Rekenkamercommissie

De gemeenten Medemblik en Opmeer hebben samen één Rekenkamercommissie (RKC). Deze RKC is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de doeltreffendheid (resultaat), doelmatigheid (kosten) en rechtmatigheid (regels en besluiten) van het gemeentelijk beleid.

Daarbij stelt de RKC de vragen:

 • is bereikt wat het gemeentebestuur wil bereiken?
 • is gedaan wat moest worden gedaan?
 • heeft het gekost wat het mocht kosten?

Samenstelling Rekenkamercommissie

De RKC bestaat uit drie externe leden. Deze leden zijn benoemd door de gemeenteraden van Medemblik en Opmeer. De leden van de commissie zijn: Ellie Potiek Kees Zwakman en Derk Reneman. 

Ellie Potiek (lid)

“De invloed van de raden van de gemeenten Medemblik en Opmeer vergroten door onderzoeken uit te voeren die er toe doen.”

Ellie is afgestudeerd Milieukundige en heeft haar sporen verdiend in het begeleiden van leren en ontwikkelen van professionals. Ellie werkt als zelfstandig adviseur en onderzoeker.

Functies

 • Adviseur via Explore Options (hoofdfunctie, bezoldigd)
 • Adviseur via Elementair en Spread your Wings (nevenfunctie, bezoldigd)
 • Adviseur Omgevingswet voor de gemeente Hollands Kroon, bezoldigd (01-06  tot 01-12 2020)

Theater Frascati (Artistieke innovatief theater, verbonden aan maatschappelijke impact en de stad Amsterdam), onbezoldigd

Kees Zwakman (lid)

“Ik hecht aan een onafhankelijke en objectieve opstelling van de Rekenkamercommissie.  De onderwerpen van onderzoek dienen aan te sluiten bij wat de inwoners en de gemeenteraad belangrijk vinden. Geen dikke nota’s, maar praktische en goed leesbare aanbevelingen, ook voor niet ingewijden.”

Kees heeft veel ervaring in functies grenzend aan of binnen het openbaar bestuur.

Derk Reneman (voorzitter)

“Het mooist is als de rekenkamer de gemeenten Medemblik en Opmeer helpt om betere besluiten te nemen.”

Derk is gepromoveerd op effectiviteitsonderzoek en heeft veel beleidsevaluaties en rekenkameronderzoeken (be)geleid. Daarnaast is hij ambtenaar, raadslid en wethouder geweest. Nu werkt hij als zelfstandig gevestigd strategisch adviseur.

Functies

 • Adviseur via Werk van Derk (hoofdfunctie, bezoldigd)
 • Voorzitter raad van toezicht voor Stichting Katholieke Scholengemeenschap Heerhugowaard (nevenfunctie, bezoldigd)
 • Voorzitter commissie van toezicht en algemene ledenvergadering Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek (nevenfunctie, bezoldigd)
 • Voorzitter raad van bestuur Unitas, Heerhugowaard (nevenfunctie, onbezoldigd)

Waarom een rekenkamercommissie?

 1. Onderzoeksorgaan voor de raad: De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in haar kaderstellende en controlerende taak door het uitvoeren van onderzoek.
 2. Onafhankelijk, objectief en kritisch: De RKC doet vanuit een onafhankelijke positie onderzoek. Met een positief-kritische houding wil de RKC bijdragen aan transparant gemeentelijk handelen en het verbeteren van de kwaliteit van het lokale bestuur.
 3. Gericht op doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid: De RKC onderzoekt het door de gemeente gevoerde beleid, de besteding van gelden en de door de gemeenteraad genomen besluiten. Zij spreekt daarbij een oordeel uit over de doeltreffendheid (resultaat), doelmatigheid (kosten) en rechtmatigheid (regels en besluiten). De onderzoeken zijn gericht op leren, en niet op afrekenen. De RKC formuleert daarbij aanbevelingen in de vorm van verbetermogelijkheden.

Werkwijze

De RKC houdt een groslijst bij van mogelijke onderwerpen voor onderzoek, die jaarlijks wordt geactualiseerd. Daarover vindt altijd overleg plaats met de gemeenteraden. De gemeenteraad, het college van B&W, individuele burgers, belangengroepen of de RKC zelf kunnen onderwerpen voor onderzoek voorstellen. De RKC bepaalt uiteindelijk zelf welke onderzoeken ze uit gaat voeren. Belangrijk bij de selectie is of het onderwerp een aanmerkelijk financieel en/of maatschappelijk belang heeft. Ook moet het onderwerp bijdragen aan de controlerende rol van de raad en/of aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente. Gemiddeld voert de RKC twee tot drie onderzoeken per jaar uit. In het Onderzoeksprotocol 2018 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer (133 KB) (pdf, 132 KB) is uitgewerkt hoe en op welke wijze de RKC onderzoeken selecteert en uitvoert. In het Huishoudelijk Reglement 2014 Rekenkamercommissie (105 KB) (pdf, 105 KB) is de werkwijze van de RKC vastgelegd. Daarnaast heeft de RKC een eigen privacyverklaring (pdf, 96 KB).

Publicaties

Contact

U kunt de Rekenkamercommissie bereiken via griffie@medemblik.nl