Samenstelling college van B en W

Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders.

De gemeentesecretaris ondersteunt wekelijks het college. 

Burgemeester Michiel Pijl met ambtsketen

Portefeuille

 • openbare orde en veiligheid
 • toezicht en handhaving
 • personeel en organisatie
 • coƶrdinatie vluchtelingen
 • algemeen bestuur
 • bestuurlijke samenwerking
 • dienstverlening
 • communicatie, representatie en PR
 • verblijfsrecreatie
 • inkoop algemeen
 • integriteit

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief
 • lid van de landelijke adviescommissie GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
 • lid van de Regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord
 • lid algemeen en dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • lid algemeen en dagelijks bestuur van het Westfries Archief
 • lid algemeen bestuur van P-10, samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten

Persoonlijke (bestuurs)functies

 • lid van de Raad van Toezicht van Vrijwilligerspunt Westfriesland (onbezoldigd)
 • ambtenaar van de burgerlijke stand

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Portretfoto van wethouder Harry Nederpelt.

Portefeuille

 • economische zaken
 • duurzaamheid
 • openbare ruimte (incl. riolering)
 • verkeer & vervoer
 • groenbeheer
 • toerisme, recreatie
 • nutsvoorzieningen
 • financiĆ«n
 • belastingen
 • afvalbeheer

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • lid AB Westfries Archief
 • lid AB Recreatieschap Westfriesland
 • lid AB Afvalbeheer Westfriesland
 • penningmeester stichtingsbestuur Greenport Noord-Holland Noord
 • vertegenwoordiger gemeente als enige aandeelhouder Sportbedrijf Medemblik bv

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Portretfoto van wethouder Gerben Gringhuis.

Portefeuille

 • welzijnsaccommodaties (waaronder dorpshuizen, zwembaden etc.) *
 • sportbeleid
 • onderwijs (beleid en huisvesting)
 • kunst & cultuur
 • kernraden/kernenbeleid
 • informatiemanagement en -veiligheid
 • dierenwelzijn

* (m.u.v. sportcomplex Zwaagdijk)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • lid AB SCC DeSom
 • lid AB WerkSaam Westfriesland

Persoonlijke (bestuurs)functies

 • voorzitter Jeugdbeweging 'De Donderstienen' (onbezoldigd)

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Portretfoto van wethouder Jeroen Broeders.

Portefeuille

 • ruimtelijke ordening
 • volkshuisvesting
 • omgevingswet
 • grondzaken
 • archeologie, monumenten & erfgoed
 • huisvesting buitenlandse werknemers
 • verblijfsbelasting
 • havens
 • uitbreiding bedrijven
 • gemeentelijk vastgoed

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • lid AB Omgevingsdienst Noord- Holland Noord

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Portretfoto wethouder Yannick Nijsingh.

Portefeuille

 • preventie
 • inclusie (iedereen doet mee)
 • bestuurlijke vernieuwing (participatie)
 • jeugd (curatief)
 • WMO
 • participatiewet
 • gezondheidsbeleid
 • (taakstelling) statushouders
 • begeleiding en inburgering vluchtelingen
 • sportcomplex Zwaagdijk

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • voorzitter AB en DB WerkSaam Westfriesland
 • lid AB GGD Hollands Noorden

Contact

T: (0229) 85 60 00
E: info@medemblik.nl

Foto van Chantal Minnaert

Strategisch adviseur van het college en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

De gemeentesecretaris wordt door het college van B en W benoemd. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college. Daarnaast is de gemeentesecretaris als Algemeen Directeur eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.

 

De taken van de secretaris zijn:

 • Zorg dragen voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van het college
 • Het proces van besluitvorming bewaken
 • Zorg dragen voor de besluitenlijst

 • stuur een mailtje met als onderwerp 'afspraak maken met burgemeester of wethouder' naar info@medemblik.nl.
 • vermeld duidelijk waar u het over wilt hebben
 • het onderwerp waarover u wilt spreken leggen wij eerst voor aan de betreffende deskundige ambtenaar.
 • de deskundige ambtenaar neemt zo nodig contact met u op.
 • na dit contact kan deze een gesprek aanvragen met de burgemeester of betreffende wethouder
 • de deskundige ambtenaar neemt ook deel aan het gesprek