Rekenkamercommissie

De gemeenten Medemblik en Opmeer hebben samen één Rekenkamercommissie (RKC). Deze RKC is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de doeltreffendheid (resultaat), doelmatigheid (kosten) en rechtmatigheid (regels en besluiten) van het gemeentelijk beleid.

Daarbij stelt de RKC de vragen:

  • is bereikt wat het gemeentebestuur wil bereiken?
  • is gedaan wat moest worden gedaan?
  • heeft het gekost wat het mocht kosten?

Samenstelling Rekenkamercommissie

De RKC bestaat uit drie externe leden. Deze leden zijn benoemd door de gemeenteraden van Medemblik en Opmeer. De leden van de commissie zijn  Derk Reneman, Ellie Potiek en Kees Zwakman. 

Secretaris RKC is Martine Klaassen Bos. 

Waarom een rekenkamercommissie?

  1. Onderzoeksorgaan voor de raad: De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in haar kaderstellende en controlerende taak door het uitvoeren van onderzoek.
  2. Onafhankelijk, objectief en kritisch: De RKC doet vanuit een onafhankelijke positie onderzoek. Met een positief-kritische houding wil de RKC bijdragen aan transparant gemeentelijk handelen en het verbeteren van de kwaliteit van het lokale bestuur.
  3. Gericht op doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid: De RKC onderzoekt het door de gemeente gevoerde beleid, de besteding van gelden en de door de gemeenteraad genomen besluiten. Zij spreekt daarbij een oordeel uit over de doeltreffendheid (resultaat), doelmatigheid (kosten) en rechtmatigheid (regels en besluiten). De onderzoeken zijn gericht op leren, en niet op afrekenen. De RKC formuleert daarbij aanbevelingen in de vorm van verbetermogelijkheden.

Werkwijze

De RKC houdt een groslijst bij van mogelijke onderwerpen voor onderzoek, die jaarlijks wordt geactualiseerd. Daarover vindt altijd overleg plaats met de gemeenteraden. De gemeenteraad, het college van B&W, individuele burgers, belangengroepen of de RKC zelf kunnen onderwerpen voor onderzoek voorstellen. De RKC bepaalt uiteindelijk zelf welke onderzoeken ze uit gaat voeren. Belangrijk bij de selectie is of het onderwerp een aanmerkelijk financieel en/of maatschappelijk belang heeft. Ook moet het onderwerp bijdragen aan de controlerende rol van de raad en/of aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente. Gemiddeld voert de RKC twee tot drie onderzoeken per jaar uit. In het Onderzoeksprotocol 2018 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer (133 KB) (pdf, 132 KB) is uitgewerkt hoe en op welke wijze de RKC onderzoeken selecteert en uitvoert. In het Huishoudelijk Reglement 2014 Rekenkamercommissie (105 KB) (pdf, 105 KB) is de werkwijze van de RKC vastgelegd. Daarnaast heeft de RKC een eigen privacyverklaring (pdf, 96 KB).

Publicaties

De RKC stelt elk jaar een verslag op van haar werkzaamheden. Deze verslagen en de opgestelde rapporten zijn openbaar en voor iedereen in te zien of via de website beschikbaar.

Recente publicaties

Jaarverslag

Overige publicaties

Er is een overzicht beschikbaar van eerdere publicaties van de RKC (pdf, 40 KB)

Publicaties die niet via bovenstaande links beschikbaar zijn, kunt u opvragen via griffie@medemblik.nl of via de archiefsite.

Wilt u in het archief zoeken, dan kan dat op 2 manieren:

  • via de kalender in de grijze balk links.
  • via de zoekfunctie in de grijze balk kunt u zoeken op een trefwoord. U krijgt dan een overzicht van de pagina’s waarop dat trefwoord heeft gestaan. Achter ieder zoekresultaat staat een klein kalendertje. Wanneer u daarop klikt, ziet u op welke dag deze pagina op de website is geplaatst en eventueel is gewijzigd.

Contact

U kunt de Rekenkamercommissie bereiken via rekenkamer@medemblik.nl