord 2.0

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de herijkte versie van het Concept Sportakkoord zoals in bijlage 1;
 2. De informatienota over het herijken van het Concept Sportakkoord vast te stellen en deze toe te zenden aan de raad.

Besluit:

 1. In te stemmen met de herijkte versie van het Concept Sportakkoord zoals in bijlage 1;
 2. De informatienota over het herijken van het Concept Sportakkoord vast te stellen en deze toe te zenden aan de raad.

Conform

Resultaten programma Geweld hoort nergens thuis

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van het uitvoeringsprogramma Geweld hoort nergens thuis.
 2. De bijgevoegde informatienota over de resultaten van Geweld hoort nergens thuis en de start van het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming vast te stellen.
 3.  Akkoord te gaan met het informeren van de gemeenteraad door bijgevoegde informatienota te versturen.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van het uitvoeringsprogramma Geweld hoort nergens thuis.
 2. De bijgevoegde informatienota over de resultaten van Geweld hoort nergens thuis en de start van het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming vast te stellen.
 3. Akkoord te gaan met het informeren van de gemeenteraad door bijgevoegde informatienota te versturen.

Conform

Vergadering Algemeen Bestuur P10 d.d. 28 juni 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Akkoord te gaan met de adviezen zoals opgenomen in het adviesformat. 
 2. Akkoord te gaan dat de portefeuillehouder gemachtigd is om naar bevind van zaken te handelen.

Besluit:

 1.  Akkoord te gaan met de adviezen zoals opgenomen in het adviesformat. 
 2. Akkoord te gaan dat de portefeuillehouder gemachtigd is om naar bevind van zaken te handelen.

Conform

Ontwerpbestemmingsplan 'Veegplan gemeente Medemblik'

Voorgesteld besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan gemeente Medemblik’ vast te stellen en de formele bestemmingsplanprocedure te starten;
 2. Geen milieueffectrapportageprocedure te starten;
 3. De informatienota vaststellen en naar de raad te verzenden.

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan gemeente Medemblik’ vast te stellen en de formele bestemmingsplanprocedure te starten;
 2. Geen milieueffectrapportageprocedure te starten;
 3. De informatienota vaststellen en naar de raad te verzenden.

Conform

Specifieke Uitkering Lokale Bibliotheekvoorzieningen

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de informatienota SPUK Lokale Bibliotheekvoorzieningen en deze te versturen naar de raad.

Besluit:

 1. In te stemmen met de informatienota SPUK Lokale Bibliotheekvoorzieningen en deze te versturen naar de raad.

Conform

Wachtlijstloos werken

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de informatienota wachtlijstloos werken.
 2. Informatienota toe te sturen naar de gemeenteraad.

Besluit:

 1. In te stemmen met de informatienota wachtlijstloos werken.
 2. Informatienota toe te sturen naar de gemeenteraad.

Conform, wethouder mandaat voor tekstuele wijzigingen

Jaarverantwoording Kinderopvang toezicht en handhaving 2022

Voorgesteld besluit:

 1. De Jaarverantwoording Kinderopvang toezicht en handhaving2022 voor de gemeente Medemblik vast te stellen.
 2. De informatienota voor de raad vast te stellen en de raad hiermee te informeren over de Jaarverantwoording Kinderopvang 2022.

Besluit:

 1. De Jaarverantwoording Kinderopvang toezicht en handhaving2022 voor de gemeente Medemblik vast te stellen.
 2. De informatienota voor de raad vast te stellen en de raad hiermee te informeren over de Jaarverantwoording Kinderopvang 2022.

Conform

Informatienota voortgang inning verblijfsbelasting

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de informatienota “Voortgang heffing verblijfsbelasting”.
 2. Deze informatienota te zenden aan de raad.

Besluit:

 1. In te stemmen met de informatienota “Voortgang heffing verblijfsbelasting”.
 2. Deze informatienota te zenden aan de raad.

Aangehouden

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2022

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen dat er geen verrekening van de neveninkomsten hoeft plaats te vinden op basis van bijgevoegde adviezen van de politieke ambtsdragers F.R. Streng, H.P.F. Nederpelt, J.A.M. Fit, T.G.M. Kuipers, A. van Langen-Visbeek, J.H.N. Broeders, G.J. Gringhuis, Y.W. Nijsingh en D.D. Straat.
 2. Op bijlage 1 geheimhouding op te leggen vanwege persoonsgegevens op basis van art. 5.1 lid 1 sub d Wet open overheid

Besluit:

 1. In te stemmen dat er geen verrekening van de neveninkomsten hoeft plaats te vinden op basis van bijgevoegde adviezen van de politieke ambtsdragers F.R. Streng, H.P.F. Nederpelt, J.A.M. Fit, T.G.M. Kuipers, A. van Langen-Visbeek, J.H.N. Broeders, G.J. Gringhuis 

Aangepast besloten

Gunning doelgroepenvervoer West-Friesland 2023-2027

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de gunning doelgroepenvervoer West-Friesland 2023-2027.
 2. De informatienota Gunning doelgroepenvervoer West-Friesland 2023-2027 vast te stellen en deze toe te zenden aan de raad.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de gunning doelgroepenvervoer West-Friesland 2023-2027.
 2. De informatienota Gunning doelgroepenvervoer West-Friesland 2023-2027 vast te stellen en deze toe te zenden aan de raad.

Conform

Reactie op informatienota locatie Timmerman

Voorgesteld besluit:

 1. in te stemmen met bijgaande beantwoording
 2. Raad informeren over de beantwoording.

Besluit:

 1. in te stemmen met bijgaande beantwoording
 2. Raad informeren over de beantwoording.

Conform

Vergadering AB GR ABWF d.d. 29 juni 2023

Voorgesteld besluit:

 1.  Akkoord te gaan met de adviezen zoals opgenomen in het adviesformat.
 2. Akkoord te gaan dat de portefeuillehouder gemachtigd is om naar bevind van zaken te handelen.

Besluit:

 1.  Akkoord te gaan met de adviezen zoals opgenomen in het adviesformat.
 2. Akkoord te gaan dat de portefeuillehouder gemachtigd is om naar bevind van zaken te handelen.

Conform

Oudere collegebesluiten bekijken

Wilt u oude(re) collegebesluiten terugkijken? Dan kunt u terecht op onze archiefsite.