Privacyverklaring

De gemeente Medemblik verwerkt uw persoonsgegevens zoals bepaald is in de Europese privacywet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit gebeurt als u gebruik maakt van de diensten van de gemeente, of omdat u deze gegevens aan de gemeente geeft. Dit gaat bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum en -plaats of uw contactgegevens. Welke gegevens verwerkt worden hangt af van het product of de dienst die u gebruikt. Dit wordt beschreven in een verwerkingsregister. De gemeente Medemblik is bezig met het opstellen van een register van verwerkingen. Wanneer dat gereed is zal dat op deze pagina in te zien zijn.

Bijzondere persoonsgegevens krijgen door deze wet extra bescherming, vanwege de mogelijk grote gevolgen als er een inbreuk op uw privacy plaatsvindt.

Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn uw:

 • Godsdienst;
 • Politieke voorkeur;
 • Seksuele geaardheid;
 • Gezondheid;
 • Strafrechtelijk verleden;
 • Ras.

De gemeente verwerkt naast uw gewone en/of uw bijzondere persoonsgegevens ook uw gevoelige persoonsgegevens, als u gebruik maakt van bepaalde diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Voorbeelden van gevoelige persoonsgegevens zijn:

 • Locatiegegevens;
 • Financiële gegevens (zoals inkomen of koopgedrag);
 • Het Burgerservicenummer (BSN).

We vragen en gebruiken die bijzondere en gevoelige persoonsgegevens alleen om de specifieke (wettelijke) taak uit te voeren waar ze voor nodig zijn.

Naast het kader van de AVG worden persoonsgegevens ook verwerkt in het kader van de Wet politiegegevens (Wpg). Binnen de gemeente Medemblik zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werkzaam. Persoonsgegevens die door boa’s in het kader van de opsporing van strafbare feiten worden verwerkt vallen niet onder de AVG maar onder de Wpg. Persoonsgegevens noemen we dan politiegegevens.

Om welke gegevens gaat het?

Denk bij politiegegevens aan bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens, geboortedatum en BSN.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verwerkt door een boa bij het uitschrijven van een proces-verbaal na een overtreding. Ook kan de leerplichtambtenaar na overtreding van de Leerplichtwet een proces-verbaal opmaken waarbij persoonsgegevens worden gebruikt.

Wat zijn mijn rechten?

De Wpg geeft u net als de AVG een aantal rechten waarvoor u contact op kunt nemen met de gemeente als verwerkingsverantwoordelijke. Zie verder onder het kopje Wat zijn mijn privacyrechten?

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Voor politiegegevens gelden, afwijkend van de AVG, vaste bewaartermijnen die zijn vastgelegd in de Wpg.

De gemeente mag uw gegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtmatige grondslag aanwezig is.

 • u heeft toestemming gegeven;
 • u heeft een overeenkomst met de gemeente;
 • als er sprake is van wettelijke verplichting;
 • als er sprake is van een vitaal belang;
 • als er sprake is van een publiekrechtelijke taak.

Meestal is de grondslag voor de gemeente een wettelijke verplichting of een publiekrechtelijke taak. Soms geeft u zelf toestemming voor verwerking.

U hebt een aantal privacyrechten:

Inzageverzoek

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke.
Zie ook: Persoonsgegevens inzien

Recht op verbetering, aanvulling en afscherming

U hebt het recht op verbetering, aanvulling en afscherming. Dat houdt in dat u ons mag vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.
Zie ook: Recht op correctie

Recht op verwijdering

U hebt het recht op verwijdering. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
Zie ook: Recht op gegevenswissing

Recht op beperking van gebruik

U hebt het recht op beperking van gebruik van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
Zie voor meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl

Recht van bezwaar

U hebt het recht van bezwaar. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
Zie ook: Recht op bezwaar

Recht om persoonsgegevens over te dragen

U hebt het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. U kunt dit echter niet verzoeken als wij een openbare taak uitvoeren of moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.
Zie voor meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl

U kunt gebruikmaken van uw privacyrechten. Dit doet u door gebruik te maken van de digitale formulieren op deze site (zie vraag hierboven). Het is hierbij nodig dat u inlogt via DigiD.

U kunt uw verzoek ook via de post of e-mail doen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, is het noodzakelijk om een veilige kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

 • Maak op de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan;
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is;
 • Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld;
 • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft;

Of maak gebruik van de KopieID-app van de Rijksoverheid.

U kunt het verzoek per post sturen aan:

Gemeente Medemblik
T.a.v. Privacy 
Postbus 45
1687 ZG Wognum

U kunt het verzoek per e-mail sturen naar:

info@medemblik.nl  bij onderwerp privacy vermelden

We behandelen uw verzoek binnen 1 maand. Is uw aanvraag complex? Dan hebben wij de mogelijkheid om deze termijn met 2 maanden te verlengen.

De gemeente Medemblik is soms wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan andere organisaties. Daarnaast schakelen we externe partijen in voor bepaalde gegevensverwerkingen. Met deze partijen sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Overigens blijven wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Delen met derden

Persoonsgegevens mogen gedeeld worden met derden, zolang het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Zo wordt 'Onderzoek en statistiek' als een verenigbaar doel beschouwd. Als de gegevens worden gedeeld informeert de gemeente u hierover.  Voor het delen van data naar partijen in landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER) zijn aanvullende regels.

Gemeente Medemblik verstrekt uw gegevens niet zonder waarborgen aan derden. De gegevens worden uitsluitend verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluit de gemeente een verwerkersovereenkomst. Zo wordt gezorgd voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Medemblik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG is binnen onze organisatie toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens.

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of een klacht over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan? Dan kunt u de functionaris gegevensbescherming benaderen via telefoonnummer (0229) 85 60 00 of via privacy@medemblik.nl.

Komt u er samen met de functionaris gegevensbescherming alsnog niet uit? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zowel de AVG als de Wpg verplichten organisaties tot een goede bescherming van persoonsgegevens door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Gemeente Medemblik neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. Dit moet volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals  die zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Persoonsgegevens mogen volgens de wet niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Wettelijke bewaartermijnen, voor doeleinden met een wettelijke grondslag, hoeven niet specifiek genoemd te worden. De gemeente houdt zich dan aan de verplichtingen die in de Archiefwet staan.

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In bepaalde gevallen is de AVG niet (helemaal) van toepassing. Dit kan het geval zijn indien er voor de omgang met uw persoonsgegevens bij sommige diensten of producten andere regels gelden, bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Wmo en de Wet BRP.

De Autoriteit Persoonsgegevens treedt op als toezichthouder.

In de verwerkingsregister is onder andere opgenomen:

 • voor welk proces uw gegevens worden gebruikt;
 • welke gegevens er worden gebruikt;
 • wie de ontvangers van deze gegevens zijn;
 • voor welk doel ze worden verzameld;
 • wat de bewaartermijn van uw gegevens is.

De gemeente Medemblik is bezig met het opstellen van een register van verwerkingen. Wanneer dat gereed is zal dat hier in te zien zijn.

Ja, wij maken gebruik van cookies. Onze cookies slaan geen persoonsgegevens op.

Lees voor meer informatie onze cookieverklaring.