Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week over beleid en plannen. De recentste besluiten kunt u via deze pagina bekijken.

Besluitenlijsten B&W

Bedrijfswoning Vleetweg 28a Andijk

Voorgesteld besluit:

 1. In beginsel bereid te zijn de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning op het perceel Vleetweg 28a te Andijk te verlenen;
 2. In te stemmen met de inhoud van de ontwerp-omgevingsvergunning;
 3. De ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen gedurende zes weken.

Besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning op het perceel Vleetweg 28a te Andijk;
 2. De ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen gedurende zes weken.

Gewijzigd vastgesteld

Beleidskader zon- en windenergie Westfriesland

Voorgesteld besluit:

 1. Het conceptbeleidskader wind- en zonne-energie vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.

Besluit:

 1. Het conceptbeleidskader wind- en zonne-energie vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.

Conform , wethoudermandaat voor kleine tekstuele wijziging.

Bespreeknotitie

Voorgesteld besluit:

 1. Akkoord te gaan met de Bespreeknotitie Richtinggevende kaders Meerjarenbeleidsplan en inkoop Wmo en Jeugd;
 2. De bespreeknotitie ter informatie naar de raad en de adviesraad Sociaal domein te sturen;

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de Bespreeknotitie Richtinggevende kaders Meerjarenbeleidsplan en inkoop WMO en Jeugd;
 2. De bespreeknotitie ter informatie naar de raad en de adviesraad Sociaal domein te sturen;

Conform, wethouder mandaat voor tekstuele wijzigingen

Informatienota Raad tussentijdse evaluatie DVO HVC

Voorgesteld besluit:

De informatienota tussenevaluatie DVO HVC vast te stellen en te sturen naar de raad.

Besluit:

De informatienota tussenevaluatie DVO HVC vast te stellen en te sturen naar de raad.

Conform, wethouder mandaat voor tekstuele wijziging.

Verloop en resultaat jaarwisseling 2022/2023.

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van het resultaat en inzet jaarwisseling
 2. Kennis te nemen van het persbericht ‘Vreugdevuur Opperdoes niet meer in de huidige vorm’.
 3. Akkoord te gaan met het versturen van de informatienota aan de gemeenteraad.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het resultaat en inzet jaarwisseling
 2. Kennis te nemen van het persbericht ‘Vreugdevuur Opperdoes niet meer in de huidige vorm’.
 3. Akkoord te gaan met het versturen van de informatienota aan de gemeenteraad.

Conform, (wnd) burgemeester mandaat voor tekstuele wijziging

Mandaatbesluit 2023

Voorgesteld besluit:

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluit tot:

 1. vaststelling van het mandaatbesluit 2023 Medemblik;
 2. intrekking van het mandaatbesluit 2019 Medemblik;
 3. de besluiten genoemd onder 1 en 2 met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in werking te laten treden;

Besluit:

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluit tot:

 1. vaststelling van het mandaatbesluit 2023 Medemblik;
 2. intrekking van het mandaatbesluit 2019 Medemblik;
 3. de besluiten genoemd onder 1 en 2 met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in werking te laden;

Conform

Regionale regisseur vluchtelingen

Voorgesteld besluit:

Onder voorbehoud van instemming met dit voorstel in de Kring van gemeentesecretarissen West-Friesland
op 27 januari 2023 en onder voorbehoud van dekking voor het gemeentelijk aandeel in de kosten van de
inhuur regionale regisseur:

 1. In principe in te stemmen met de inhuur van de kandidaat voor de functie van regionale regisseur opvang en huisvesting vluchtelingen
 2. te laten onderzoeken of de kosten voor de inzet van de regionale regisseur kunnen vallen binnen de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de opvang van vluchtelingen.

Besluit:

Onder voorbehoud van instemming met dit voorstel in de Kring van gemeentesecretarissen West-Friesland
op 27 januari 2023 en onder voorbehoud van dekking voor het gemeentelijk aandeel in de kosten van de
inhuur regionale regisseur:

 1. In principe in te stemmen met de inhuur van de kandidaat voor de functie van regionale regisseur opvang en huisvesting vluchtelingen
 2. te laten onderzoeken of de kosten voor de inzet van de regionale regisseur kunnen vallen binnen de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de opvang van vluchtelingen.

Aangehouden

Energieondersteuning maatschappelijke voorzieningen-ondersteuning Cultuursector Corona

Voorgesteld besluit:

 1. in te stemmen met de ondersteuningsaanpak, inhoudend:
  a. januari-maart: onderzoek naar omvang problematiek en uitwerking van maatregelen;
  b. maart-juli: uitvoering maatregelen;
  c. augustus-december: nazorg;
 2. bureau Kybys opdracht verlenen voor de uitvoering van de eerste fase van de aanpak (onderzoek);
 3. de kosten van Kybys ten laste te brengen van het LTA-budget 2023.
 4. Na onderzoek in april terug in college met concrete maatregelen en dekkingsmogelijkheden. Bij acute tussentijdse nood bij instellingen in college brengen.

Besluit:

 1. in te stemmen met de ondersteuningsaanpak, inhoudend:
  a. januari-maart: onderzoek naar omvang problematiek en uitwerking van maatregelen;
  b. maart-juli: uitvoering maatregelen;
  c. augustus-december: nazorg;
 2. bureau Kybys opdracht verlenen voor de uitvoering van de eerste fase van de aanpak (onderzoek);
 3. de kosten van Kybys ten laste te brengen van het LTA-budget 2023.
 4. Na onderzoek in april terug in college met concrete maatregelen en dekkingsmogelijkheden. Bij acute tussentijdse nood bij instellingen in college brengen.

Aangepast besloten.

Financieel herstelplan GGiD

Voorgesteld besluit:

 1.  Akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijze op het financieel herstelplan GGiD
 2. De raad voorstellen de voorgestelde zienswijze af te geven.

Besluit:

 1.  Akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijze op het financieel herstelplan GGiD
 2. De raad voorstellen de voorgestelde zienswijze af te geven.

Conform besloten. Tekstmandaat voor wethouder

Raadsvoorstel beleidsuitgangspunten Inkoop Jeugd en Wmo Westfriesland 2024 en verder

Voorgesteld besluit:

 1.  Akkoord te gaan met het raadsvoorstel Beleidsuitgangspunten Inkoop Jeugdhulp en Wmo 2024-2025;

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel Beleidsuitgangspunten Inkoop Jeugdhulp en Wmo 2024-2025

Aangepast besloten.

Vaststellen begroting en jaarplan 2023 AVA ONHN

Voorgesteld besluit:

 1. De begroting 2023 van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vast te stellen.
 2. Het jaarplan 2023 van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vast te stellen.
 3. In te stemmen de bijgevoegde informatienota aan uw raad te verzenden.

Besluit:

 1. De begroting 2023 van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vast te stellen.
 2. Het jaarplan 2023 van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vast te stellen.
 3. In te stemmen de bijgevoegde informatienota aan uw raad te verzenden.

Conform besloten

Vaststelling straatnaam De Akker

Voorgesteld besluit:

 1. De straatnaam "De Akker" vast te stellen in Andijk.

Besluit:

 1. De straatnaam "De Akker" vast te stellen in Andijk.

Conform besloten.

Vergelijk Medemblik en Westfriesland incl Hollands Kroon mbt sociaal domein

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de informatienota van de vergelijkingen tussen Medemblik en de andere gemeenten en deze ter informatie aan de raad aan te bieden.

Besluit:

 1. In te stemmen met de informatienota van de vergelijkingen tussen Medemblik en de andere gemeenten en deze ter informatie aan de raad aan te bieden.

Conform besloten. Tekstmandaat voor wethouder

Plan van aanpak bestuurskracht

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het plan van aanpak Bestuurskracht 2023
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel aanpak Bestuurskracht 2023

Besluit:

 1. In te stemmen met het plan van aanpak Bestuurskracht 2023
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel aanpak Bestuurskracht 2023

Conform besloten, Tekstmandaat voor wethouder

Portefeuilleverdeling aangepast

Voorgesteld besluit:

 1. in te stemmen met de aangepaste portefeuilleverdeling

Besluit:

 1. in te stemmen met de aangepaste portefeuilleverdeling.

Conform besloten, Tekstmandaat voor wethouder

Kadernota's 2024 gemeenschappelijke regelingen en begrotingswijziging 2023 Westfries Archief

Voorgesteld besluit:

 1. akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijzen op de kadernota's en begrotingswijziging Westfries Archief
 2. de raad voor te stellen de zienswijzen af te geven zoals die in bijlagen staan vermeld.

Besluit:

 1. akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijzen op de kadernota's en begrotingswijziging Westfries Archief
 2. de raad voor te stellen de zienswijzen af te geven zoals die in bijlagen staan vermeld.

Conform besloten.

Aanbevelingen informatiebeheer

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de concept brief oordeel Interbestuurlijk Toezicht, informatie- en archiefbeheer 2021-2022 van de provincie Noord-Holland.
 2. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief toezicht uitvoering Archiefwet en het verslag van bevindingen Westfries Archief (WFA).
 3. In de Lentenota 2023 een voorstel aan de raad te doen om de benodigde verbeteringen voor informatiebeheer (ten bedrage van € 264.000 structureel en € 166.000 incidenteel) beschikbaar te stellen.
 4. De gemeentesecretaris, vooruitlopend op besluitvorming van de raad over de Lentenota 2023 opdracht te geven informatiebeheer per direct en structureel op orde te brengen, desgewenst door een organisatorische versterking van de verantwoordelijke onderdelen inclusief bijbehorende mandaten en budgetverantwoordelijkheden.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de concept brief oordeel Interbestuurlijk Toezicht, informatie- en archiefbeheer 2021-2022 van de provincie Noord-Holland.
 2. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief toezicht uitvoering Archiefwet en het verslag van bevindingen Westfries Archief (WFA).
 3. In de Lentenota 2023 een voorstel aan de raad te doen om de benodigde verbeteringen voor informatiebeheer (ten bedrage van € 264.000 structureel en € 166.000 incidenteel) beschikbaar te stellen.
 4. De gemeentesecretaris, vooruitlopend op besluitvorming van de raad over de Lentenota 2023 opdracht te geven informatiebeheer per direct en structureel op orde te brengen, desgewenst door een organisatorische versterking van de verantwoordelijke onderdelen inclusief bijbehorende mandaten en budgetverantwoordelijkheden.

Aangehouden.  Zo mogelijk en nodig binnen twee weken terug in college

Verkoop gemaal Stichting Oud-Andijk

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel ‘Verkoop gemaal Stichting Oud-Andijk’ en deze te versturen aan de gemeenteraad.

Besluit:

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel ‘Verkoop gemaal Stichting Oud-Andijk’ en deze te versturen aan de gemeenteraad.

Conform

Aanwijzing regionale zendmachtiging 2023-2027

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel Aanwijzing regionale zendtoewijzing aan Vereniging Radio Bontekoe 2023-2027 en deze te versturen naar de gemeenteraad.

Besluit:

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel Aanwijzing regionale zendtoewijzing aan Vereniging Radio Bontekoe 2023-2027 en deze te versturen naar de gemeenteraad.

Conform, wethouder mandaat voor tekstuele wijziging.

Informatiebijeenkomst energie-infrastructuur

Voorgesteld besluit:

 1. De informatienota ‘informatiebijeenkomst Energie-infrastructuur’ vast te stellen.
 2. Deze te verspreiden onder raadsleden.

Besluit:

 1. De informatienota ‘informatiebijeenkomst Energie-infrastructuur’ vast te stellen.
 2. Deze te verspreiden onder raadsleden.

Conform

Quickscan woningbouwinitiatief Dijkweg 322 in Andijk

Voorgesteld besluit:

 1. een positief standpunt in te nemen ten aanzien van het verbouwen van de bestaande schuur naar woning met hobbyruimte aan de Dijkweg 322 in Andijk onder de volgende voorwaarden:
  a. dat de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd;
  b. dat de woning met hobbyruimte het achterliggende kassenbedrijf niet beperkt in de bedrijfsvoering;
  c. dat het advies van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 29 augustus 2022 wordt opgevolgd;
  d. dat de bedrijvigheid op het perceel Dijkweg 322 te Andijk wordt beëindigd.
 2. In te stemmen met de inhoud van de brief richting de aanvrager (bijlage DOC-22-623122).

Besluit:

 1. een positief standpunt in te nemen ten aanzien van het verbouwen van de bestaande schuur naar woning met hobbyruimte aan de Dijkweg 322 in Andijk onder de volgende voorwaarden:
  a. dat de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd;
  b. dat de woning met hobbyruimte het achterliggende kassenbedrijf niet beperkt in de bedrijfsvoering;
  c. dat het advies van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 29 augustus 2022 wordt opgevolgd;
  d. dat de bedrijvigheid op het perceel Dijkweg 322 te Andijk wordt beëindigd.
 2. In te stemmen met de inhoud van de brief richting de aanvrager (bijlage DOC-22-623122).

Conform

Uitvoering klimaattaken

Voorgesteld besluit:

 1. De informatienota 'uitvoering klimaattaken' vast te stellen.
 2. Deze te verspreiden onder raadsleden.
 3. Vooruitlopend op de vaststelling van de Lentenota 2023 capaciteit voor de uitvoering van de Klimaattaken te organiseren.

Besluit:

 1. De informatienota 'uitvoering klimaattaken' vast te stellen.
 2. Deze te verspreiden onder raadsleden.
 3. Vooruitlopend op de vaststelling van de Lentenota 2023 capaciteit voor de uitvoering van de Klimaattaken te organiseren.

Conform

Nadere regels jeugdhulp 2023

Voorgesteld besluit:

 1. De nadere regels jeugdhulp 2023 vast te stellen.

Besluit:

 1. De nadere regels jeugdhulp 2023 vast te stellen.

Conform

Verkoop grond bij Winkelcentrum De Boogerd in Wognum

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de verkoop van 12 m2 gemeentegrond in Winkelcentrum De Boogerd
 2. In te stemmen met een prijs van € 665,00 per m2 kosten koper

Besluit:

 1. In te stemmen met de verkoop van 12 m2 gemeentegrond in Winkelcentrum De Boogerd
 2. In te stemmen met een prijs van € 665,00 per m2 kosten koper

Conform

Aanwijzing regionale zendmachtiging 2023-2027

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel Aanwijzing regionale zendtoewijzing aan Vereniging Radio Bontekoe 2023-2027 en deze te versturen naar de gemeenteraad.

Besluit:

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel Aanwijzing regionale zendtoewijzing aan Vereniging Radio Bontekoe 2023-2027 en deze te versturen naar de gemeenteraad.

Aangehouden, volgende week terug op agenda !

Afhechting Amendementen en Moties Programmabegroting 2023 e.v.

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de informatienota raad (inclusief bijlage) over het vervolg van de aangenomen amendementen en moties programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.
 2. De informatienota raad (inclusief bijlage) door te sturen naar de raad.

Besluit:

 1. In te stemmen met de informatienota raad (inclusief bijlage) over het vervolg van de aangenomen amendementen en moties programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.
 2. De informatienota raad (inclusief bijlage) door te sturen naar de raad.

Conform, pfh mandaat voor kleine tekstuele wijziging

Verkoop gemaal Stichting Oud-Andijk

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel ‘Verkoop gemaal Stichting Oud-Andijk’ en deze te versturen aan de gemeenteraad.

Besluit:

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel ‘Verkoop gemaal Stichting Oud-Andijk’ en deze te versturen aan de gemeenteraad.

Aangehouden, volgende week terug op agenda

Wet politiegegevens auditrapport en verbeterplan

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van het Assurance-rapport ‘Externe audit 2021 – Wet politiegegevens’.
 2. De resultaten van het externe audit- rapport te beschouwen als het resultaat van de interne audit 2022.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het Assurance-rapport ‘Externe audit 2021 – Wet politiegegevens’.
 2. De resultaten van het externe audit- rapport te beschouwen als het resultaat van de interne audit 2022.

Conform

Geef uw mening