Bijstandsuitkering aanvragen

 • u heeft (tijdelijk) onvoldoende inkomen
 • de bijstandsuitkering vult eventuele inkomsten aan tot het bijstandsniveau
 • u woont in Nederland
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u heeft geen recht op een andere uitkering
 • u behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Een bijstandsuitkering vraagt u aan via WerkSaam Westfriesland. 

www.werksaamwf.nl

Aan een bijstandsuitkering (participatiewet) zijn voorwaarden en verplichtingen verbonden, zoals bijvoorbeeld:

 • u verblijft rechtmatig in Nederland
 • uw eventuele inkomen mag niet hoger zijn dan de bijstandsnorm die op u van toepassing is
 • uw eventuele vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensvrijlating die op u van toepassing is
 • u beheerst de Nederlandse taal in voldoende mate
 • de participatiewet is er op gericht te voorkomen dat u (lang) in dit vangnet blijft
 • u doet er alles aan om zo snel mogelijk in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. U werkt dus ook mee aan uw re-integratie
 • u verstrekt tijdig en volledige informatie over alles wat van belang kan zijn voor het recht op en de hoogte van de bijstandsuitkering

Als u zich niet aan de regels houdt, heeft dat gevolgen. Zo kan uw uitkering worden verlaagd of er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. U krijgt een bijstandsuitkering tot u weer voldoende inkomen heeft of tot u niet langer aan de voorwaarden voldoet.

De Participatiewet vervangt ook gedeeltelijk de Wajong: jongeren met een arbeidsbeperking die wél kunnen werken, kunnen geen Wajong-uitkering meer aanvragen. Zij vallen nu onder de Participatiewet.