Meningen van de politieke partijen over de gepresenteerde begroting

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. 

Op deze pagina kunt u vanaf 24 oktober lezen wat de fracties van de begroting vinden.

D66, Gemeentebelangen, Morgen en CDA werken consistent en goed samen. De moeilijke beslissing vorig jaar met forse belastingverhoging zorgt nu voor een meer dienstbare gemeente. Het College kan investeren in zowel maatschappelijk (vast)goed en sociaal domein en doet dat ook. De hondenbelasting is afgeschaft. 

Naast het verlenen van schuldhulpverlening en jeugdzorg is de focus gericht op vroegtijdig signaleren met sociale partners om waar mogelijk problemen voor te zijn. Eerder hulp bieden om hopelijk groter leed te beperken.

Een oproep van ons is om de gedane investeringen in infrastructuur voor de noodopvang in Wervershoof aansluitend te benutten voor tijdelijke flexwoningen. De behoefte is groot maar locaties niet. Kijk nu al naar de opties met o.a. de corporatie, dorpsraad en overige betrokkenen. 

Bij de grotere woonwijken betekent toekomstgericht bouwen dat de uitdijende groep senioren ook wil wonen in appartementen met meerdere woonlagen. Dat zorgt voor veel verhuizingen en dus vrijkomende woningen. Laat dat een opdracht zijn in de planuitwerking voor onze ruimtelijke vormgevers. 

In gang gezet zijn zaken als een nieuw overdekt zwembad Wervershoof en dorpshuis Abbekerk. Een toekomstbestendig/ duurzaam gemeentehuis en bemensing. Betere zorg voor dieren. Inwoners bij cultuur en erfgoed betrekken. Kleine windmolens op boerenerven. Woningen bouwen in Wognum Noord. 

We hebben zwarte cijfers en dat geeft ons wat ruimte om plannen te maken. Voor de CU staat 1 onderwerp echt bovenaan en dat is veiligheid en welzijn. De spanningen lopen op, nu nog in de grote steden maar kan ook naar onze regio overslaan. Volwassenen polariseren en zijn sterk van elkaar verwijderd op sommige onderwerpen. Kinderen voelen zich niet veilig en om dat gevoel rust te geven, is het “normaal” een mes bij je te hebben. De armoede stijgt en de Voedselbank krijgt helaas steeds meer klanten. Geen rooskleurig beeld bij de zwarte cijfers die getoond zijn. Wij zetten in op preventie en vragen het College met een plan te komen om meer Jeugdboa's aan te stellen. Dat kan want het geld wat het Rijk voor het Sociale Domein geeft, wordt niet geheel gegeven maar verdwijnt in de algemene reserve. De Jeugdboa's hebben de opdracht en taak om contact te maken met de Jeugd op straat, te praten, onderwerpen bespreekbaar maken en bovenal ze te begrijpen! En bouw voor ze, ook om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau te versterken. Passend bij de identiteit en omvang van de kernen en inspelen op de regionale woonbehoefte. Versoepel de regels en handel praktischer!

Silva Visser, ChristenUnie.

Hart voor Medemblik gaat voor een financieel stabiele gemeente. Een gemeente die niet meer uitgeeft dan er binnenkomt, waardoor inwoners en ondernemers niet de dupe worden van verkeerde keuzes. Daarom focust Hart voor Medemblik dit jaar op:

Betrokkenheid van inwoners bij besluitvorming is belangrijk voor ons. HvM vindt het normaal dat inwoners worden betrokken niet achteraf, maar vooraf. Inwoners mogen daarom meebeslissen over wat er in hun wijk of buurt gebeurt.

HvM gaat het woningtekort aanpakken, voornamelijk voor starters en senioren. Wij willen betaalbare en levensloopbestendige woningen om ouderen in hun vertrouwde omgeving te houden en de gemeente aantrekkelijk te maken voor jonge mensen en gezinnen.

De lokale ondernemers en horeca verdienen onze steun. Door een intensievere samenwerking tussen lokale (horeca)ondernemers en de gemeente kan er een bloeiende economie en levendige horeca ontstaan.

HvM wil een gemeente waar de menselijke maat centraal staat. Een gemeente die er voor inwoners en ondernemers is, waar handelen vanuit het hart en gezond verstand voorop staat, niet vanuit excel-sheets, systemen en doemdenken. HvM kiest voor een positieve aanpak, denken mee met inwoners en werken samen aan een beter, veiliger en schoner Gemeente Medemblik.

U kunt onze concrete voorstellen en actieplannen lezen op hartvoormedemblik.nl/begroting

De VVD fractie heeft, na bestudering van de begroting, hier een heel aantal politieke vragen over die we zullen stellen tijdens begrotingsvergaderingen. Op de eerste plaats zijn wij blij dat de lasten, na twee gigantische jaren van OZB-verhogingen, voor inwoners en bedrijven nu eindelijk naar normale proporties zijn gegaan. (3% OZB stijging in 2024)  Afgelopen twee jaar ruim 50% stijging! College en coalitie schermen er steeds mee dat financiën door hen op orde  gebracht zijn, maar vergeet er steeds bij te zeggen dat uitgaven blijven stijgen en dat bijdrage vanuit het rijk richting gemeente fors is gestegen en dat belastingen voor inwoners enorm zijn gestegen. In de organisatie is enorm geïnvesteerd en werpt dit dan ook al vruchten af? Gaat het nu goed voor de inwoners in Medemblik?

  • Gelukkig wordt er weer gesproken over dorpshuis Abbekerk en zwembad Wervershoof. Nu eindelijk graag concrete plannen.
  • 2e sporthal in Wognum wordt niet genoemd in begroting 2024
  • De woningbouwontwikkelingen blijven ver achter met vergelijkbare gemeenten.
  • Op diverse plekken binnen onze gemeente ervaren bewoners ernstige overlast m.b.t. verkeersveiligheid. (Hoornseweg Wognum, Opperdoes, Twisk, Zwaagdijk Oost, etc.)

Kortom genoeg zaken die wij zeer kritisch blijven volgen en naar concrete oplossingen blijven zoeken.

Jack Stam

Namens VVD fractie

Mooie vooruitzichten voor 2024 en 2025: ruimte voor ambities met een sluitende begroting

Dankzij een stabiele begroting kan de gemeente Medemblik verder met ambities op het gebied van wonen, sport & accommodaties, energie en economie. Zo is er meer geld voor groenonderhoud, armoedebeleid en schuldhulpverlening, betere wegen (herinrichting Tripkouw), goede contacten en faciliteiten voor ondernemers, sportmogelijkheden voor alle inwoners en een rijk cultuuraanbod (STEM Waterweken).

Ook een divers en betaalbaar woningaanbod, energiemaatregelen hebben volop de aandacht. Bij alle onderwerpen zet de gemeente in op betrokkenheid van inwoners, onder meer door duidelijke communicatie en participatietrajecten. Er ligt de ambitie om voor 1.650 woningen te bouwen.

En dat met een beperkte OZB-verhoging van slechts 3%, terwijl de huidige inflatie rond de 10% zit. De hondenbelasting wordt in 2024 zelfs helemaal afgeschaft.

De gemeente moet dichtbij de samenleving staan. We werken voor inwoners en GemeenteBelangen vindt hun betrokkenheid erg belangrijk. Daarom vinden we dat het aantal kernconsulenten moet toenemen. Daarom is het goed te zien dat diverse scholen worden gerenoveerd, zoals in Medemblik en in Opperdoes. Ook is het college aan de slag met vervolgstappen voor de vernieuwbouw dorpshuis Abbekerk en het realiseren van een nieuw overdekt zwembad (opvolger van De Zeehoek).

Fractie GemeenteBelangen

MORGEN! is trots op deze begroting!  

Na regen komt zonneschijn, zoals bekend heeft Medemblik een aantal moeilijke jaren achter de rug. Echter door de maatregelen die de coalitiepartijen (MORGEN!, CDA, GemeenteBelangen en D66) het afgelopen jaar hebben doorgevoerd staan we er nu vele malen beter voor. De financiën zijn op orde, de ambtelijke organisatie is versterkt en er waait een positieve wind door onze gemeente om de lopende dossiers echt aan te pakken.

Deze begroting helpt hierbij, gezien er weer budget is om in Medemblik te investeren. Denk daarbij aan extra middelen voor het groenbeheer/onderhoud, schuldhulpverlening en minimabeleid, versterking van ons cultuuraanbod, sportvelden, onderhoud wegen en meer middelen voor preventie in het sociaal domein. Denk daarbij aan jongerenwerkers en maatschappelijk werk.

De woningbouwplannen van Medemblik worden steeds concreter, waarbij de nadruk ligt op meer betaalbare koop en (sociale)huurwoningen. Onder leiding van onze wethouder Jeroen Broeders maken we een inhaalslag met als doel om 1650 woningen te bouwen t/m 2029.

De subsidies voor onze verenigingen en stichtingen wordt geïndexeerd met 3,5% en er is ruimte voor lastenverlichting. Zo wordt per 1 januari 2024 de hondenbelasting afgeschaft en is de OZB-indexatie beduidend lager dan de huidige inflatie.

Tom Beuker
Fractievoorzitter MORGEN!

Van woelige baren naar rustiger vaarwater

De begroting laat zien dat onze gemeente financieel weer in rustiger vaarwater verkeert. Het was vorig jaar een pijnlijk besluit om de OZB flink te verhogen. Gelukkig ziet het er nu een stuk beter uit!

De hondenbelasting hebben we alsnog afgeschaft. Toch zijn we er in geslaagd de lasten voor u als inwoner minder hard te laten stijgen dan de inflatie. 

Wij zijn blij dat er in 2024 extra inzet komt op groenbeheer en onkruidbestrijding, een doorn in het oog van veel inwoners.

Ook komt er meer geld beschikbaar voor cultuur, om tegemoet te komen aan subsidieaanvragen van bijvoorbeeld het Oorlogsmuseum. Cultuur kleurt onze gemeente!

Wij zijn het eens met de extra structurele middelen voor jongerenwerk, opbouwwerk, maatschappelijk werk en werkbudget voor professionals in de wijk. Wij horen regelmatig van inwoners dat er behoefte is aan beter vindbare en professionelere hulp.

Ander goed nieuws: de subsidie voor onze buitenzwembaden blijft en er komt een structurele verhoging voor de renovatie van sportvelden.

Tot slot: wij vinden het inventief dat er een pilot wordt gestart met bakfietsen bij de buitendienst, een mooi en duurzaam idee.

Wilt u ons iets vragen? Mail ons gerust op: els.vandenbosch@raadmedemblik.nl

CDA Medemblik