Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week over beleid en plannen. De recentste besluiten kunt u via deze pagina bekijken.

Besluitenlijsten B&W

Informatienota raad betreffende ICD

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatienota
 2. De informatienota aan te bieden aan de raad

conform

Ontwerpbestemmingsplan 'Andijk - Beldersweg 25'

Besluit:

 1. Geen milieueffectrapportage-procedure te starten;
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Andijk – Beldersweg 25’ vast te stellen en de formele bestemmingsplanprocedure te starten;
 3. In te stemmen met de informatienota;
 4. De informatienota naar de raad te verzenden.

Conform

Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Bloesemgaerde-Noord

Besluit:

 1. Geen MER-procedure te starten.
 2. Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen en ter inzage te leggen.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-ontwikkelkader “Bloesemgaerde-Noord” vast te stellen en de formele procedure op grond van de Wet ruimtelijke ordening te starten. 
 4. In te stemmen met de informatienota voor de raad.
 5. De raad met bijgaande informatienota te informeren

Conform

Brief vakvereniging brandweer vrijwilligers m.b.t. het voorstel organisatieontwikkelingsplan brandweer 2022- 2025' van de VRNHN

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief vanuit de vakvereniging brandweervrijwilligers.
 2. Kennis te nemen van de (eerste) reactiebrief vanuit de korpsleiding brandweerzorg NHN.
 3. In te stemmen met de Informatienota.
 4. De informatienota te versturen aan de gemeenteraad.

Conform

Inkoop onderwijsroute en maatschappelijke begeleiding Wet inburgering 2021

Besluit:

1. Akkoord te gaan met bijgaande inkoopstrategie maatschappelijke begeleiding 2022.
2. In te stemmen met de gunning van de opdracht ‘Onderwijsroute’ tezamen met 18 gemeenten uit NoordHolland Noord, aan het ROC Kop van Noord-Holland en Horizon College.
3. Het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Inkoop Onderwijsroute en Maatschappelijke begeleiding
Wet inburgering 2021 vast te stellen.

Conform

Jaarverslag ROVTH Medemblik 2021 en VTH UItvoeringsprogramma 2022 ODNHN

Besluit:

 1. Het jaarverslag ROVTH Medemblik 2021 vast te stellen;
 2. Het VTH Uitvoeringsprogramma 2022 ODNHN vast te stellen;
 3. Kennis te nemen van het oordeel van de provincie over ROVTH 2021;
 4. In te stemmen met de informatienota voor de raad;
 5. informatienota aan de raad te sturen.

Conform, college (h)erkent de conclusies en aanbevelingen van de Provincie en gaat die verwerken middels voorstellen voor de begroting.

Toelichting:

College geeft complimenten aan de ambtelijke organisatie dat zij - met minimale bezetting - de huidige resultaten nog heeft weten te bereiken.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 t/m 4 2021

Besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van de kwartaalrapportage Sociaal Domein Q 1 t/m 4 2021
 2. De kwartaalrapportage Sociaal Domein Q 1 t/m 4 2021 ter informatie aan de raad aan te bieden.

Conform

Toelichting:

Complimenten vanuit college voor de (hogere) kwaliteit van deze rapportage.

Verkoop voormalige bibliotheek aan Korteling 20 in Midwoud

Besluit:

1. In te stemmen met de verkoop van de voormalige bibliotheek aan Korteling 20 in Midwoud voor
€ 150.000,00 kosten koper

Conform

Toelichting:

Complimenten voor de betrokken ambtenaar voor deze verkoop.

Kadernota 2023

Besluit:

 1. In te stemmen met de Kadernota 2023.
 2. De raad voor te stellen de Kadernota 2023 vast te stellen.

Conform

 

Onderzoekopdracht exploitatie en beheer MFA's en sporthallen

Besluit:

 1. In te stemmen met de opdracht voor en aanpak van het onderzoek naar de beheer- en exploitatievorm van de MFA’s en sporthallen.

Conform

Toelichting:

College geeft aan dat in de doelstelling moet worden aangegeven dat de toekomstige beheer, - en exploitatievorm goedkoper moet zijn omdat de huidige gezien de financiële situatie niet houdbaar is.

Herstelbesluit transformatie bungalowpark De Kogge 1 (Oostwoud)

Besluit:

De raad voor te stellen:
1. Het gebrek in het besluit van 21 januari 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3’ te herstellen door:
a. aan artikel 15.1, onder b, van de planregels de volgende zinssnede ‘De in de beleidsregels opgenomen afwijkingsmogelijkheden kunnen bij deze beoordeling worden betrokken’ toe te voegen;
b. de toelichting onder paragraaf 4.6.2 te schrappen en daarvoor in de plaats voor de onderbouwing van de parkeersituatie op bungalowpark De Kogge 1 te verwijzen naar het advies van Royal HasKoningDHV;
c. voor de onderbouwing van de parkeersituatie in afwijking van onze Nota Parkeernormen Gemeente Medemblik 2021 een norm van 1,7 voor de woningen op het bungalowpark te hanteren;
d. expliciet in de onderbouwing op te nemen dat bij de nieuwe woonfunctie het voorterrein tot het eigen terrein van het bungalowpark behoort.
2. Met inachtneming van hetgeen onder punt 1 is gesteld het bestemmingsplan ‘Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3’ met plannummer NL.IMRO.0420.BPDeMaarKogge-VA02 vast te stellen.

Conform

Terugkoop brandweerkazerne Nibbixwoud

Besluit:

1. De brandweerkazerne van Nibbixwoud tegen boekwaarde (per 1 juli 2022) terug te kopen van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord;
2. Daarvoor de raad vragen een krediet beschikbaar te stellen in de Lentenota 2022.

Conform

Jaarrekening 2021

Besluit:

1. De jaarstukken 2021 vast te stellen
2. Het positieve rekeningresultaat van € 3.432.058 als volgt te bestemmen:
2.1.€ 286.296 toe te voegen aan de reserve sociaal domein
2.2.€ 151.197 te onttrekken aan de reserve bouwgrondexploitaties
2.3.€ 3.296.959 toe te voegen aan de algemene reserve
3. De portefeuillehouder financiën de bevoegdheid te geven kleine aanpassingen door te voeren in de
jaarstukken 2021.
4. De jaarstukken 2021 naar de raad te sturen met de vraag deze vast te stellen.
5. De raad te vragen het positieve rekeningresultaat, zoals bij beslispunt 2 opgenomen, te
bestemmen.

Conform

Toelichting:

2.2. : waar komt dit vandaan en is dat handig gezien de spanning op de bouwgrondexploitaties ?

In het collegevoorstel staat ergens nog steeds "negatief resultaat" terwijl dit een positief resultaat is, graag tekstueel veranderen alsmede de daaruit voortgekomen aanpassingen (complimenten voor het gesprek), wethouder mandaat.

08/06 SS: inmiddels is het collegevoorstel door Gwendolyn aangepast!

Speelruimteplan

Besluit:

1. Bijgaande informatienota vast te stellen
2. De informatienota aan te bieden aan de raad

Conform

Toelichting:

Wethouder Van Langen geeft aan dat zij het gesprek met de verantwoordelijk beleidsambtenaar zeer heeft gewaardeerd.

 

Bouwplan 8 appartementen Onderdijk 115-117

Besluit:

1. In te stemmen met de herontwikkeling Onderdijk 115-117;
2. In te stemmen dat bij medewerking één parkeerplaats te kort wordt gerealiseerd;
3. Voorafgaand aan de procedure een intentie-/anterieure overeenkomst te sluiten.

Conform

Toelichting:

Complimenten voor de ambtelijke inzet op dit dossier.

Speelruimteplan

Besluit:

1. Bijgaande informatienota vast te stellen
2. De informatienota aan te bieden aan de raad

Aangehouden , volgende week terug in college.

Toelichting:

Met spoed afspraak wethouder Van Langen/ Joke Menkveld, nog deze week, agenda wethouder is hiervoor flexibel beschikbaar.

Opvolging Amendement VVD Economische Zaken

Besluit:

 1. Bijgevoegde informatienota over de voortgang van de uitvoering van het amendement VVD Economische Zaken vast te stellen;
 2. De informatienota naar de raad te versturen.

Conform

Vergadering portefeuillehoudersoverleg VVRE 2 juni 2022

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de agenda.
 2. Te besluiten conform de adviezen in het bijgevoegde adviesformat.

Conform

Begrotingen 2023 en jaarrekeningen 2021 gemeenschappelijke regelingen

Besluit:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van de volgende gemeenschappelijke
    regelingen, zoals in de adviezen zijn opgenomen:
    > Recreatieschap Westfriesland (RSW)
    > Westfries Archief (WFA)
2. De raad te verzoeken een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van de volgende
    gemeenschappelijke regelingen, zoals in de adviezen zijn opgenomen:
    > GGD Hollands Noorden (GGD HN)
    > WerkSaam Westfriesland (WerkSaam)
    > Omgevingsdienst NHN (OD NHN)
    > Veiligheidsregio NHN (VR NHN)
    > Afvalbeheer Westfriesland (Afvalbeheer)
    > SSC DeSom
3. De raad te verzoeken een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van de volgende
    gemeenschappelijke regelingen:
    > RSW
    > WFA
4. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekeningen 2021 van de volgende gemeenschappelijke
    regelingen, zoals in de adviezen zijn opgenomen:
    > GGD HN
    > RSW
    > WFA
    en de raad hierover te informeren.
5. De raad te verzoeken een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2021 van de volgende
    gemeenschappelijke regelingen, zoals in de adviezen zijn opgenomen:
    > Afvalbeheer
    > OD NHN
    > SSC DeSom
    > VR NHN
    > WerkSaam
6. De raad voor te stellen een positieve zienswijze uit te brengen op de voorjaarsnota 2022 en 1e
    begrotingswijziging 2023 DeSom zoals in het advies is opgenomen.

Toelichting:

Aangepast besloten.

Complimenten voor de organisatie dat het weer gelukt is.

* Nog nakijken en waar nodig aanpassen: Bij GGD toevoegen dat positieve zienswijze wordt afgegeven? Vraag is nog of GGD bij 5 ipv 4 genoemd moet worden bij besluit?
* Vwb veiligheidsregio graag volgend jaar beoordelen of de middelen die incidenteel over zijn niet structureel zijn. En daarmee terug zouden kunnen naar de gemeente.

24/05 SS: Inmiddels zijn de aanpassingen i.o.v. met Suzan Feenstra doorgevoerd en de juiste documenten geüpload!!!

Benoeming loco-gemeentesecretarissen

Besluit:

In te stemmen met de benoeming vanaf 24 mei 2022 van de volgende drie locogemeentesecretarissen: Louis Hosman, Niels Ooijevaar en Manja van der Weit.

Toelichting:

Conform besloten

Budget startersleningen

Besluit:

1. De raad verzoeken € 1 miljoen extra beschikbaar te stellen om startersleningen te verstrekken.

Toelichting:

Aangepast besloten

Enkele kleine tekstuele zaken nog aanpassen => navraag bij AvL.

Informatienota Ledenbrief VNG ventilatie in schoolgebouwen

Besluit:

1. In te stemmen met de informatienota;
2. Bijgaande informatienota met toelichting op de ledenbrief van de VNG over ventilatie in schoolgebouwen naar de raad te sturen.

Toelichting:

conform besloten

Onderzoek Economische betekenis Toerisme & Recreatie 2020

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het onderzoek: Economische betekenis toerisme en recreatie Gemeente Medemblik 2020;
 2. Bijgaande informatienota aan de gemeenteraad te sturen.

Toelichting:

Conform besloten

Ontwerp bestemmingsplan Centrumplan woningbouw Abbekerk

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgevoegde informatienota
 2. De informatienota te versturen naar de gemeenteraad

Toelichting:

Conform besloten

Startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2023- 2026

Besluit:

1. Akkoord te gaan met de startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2023- 2026.
2. Bijgevoegd raadsvoorstel vast te stellen.
3. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.

Toelichting:

Conform besloten

Vaststellen Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022

Besluit:

 1. In te stemmen met het Generiek afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022;
 2. Het Generieke afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Toelichting:

conform besloten

Verslag vorige B&W vergadering

Besluit:

* kinderboerderij welgelegen moet zijn boerderij welgelegen
* 1d: toevoegen: statenleden zijn geweest

Het realiseren van dagbesteding aan de Parallelweg 1 in Zwaagdijk-Oost

Besluit:

 1. Bereid te zijn de omgevingsvergunning voor het realiseren van dagbesteding aan de Parallelweg 1 te Zwaagdijk-Oost te verlenen;
 2.  In te stemmen met de inhoud van de ontwerp-omgevingsvergunning;
 3. De ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen gedurende zes weken.

Toelichting:

Conform

- Wethouder Financien / SD onderzoekt nog duidelijkheid over de kosten van dagbesteding.

Collegevoorstellen openbaar

Collegevoorstel Afwijken inkoopbeleid

Besluit:

 1. Gebruik maken van uw bevoegdheid om af te wijken van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de inkoop van 2 bestelwagens (art. 1 nadere regels);
 2.  In te stemmen met een enkelvoudige onderhandse aanbesteding.

Toelichting:

Conform besloten

Aandacht om in voorstel nog termijn aan te passen. September moet november zijn

Onderzoek provinciale eigendommen voor locaties Statushouders en spoedzoekers

Besluit:

 1. In te stemmen met het verzoek van de Provincie onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle door de gemeente te maken kosten worden vergoed;
 2.  In te stemmen met de bij dit besluit behorende uitgaande brief.

Toelichting:

Aangepast besloten
* we hechten waarde aan bescherming cromme leeck. Dit moet aangevuld worden in dit stuk. En in de brief.
18/05 SS: inmiddels heeft Piet Meester de aanvulling in het collegevoorstel en de brief aangepast.

 

Bouwen huisvestingsgebouw Nieuwe Dijk 12 Andijk

Besluit:

Conform

Evaluatie JeugdzorgPlus 2021

Besluit:

 1. Bijgaande evaluatie JeugdzorgPlus over de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 vast te stellen.
 2. Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiememo en deze aan te bieden aan de raad.

Conform

Herziening Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

Besluit:

 1. In te stemmen met de informatie naar de raad over het project ter herziening van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) en de bijgestelde planning.
 2. De informatienota naar de raad te sturen.

Conform

Het realiseren van dagbesteding aan de Parallelweg 1 in Zwaagdijk-Oost

Besluit:

 1. Bereid te zijn de omgevingsvergunning voor het realiseren van dagbesteding aan de Parallelweg 1 te Zwaagdijk-Oost te verlenen;
 2. In te stemmen met de inhoud van de ontwerp-omgevingsvergunning;
 3. De ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen gedurende zes weken.

Aangehouden, volgende week terug.

Toelichting:

 • Toevoegen hoe de integrale afstemming binnen de gemeente heeft plaats gevonden
 • Als dagbesteding stopt dan stopt ook de horeca/verkoop , contractueel vastleggen
 • Waarom dienen buren zienswijze in en kan de kruimelprocedure niet worden gehanteerd?

Lentenota 2022

Besluit:

 1. De lentenota 2022 vast te stellen.
 2. De budgettair neutrale wijziging in de Bijlage Lentenota 2022 – college – vast te stellen.
 3. De raad voor te stellen de Lentenota 2022 vast te stellen.
 4.  De raad voor te stellen de financiële afwijkingen van de Lentenota 2022 te verwerken in de

(meerjaren)begroting.

Afwijkend besloten :

 • Verhoging budget Ziekteverzuim alleen incidenteel opvoeren en structureel terug laten komen bij komende begroting want College herkent nut en noodzaak.

Ontwerp wijzigingsplan Tuinstraat 51/51a Zwaagdijk-Oost

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan
 2.  Indien geen zienswijzen tijdens de ter inzage termijn worden ingediend het plan ongewijzigd vast te stellen.
 3. Geen MER-procedure te starten

Conform

 

Te bespreken college voorstellen

Collegevoorstellen openbaar

Aanvulling regeling huishoudens met medische indicatie

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een afvalpas voor een ondergrondse container voor huishoudens met een medische indicatie.
 2. Akkoord te gaan met een beperking op het variabele deel afvalstoffenheffing tot € 90 voor huishoudens met medische indicatie die gebruik maken van een afvalpas voor ondergronds.
 3. Akkoord te gaan met de inhoud van het bijgevoegde raadsvoorstel
 4. Raadsvoorstel aan te bieden aan de raad.

Conform, met aandacht die wordt gevraagd voor tegen gaan van misbruik pas.

Aanwijzing/beëdiging leerplichtambtenaar MBO

Besluit:

Conform

Afspraken uitfaseren IBA's Noorderkwartier 2022-2026

Besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst uitfaseren IBA’s en plaatsen alternatief in Hollands Noorderkwartier 2022-2026;
 2.  In te stemmen met het Addendum bij de bestaande Samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland respectievelijk Wognum en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de Sanering van Afvalwaterlozingen in het Buitengebied;
 3. De portefeuillehouder Openbare ruimte te machtigen om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en het Addendum namens de gemeente Medemblik te ondertekenen.

Conform

Stand van zaken Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van de informatienota over de stand van zaken van het project Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
 2.  De gemeenteraad te informeren met informatienota over de stand van zaken van het project Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Conform

Stand van zaken nieuw digitaal dossier

Besluit:

 1. 1. Akkoord te gaan met de inhoud van de informatienota en deze te versturen naar de raad.

Conform met aandacht voor tijdig melden als er financiële gevolgen zijn.

Toelichting:

Zijn er financiële effecten ? Zo ja, als die nu al bekend zijn dan college ( en eventueel Raad) zo snel mogelijk actief over informeren.

Tribune FC Medemblik

Besluit:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde vaststellingsovereenkomst tussen de stichting Club van 100 en de gemeente, onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de raad.
 2. In te stemmen met bijgevoegde informatienota en deze aan de raad te sturen.

Conform

Toelichting:

Wethouder laat vandaag weten of dit openbaar kan/moet zijn of achter slotje moet en op vertrouwelijke besluitenlijst.

 

Vaststellen bestemmingsplan Midwouder Dorpsstraat 25

Besluit:

 1. Het bestemmingsplan ‘Midwouder Dorpsstraat 25’ ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
 2. Het besluit Hogere Waarden Geluid voor de 2 nieuwe woningen vast te stellen.

Conform

Continuïteitsbijdrage Coronamaatregelen Overheid: Doelgroepenvervoer 2020 - 2021

Besluit:

 1. Besluitpunt 1 en 2 uit het collegevoorstel Continuïteitsbijdrage Coronamaatregelen Overheid: Doelgroepenvervoer 2020 – 2021 (DOC-21-470822) in te trekken.
 2. Akkoord te gaan met het toepassen van een tijdelijke continuïteitsbijdrage van 80% van de niet gereden ritten van 1 t/m 30 juni 2020 voor vervoerder ZCN volgens de gewijzigde berekening.
 3. Akkoord te gaan met het toepassen van een tijdelijke continuïteitsbijdrage van 70% van de niet gereden ritten van 1 juli 2020 tot en met 1 oktober 2021 voor vervoerder ZCN volgens de gewijzigde berekening.
 4. Akkoord te gaan met het aangepaste addendum als aanvulling op de huidige overeenkomst.

Conform

Toelichting:

Taxi Kuier doet dit bijvoorbeeld in Medemblik. Wethouder Nederpelt vind instemming van de lokale vervoerders van groot belang. Als door deze regeling lokale vervoerders failliet dreigen te gaan wil het College hier tijdig over geïnformeerd worden zodat eventueel (lokaal) kan worden bijgestuurd.

Crisisfunctie Jeugd

Besluit:

 1. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD HN te verzoeken een aanbiedingsbrief op te stellen aangaande het toevoegen van de taak Crisisfunctie Jeugd aan de opdracht van GGD HN en daarmee in te bedden in de Gemeenschappelijke Regeling GDD HN.
 2. In te stemmen met de planning en het proces dat moet leiden tot toevoeging van de taak Crisisfunctie Jeugd aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN.
 3. Een principe akkoord af te geven over de (gedeelde) verantwoordelijkheid van de gemeente voor de ontwikkel-/implementatiekosten die gemaakt moeten worden om de taak Crisisfunctie Jeugd aan de opdracht van GGD HN te kunnen toevoegen.

conform

Onderzoek Inkomenstoets huishoudelijke ondersteuning

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het Onderzoek inkomenstoets huishoudelijke ondersteuning Wmo.
 2. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.
 3. Geen inkomenstoets voor huishoudelijke ondersteuning Wmo in te voeren.
 4. In te stemmen met de informatienota en deze door te sturen naar de raad.

Conform

Trendstudie Medemblik 2022 e.v.

Besluit:

1. kennis te nemen van de Trendstudie Medemblik.
2. in te stemmen met de informatienota aan de raad.
3. de informatienota naar de raad te sturen.

Conform

Toelichting:

Lijkt een dubbeling met evaluatie West-Friesland en veel reeds bekende cijfers en feiten. Daarnaast worden conclusies ook niet (h)erkend in alle gevallen.

Verlenging Interbestuurlijk Toezicht

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het regiorapport van 24 februari 2022 vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd;
 2. In te stemmen met bijgevoegde informatienota raad en de gemeenteraad te informeren.

Conform

Toelichting:

Grammaticale fout in besluit punt 1

Eenmalige energietoeslag

Besluit:

 1. Van de wettelijke bevoegdheid om in 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen gebruik te maken
 2. De beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gericht op minima met hoge energiekosten vast te stellen.
 3. Vooruitlopend op het formele besluit van de gemeenteraad, bij hoge uitzondering, de middelen uit de meicirculaire voor de Eenmalige energietoeslag beschikbaar te stellen en over te gaan tot

Conform met als aandachtspunt dat budget leidend is.

uitbetaling

 

4. De gemeenteraad via de actieve informatie en een informatienota over de Eenmalige

energietoeslag 2022 te informeren

Toelichting:

Aandacht voor de opmerkingen van JZ en budgettaire kaders zijn voor het college hard. Budget is dus leidend.

Informatienota Raad ontwikkelingen toekomstvisie Kwetsbare Inwoners

Besluit:

1. in te stemmen met de informatienota aan de raad;
2. Informatienota naar de raad te versturen.

Conform

Eenmalige energietoeslag

Besluit:

 1. Van de wettelijke bevoegdheid om in 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen gebruik te maken 
 2. De beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gericht op minima met hoge energiekosten vast te stellen
 3. Vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad de middelen uit de meicirculaire 2022 voor de Eenmalige energietoeslag alvast te beschikken aan rechthebbenden
 4. De gemeenteraad via de actieve informatie en een informatienota over de Eenmalige energietoeslag 2022 te informeren

1 week aangehouden

Toelichting:

Verwerken in tekst en besluit en afstemmen met wethouder : Opdracht vanuit het Rijk dat het College zo goed mogelijk wil uitvoeren, gelet op signalen vanuit de Raad die zijn verwerkt in eerdere actieve info naar de Raad besluit het College, als hoge uitzondering om voorafgaand aan het formele besluit van de Raad de middelen beschikbaar te stellen, alvast over te gaan tot uitbetaling.

Jaarschijf 2023 prestatieafspraken 2021 - 2024

Besluit:

 1. In te stemmen met het Procesvoorstel prestatieafspraken: Jaarschijf 2023 en daarna;
 2. In te stemmen met de speerpunten 2023;
 3. De raadscommissie op 25 april 2022 in de gelegenheid te stellen om aanvullingen mee te geven op deze speerpunten.
 4. De raad via de bijgevoegde informatienota te informeren.

Conform besloten waarbij de formulering van het speerpunt rond " seniorenwoningen" wordt gewijzigd in "levensloopbestendige woningen".

Toezicht Wmo Jaarverslag 2021, Toezicht Wmo Jaarplan 2022 en toetsingskader

Besluit:

1. In te stemmen met het Toetsingskader Wmo toezicht West-Friesland 2022.
2. Kennis te nemen van het Toezicht Wmo Jaarverslag 2021.
3. In te stemmen met het Toezicht Wmo Jaarplan 2022.
4. In te stemmen met het openbaar maken van het jaarverslag 2021 en jaarplan 2022.
5. In te stemmen met de informatienota voor de raad.

Conform

Inventarisatienotitie 2023

Besluit:

 1. In te stemmen met de inventarisatienotitie 2023.
 2. In te stemmen met de informatienota inventarisatienotitie 2023.
 3. De informatienota naar de raad te sturen.

Conform

Beëindiging gebruik ijsbaanterrein Abbekerk

Besluit:

1. In te stemmen met de inhoud van de concept overeenkomst Gemeente Medemblik/ALIJV.
2. Kennis te nemen van de situatie rondom het door de Hoge Raad gewezen Didamarrest van 26
november 2021 en het advies hierover.
3. In te stemmen met de reactietermijn van twee weken op de publicatie van het voornemen tot
grondverhuur aan de Vekenweg te Abbekerk.
4. In te stemmen met het verlenen van machtiging in de zin van artikel 168 Gemeentewet aan de
wethouder RO om te besluiten de overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen. na publicatie van
het voornemen tot verkoop.

Conform

Beschikbaar maken middelen reserves sociaal domein

Besluit:

1. In te stemmen met de informatienota ‘Eerste uitvraag bestemmingsreserve Sociaal Domein tbv project Sociaal Domein in Balans 2022’ en deze ter informatie aan de raad te versturen.
2.    Toestemming geven voor het besteden van € 600.000 van de bestemmingsreserve Sociaal Domein (welke in totaal € 875.000 bedraagt).
3.    Het besluit voor te leggen aan de raad bij behandeling van de lentenota.

Conform , waarbij wethouders Nederpelt en Van Langen een minderheidsstandpunt innemen omdat deze informatienota met verantwoording achteraf  niet het door de wethouder beloofde raadsvoorstel is waarbij een plan van aanpak zou worden gepresenteerd voorafgaand (!) aan uitgaven van de middelen.

Exploitatieovereenkomst Woonschakel Abbekerk

Besluit:

1. In te stemmen met de inhoud van de concept anterieure overeenkomst Gemeente
Medemblik/Stichting Woonschakel.
2. In te stemmen met het publiceren van het voornemen tot grondverkoop aan Stichting Woonschakel.
3. In te stemmen met de reactietermijn van twee weken op de publicatie van het voornemen tot
grondverkoop.
4. In te stemmen met het verlenen van machtiging in de zin van artikel 171Gemeentewet aan de
wethouder RO om te besluiten de anterieure overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen na
publicatie van het voornemen tot verkoop.

Conform

Instellen tijdelijke woon-werk vergoeding

Besluit:

1. In te stemmen met het instellen van een tijdelijke woon-werk vergoeding tot 31/12/2022.
2. De kosten € 142.000 op te voeren bij de Lentenota 2022.

Punt 2 aangepast besloten:

2. De kosten waar mogelijk te dekken uit de loonsom 2022 en indien dit niet mogelijk is dan meenemen als overschrijding in de jaarrekening 2022.

Startdocument kanswijken elektrisch

Besluit:

1. Het startdocument ‘Van start in 4 kanswijken: Startdocument voor elektrisch verwarmen in de aardgasvrije kanswijken’ vast te stellen.
2. Bijgaande informatienota vast te stellen.
3. Deze aan de raad toe te sturen.

Conform

Vergadering AB GR Recreatieschap Westfriesland op 13 april 2022

Besluit:

1. Akkoord te gaan met de adviezen zoals opgenomen in het adviesformat.

Conform

Voortzetting Corona Noodfonds

Besluit:

In overleg met portefeuillehouder Joset Fit weer op de agenda gezet. De documenten hoefden niet aangepast te worden.

Voorgesteld besluit
1. De raad bij de Lentenota voor te stellen om het corona noodfonds in 2022 door te zetten met de
overgebleven middelen uit 2021;
2. Vooruitlopend op het besluit van de raad subsidies te verstrekken en de raad hier actief over
informeren;
3. Akkoord te gaan met de raadsinformatienota;
4. Bijgaande informatienota naar de raad te sturen.

Nieuw besluitpunt 3 toevoegen: de resterende middelen toevoegen aan de reserve.

Aangepast besloten.
Wethouder Nederpelt neemt een afwijkend standpunt in omdat formeel geen dekking is en de juiste procedure richting Raad niet is gelopen.

 

Geef uw mening