Opstellen nieuw beleid huisvesting buitenlandse werknemers

De gemeente Medemblik werkt aan nieuw beleid voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.

Wat houdt het beleid in?

De gemeente Medemblik streeft naar voldoende kwalitatief goede huisvesting voor buitenlandse werknemers. Om dit te kunnen faciliteren stelt de gemeente beleidsregels op. In de beleidsregels stelt de gemeente kaders in welke gevallen de gemeente wil meewerken aan huisvesting en welke voorwaarden daaraan zijn gekoppeld.

In 2019 evalueerden wij het huidige beleid rondom de huisvesting voor buitenlandse werknemers. Hieruit kwamen tien aanbevelingen voor nieuw beleid. Daarnaast nam de raad een motie aan met oplossingsrichtingen voor nieuw beleid. Tijdens diverse gesprekken hebben wij input opgehaald bij belangstellenden. De aanbevelingen, oplossingsrichtingen en input zijn uitgewerkt in ontwerp beleidsregels. Naar aanleiding van op het ontwerp ingediende zienswijzen, pasten wij de beleidsregels op onderdelen aan.

Planning

In november 2020 stelde de gemeenteraad een ontwerpbeleid vast. Het ontwerpbeleid heeft 8 weken ter inzage gelegen. Er zijn meerdere zienswijzen ingebracht.

De ingebrachte zienswijzen zijn betrokken bij de te maken afweging tot vaststelling van de definitieve beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers. Op 11 mei 2021 stemde het college van burgemeester en wethouders in met de definitieve beleidsregels. Het college besloot de beleidsregels ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Op 8 juli sprak de gemeenteraad over het nieuwe beleid. Omdat de stemming op twee ingebrachte amendementen gelijk was (13 voor en 13 tegen) moet er in de eerstvolgende raadsvergadering (9 september 2021) opnieuw over gesproken worden. In die raadsvergadering neemt de raad een besluit over het nieuwe beleid.

Nadat het beleid is vastgesteld door de raad en via een publicatie op overheid.nl bekend is gemaakt, treedt het nieuwe beleid in werking.