Veelgestelde vragen bij Belasting en WOZ

Wanneer krijg je, als nieuwe inwoner van Medemblik, je eerste belastingaanslag?

Als je nieuwe inwoner wordt krijg je voor het eerst de belastingaanslag vanaf het moment dat: je eigenaar bent, je bent ingeschreven in de basisregistratie personen, je een hond hebt enzovoort. Met andere woorden: vanaf het ontstaan van een belastbaar feit. Dit is per belastbaar feit verschillend.

Wordt het bedrag van de belastingaanslag direct geïncasseerd?

Via de aanslag wordt u geïnformeerd over het te betalen aanslagbedrag. Uw aanslag wordt in dat geval automatisch in 12 maandelijkse termijnen afgeschreven. (dit waren 10 termijnen). Wilt u een machtiging voor automatische incasso afgeven, of de aanslag juist meteen betalen? Onderaan de aanslag vindt u QR-codes waarmee u dit eenvoudig kunt regelen. Als u al een automatische incasso heeft, dan hoeft u niets te doen. 

Binnen welke termijn moet de aanslag betaald worden?

 • De betaaltermijnen staan vermeld op uw aanslagbiljet.
 • Als u geen automatische incasso heeft, betaalt u in 2 termijnen.
 • Als u automatische incasso heeft, betaalt u in 12 termijnen.

Ik heb op mijn adres een aanslag gekregen voor iemand die hier niet (meer) woont

Stuurt u alstublieft de envelop met inhoud retour (met afzender), met daarop de vermelding ’verhuisd’ of ’onbekend op dit adres’. Als u een nieuw adres weet, vermeldt u dit dan op de envelop.

Er zijn meerdere eigenaren, waarom staat de aanslag op mijn naam?

In beginsel wordt maar één aanslagbiljet verzonden. Als er meer eigenaren of gebruikers zijn, moet de gemeente een keuze maken. Wij hebben regels opgesteld aan wie de aanslag wordt toegezonden.

De volgorde waarin dit wordt bepaald is:

 • de eigenaar van de woning of het bedrijf;
 • de langst wonende;
 • de oudste in leeftijd.

Ik ben mijn aanslag of WOZ-beschikking kwijt, kan ik de aanslag nog inzien?

U kunt op mijn overheid.nl uw aanslag/WOZ-beschikking én taxatieverslag van uw onroerende zaken inzien. Deze documenten zijn alleen op te vragen door de belastingplichtige zelf na identificatie via DigiD. Bedrijven kunnen inloggen bij ons WOZ-loket met het aanslagbedrag en aanslagnummer.

Hebt u geen DigiD of bent u na 1 januari eigenaar geworden van een onroerende zaak? Dan kunt u deze documenten opvragen bij het taakveld Belastingen/WOZ via (0229) 85 60 00 of woz@medemblik.nl

Welke belastingen moet ik aan de gemeente betalen?

Afhankelijk van uw situatie, kunt u een aanslag krijgen voor de volgende gemeentelijke belastingen:

U kunt direct uw aanslag voldoen door de afgedrukte QR-code te scannen. Als u zelf het bedrag overmaakt, kan dit op ons rekeningnummer NL89BNGH0285149652 of BIC BNGHNL2G o.v.v. uw betalingskenmerk of aanslagnummer.

Afhankelijk van uw situatie, kunt u een aanslag krijgen voor de volgende gemeentelijke belastingen:

 • Onroerende zaakbelasting: als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een woning of niet-woning en/of gebruiker van een niet-woning. Het aanslagbedrag is een percentage van de OZB-waarde.
 • Rioolheffing: als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een woning of niet-woning welke direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Het aanslagbedrag is voor woningen een vast bedrag en voor niet-woningen een percentage van de WOZ-waarde.
 • Afvalstoffenheffing: als u gebruiker bent van een perceel waarvoor een verplichting tot inzameling van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Het aanslagbedrag hangt af van het aantal personen en het tijdvak dat een perceel wordt gebruikt.
 • Hondenbelasting: als u houder bent van één of meer honden. De houder is verplicht aangifte te doen. Het aanslagbedrag is afhankelijk van het aantal honden waarvan men houder is.
 • Grafrechten: als u rechthebbende bent van een graf waarvan het onderhoud niet afgekocht is. Het aanslagbedrag is afhankelijk van het soort graf.
 • Verblijfsbelasting: als u verblijf biedt met overnachting in hotels, kampeeronderkomens en dergelijke aan personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn opgenomen. Het aanslagbedrag is afhankelijk van het aantal overnachtingen/slaapplaatsen (in hotel, recreatiewoning, B&B en particuliere verhuur). U bent verplicht hiervan aangifte te doen.
 • Forensenbelasting: als u voor zichzelf of voor uw gezin meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houdt zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben. Het aanslagbedrag is afhankelijk van het aantal slaapplaatsen. U bent verplicht hiervan aangifte te doen.

 

Ontvangt u de aanslag niet? Dan heeft u waarschijnlijk op mijn.overheid.nl aangegeven dat u post van de gemeente Medemblik digitaal wilt ontvangen. U vindt uw aanslag daarom in uw berichtenbox op mijn.overheid.nl

Wanneer krijg ik een aanmaning en wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een betalingsherinnering als de aanslag niet vóór de laatste vervaldatum is betaald. Aan de aanmaning zijn kosten verbonden. De kosten zijn verschuldigd vanaf de dagtekening van de aanmaning.

Let op: als u alleen uw verschuldigde belastingschuld zonder kosten betaalt, zullen eerst de kosten worden afgeboekt. Het bedrag dat dan overblijft, is de verschuldigde belasting. Voor dit bedrag zal de invorderingsambtenaar alsnog een dwangbevel versturen met de daarvoor verschuldigde kosten.

Wanneer krijg ik een dwangbevel?

Als niet (volledig) wordt betaald na ontvangst van een aanmaning, ontvangt u een dwangbevel waaraan kosten zijn verbonden.

Hoe voorkom ik een aanmaning en/of dwangbevel?

Uiteraard door op tijd te betalen. Mocht dit echter door omstandigheden niet lukken, verzoeken wij u direct contact op te nemen met de gemeente. Wij proberen dan samen met u tot een oplossing te komen. Wacht hiermee niet tot het laatste moment!

Ik heb mijn aanslag al betaald. Waarom krijg ik een aanmaning?

Het kan zijn dat uw betaling de verzending van de aanmaning heeft gekruist. In dat geval is de aanmaning onterecht verzonden.

De kosten zullen niet in rekening worden gebracht. Hierbij is van belang de datum waarop de gemeente het geld op de rekening heeft ontvangen, niet de datum waarop u het heeft overgemaakt.

Als de aanmaning terecht is verzonden, dient u wél de kosten te betalen.

Wat is de procedure bij invordering van belastingen?

Stap 1 Aanmaning

U krijgt een aanmaning. Hierbij worden wettelijke kosten in rekening gebracht. Dit is afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag van de aanslag:

tap 2 Dwangbevel

Betaalt u ook na de aanmaning niet, dan volgt een dwangbevel. De extra kosten hiervan zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag van de aanslag:

tap 3 Beslaglegging

In het uiterste geval krijgt u de deurwaarder op bezoek. De extra kosten bestaan uit de kosten van een hernieuwd dwangbevel en de kosten van het leggen van beslag op bijvoorbeeld roerende of onroerende zaken:

Ik heb een aanmaning/dwangbevel ontvangen, maar geen aanslag

Op de aanmaning of het dwangbevel staat de dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen vermeld. Deze is een paar dagen voor deze dagtekening naar u toegestuurd. Wanneer de aanslag per post is bezorgd, mag de gemeente Medemblik ervan uitgaan dat u deze aanslag echt heeft ontvangen.

Kan ik na een dwangbevel een betalingsregeling krijgen?

Als u een dwangbevel heeft gekregen om de gemeentelijke aanslag te betalen, dan is er bij uitzondering een kortlopende betalingsregeling mogelijk. U kunt de betalingsregeling afsluiten door de gemeente Medemblik te machtigen met een incassoformulier of door het formulier betalingsregeling in te vullen. 

Het termijnbedrag wordt berekend over het nog resterende aantal incassomaanden dat na verwerking van de machtiging overblijft. Indien de machtiging is afgegeven vóór de gecombineerde aanslag is opgelegd, wordt het aanslagbedrag in 12 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven.

Ik heb een dwangbevel ontvangen. Wat nu?

U moet het totale bedrag (inclusief de extra kosten) van het dwangbevel binnen twee dagen na de datum die op het dwangbevel staat betalen. Doet u dit te laat of niet, dan wordt het dwangbevel uitgevoerd. Er kan dan beslag worden gelegd op uw inkomen en op uw bezittingen zoals inboedel, auto en bankrekening.

Er is beslag gelegd op mijn inkomen

U kunt contact opnemen met de gemeente en vragen naar de invorderingsambtenaar Belastingen/WOZ. Daar kunt u uw vragen over het beslag op uw inkomen stellen.

Waarom een herinnering of aanmaning ondanks de verleende machtiging?

Tot 2 keer toe kon geen afschrijving plaatsvinden via de automatische incasso. Reden hiervoor kan zijn onvoldoende saldo op uw rekening of terugboeking naar uw rekening. De automatische incasso vervalt dan. U moet er dan zelf voor zorgen dat u de belastingaanslag betaalt.

Als ik verhuis binnen de gemeente, moet ik dan een nieuwe machtigingskaart invullen?

Nee, de machtiging is gekoppeld aan de persoon, u hoeft dus geen nieuwe machtiging af te geven.

Er komt iemand bij mij inwonen, heeft dat gevolgen voor de gemeentelijke belastingen?

Woont u op dit moment met meerdere personen op het adres, dan heeft de inwoning geen gevolgen.

Woont u op dit moment alleen op het adres, dan heeft de inwoning met ingang van de inschrijving in het bevolkingsregister tot gevolg dat u een aanvullende aanslag afvalstoffenheffing krijgt.

Moet ik belasting blijven betalen als ik naar een andere gemeente verhuis?

Als u verhuist naar een andere gemeente ontvangt u van de gemeente Medemblik automatisch een vermindering voor de aanslagregels afvalstoffenheffing en/of hondenbelasting.

Voor de onroerende zaakbelastingen en de rioolheffing is de peildatum 1 januari bepalend. Met wijzigingen na die datum mag geen rekening gehouden worden. Een verhuizing in de loop van het jaar is niet van invloed op de belastingplicht. Degene die op 1 januari de eigenaar is, betaalt voor het hele jaar. U kunt in overleg met uw notaris de eigenaarslasten verrekenen met de nieuwe eigenaar.

Hoe zit het met de afvalstoffenheffing en hondenbelasting bij verhuizing binnen de gemeente?

Als u binnen de gemeente verhuist, heeft dit geen gevolgen voor deze aanslagen.

Hoe zit het met de afvalstoffenheffing en hondenbelasting bij verhuizing buiten de gemeente?

U hoeft in principe alléén te betalen voor de maanden dat u in de gemeente Medemblik woonachtig bent geweest. Wanneer u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, wordt het aangepaste bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven.

Als u geen machtiging heeft afgegeven moet u de volledige aanslag voldoen, na uw verhuizing ontvangt u automatisch een vermindering van de aanslag en wordt het te veel betaalde bedrag teruggestort.

Als u verzuimd heeft u tijdig uit de gemeente uit te laten schrijven, kunt u verzoeken om vermindering van deze belastingen. Stuur kopieën mee van bijvoorbeeld de huuropzegging of opzegging van het energiecontract. Uw verzoek kunt u indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Medemblik.

Ik ben voor afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden aangeslagen, maar ik woon alleen

Wanneer u een aanslag hebt ontvangen voor een meerpersoonshuishouden en u woont alleen, dan ontvangt u gerekend vanaf het moment dat u alleen staat ingeschreven in het bevolkingsregister automatisch een vermindering van de aanslag en wordt het te veel betaalde bedrag teruggestort.

Voor de afvalstoffenheffing kent de gemeente Medemblik twee tarieven:

 • meerpersoonshuishoudens
 • eenpersoonshuishoudens
 • recycletarief

Ik verhuis naar een verzorgingstehuis, moet ik de aanslag volledig betalen?

Nee, bij verhuizing naar een verzorgingstehuis, heeft de belastingplichtige recht op vermindering. Omdat de gemeente hiervoor uitgaat van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie, is het van groot belang dat u de verhuizing tijdig meldt bij de gemeente.

Ik krijg een aanslag onroerende zaakbelasting en rioolheffing van mijn oude woning

U moet beide belastingen betalen, omdat u op 1 januari (de peildatum) eigenaar was van de onroerende zaak. Bij een verkoop worden deze eigenarenbelastingen verrekend met de nieuwe eigenaar. Dit kunt u controleren op de afrekening van de notaris.

Let op: u als verkoper bent en blijft belastingplichtig en u bent dus verantwoordelijk voor de betaling van het aanslagbedrag aan de gemeente.

Ik ben geen gebruiker meer van een bedrijf, voor wanneer aan de gemeente doorgeven?

U dient dit liefst per direct aan het taakveld Belastingen/WOZ door te geven.

Ik heb mijn bedrijf beëindigd, wanneer en aan wie moet ik dat doorgeven?

Uw bedrijfsbeëindiging dient u onmiddellijk aan het taakveld Belastingen/WOZ door te geven.

Dit kan ook schriftelijk aan het taakveld Belastingen/WOZ, Postbus 45, 1687 CD Wognum.

Binnen welke termijn moet de aanslag betaald worden?

De betaaltermijnen staan vermeld op uw aanslagbiljet.

Als u geen automatische incasso heeft, betaalt u in 2 termijnen.

Als u automatische incasso heeft, betaalt u in 12 termijnen.

Ik heb automatisch incasso, kan ik dan toch in één keer betalen?

Ja, dat kan, mits u betaalt voor 15 maart. U betaling wordt dan ook direct verwerkt en er worden geen verdere afschrijvingen meer gedaan.

Betaalt u na 15 maart het hele bedrag, zal in elk geval de eerste incassotermijn alsnog afgeschreven worden. U krijgt dit bedrag later uiteraard wel teruggestort.

Kan ik alsnog een machtiging voor automatische incasso afgeven?

Tot de laatste vervaldag van betaling van de aanslag kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven. Het termijnbedrag wordt berekend over het nog resterende aantal incassomaanden dat na verwerking van de machtiging overblijft. Indien de machtiging is afgegeven vóór de gecombineerde aanslag is opgelegd, wordt het aanslagbedrag in 12 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven.

Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen?

U kunt het kwijtscheldingsformulier downloaden, invullen en per post opsturen naar de gemeente.

Automatische kwijtschelding is ook mogelijk. Als u hiervoor in aanmerking komt, krijgt u gelijk met de aanslag gemeentelijke belastingen bericht. In dat geval hoeft u zelf geen kwijtschelding meer aan te vragen.

Kan ik uitstel van betaling krijgen als ik kwijtschelding aanvraag?

U heeft uitstel van betaling zolang uw verzoek in behandeling is. Mocht uw verzoek tot kwijtschelding worden toegewezen en u heeft toch al geheel of een gedeelte van de aanslag betaald, dan krijgt u het te veel betaalde bedrag teruggestort.

Is een betalingsregeling mogelijk na afwijzing van een kwijtscheldingsverzoek?

Ja, wanneer uw kwijtscheldingsverzoek is afgewezen kunt u schriftelijk verzoeken om een betalingsregeling bij de Invorderingsambtenaar.

Het adres waaraan u dit verzoek richt is: Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Of mail naar info@medemblik.nl.

Kunt u mij acceptgiro's toezenden voor het betalen van de aanslag?

Nee, u kunt de aanslag betalen via internetbankieren met vermelding van het aanslagnummer en belastingjaar.

U doet de betaling t.n.v. de gemeente Medemblik op IBAN: NL89 BNGH 0285 1496 52 o.v.v. uw aanslagnummer of betalingskenmerk,

Moet ik elk jaar een machtiging voor automatische incasso afgeven?

Als u eenmaal een machtiging heeft afgegeven, blijft deze geldig totdat u de machtiging zelf weer intrekt.

Welke maand wordt de belastingaanslag van mijn rekening afgeschreven en hoe weet ik dat?

In welke maanden er wordt afgeschreven staat op de aanslag aangegeven. De bedragen worden de laatste dag van de maand van uw rekening afgeschreven.

Ik ben huurder van een woning en op de aanslag staat daarvan de WOZ-waarde. Moet ik nu ook onroerende zaakbelasting betalen?

Nee, u hoeft geen onroerende zaakbelasting te betalen als huurder van een woning. Op grond van wettelijke bepalingen wordt de WOZ-waarde met ingang van 2016 op de aanslag vermeld.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

De WOZ-waarde wordt vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari vorig jaar. Dit is de waardepeildatum. Voor een onderbouwing van de WOZ-waarde van uw woning kunt u een taxatieverslag opvragen of op deze site inzien.

Taxatie inzien of opvragen

U kunt het verslag van de taxatie inzien. Hierop staan verkochte woningen vermeld die door de gemeente gebruikt zijn om de WOZ-waarde vast te stellen. U kunt alleen het taxatieverslag van uw woning en/of bedrijf opvragen, dus het object waarvoor u een beschikking heeft gekregen.

Koopsomtelefoon van het Kadaster

Als u zelf denkt een beter vergelijkbare woning te weten die rond de peildatum is verkocht, kunt u de verkoopprijs van die woning opvragen bij het Kadaster.

Downloaden koopsommenoverzicht

U kunt bij het Kadastertegen betaling een koopsommenoverzicht downloaden. Hierin kunt u zien welke woningen zijn verkocht in uw postcodegebied.

Is een bezwaar tegen de WOZ-waarde door een 'no cure no pay' bureau gratis?

Nee, een bezwaar laten indienen door een 'no cure no pay' bureau is niet gratis.

Een 'no cure no pay' bureau is een onderneming die omzet moet draaien. Het is begrijpelijk dat u graag een bezwaarprocedure door een ander laat doen maar dit is natuurlijk niet gratis. Deze bureau's maken veel kosten en uiteindelijk betalen wij daar allemaal aan mee. Als u zelf bezwaar indient is dat wel gratis. Uw bezwaarschrift krijgt dezelfde aandacht van de gemeente.

Heeft u bezwaar tegen uw aanslag of WOZ-beschikking?

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u zelf heel makkelijk bezwaar maken. Dit is altijd gratis, daarvoor heeft u geen gespecialiseerd bureau nodig. Schriftelijk bezwaar maken met motivering, naam, adres en handtekening is ook mogelijk. 

Wij betalen allemaal mee aan de kosten van een 'no cure no pay' bureau. Dat zit zo: als een bezwaarschrift gegrond is wordt de gemeente wettelijk verplicht een proceskostenvergoeding te betalen.

Bij een verlaging van de WOZ-waarde met € 10.000,00 wordt de OZB-aanslag verminderd met € 8,94. De kosten die de gemeente aan het bureau moet betalen bedragen als snel
€ 728,00 per bezwaar!. Deze kostenvergoedingen worden het volgende jaar doorberekend in de belastingtarieven en kan zorgen voor een tariefverhoging.

Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag?

Heeft u twijfel of vragen over uw aanslag dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente, vóórdat u bezwaar gaat maken. Onze medewerkers zullen u dan uitleggen hoe de aanslag tot stand is gekomen.

Bent u het dan nog niet eens met de gegevens op de aanslag, kunt u binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn: dat betekent dat u duidelijk moet aangeven waarom u het niet eens bent met de aanslag.

Tegen de hoogte van de belastingtarieven kan geen bezwaar worden gemaakt.

Na verzending bezwaarschrift

Allereerst krijgt u een ontvangstbevestiging op uw bezwaarschrift. Dit is het bewijs dat uw bezwaarschrift is ontvangen.

De gemeente doet vervolgens een uitspraak over dit bezwaarschrift. Bezwaarschriften, die ontvangen zijn naar aanleiding van de aanslag/WOZ-beschikking, worden vóór het einde van het jaar afgehandeld. Als de afdoening langer gaat duren, wordt u daarover geïnformeerd. Tegen deze uitspraak van de gemeente kunt u beroep aantekenen bij de belastingrechter.

Na de termijn van 6 weken kunt u in het betreffende jaar geen bezwaar meer aantekenen tegen de aanslag.

Als iemand anders voor u bezwaar maakt, moet bij het bezwaarschrift een machtiging worden meegezonden.

Ik heb een bezwaarschrift ingediend, krijg ik uitstel van betaling?

Nee. Om uitstel te krijgen, dient u een schriftelijk verzoek in bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Medemblik.

Op mijn belastingaanslag staat “U betaalt via de OZB mee aan het ondernemersfonds.”  Wat betekent dit?

Dit betekent dat u via de OZB een bijdrage levert aan het Ondernemersfonds en daar ook aanvragen uit mag doen. Het ondernemersfonds van Medemblik wordt beheerd door de Stichting Ondernemersfonds Medemblik. Deze zin staat alleen op aanslagen voor een niet-woning.

Wat is een Ondernemersfonds?

Een ondernemersfonds is een gemeentebreed fonds voor alle ondernemers en door alle ondernemers. Alle ondernemers dragen bij door een verplichte contributie. De gemeente heft een extra percentage op de OZB en dat deel wordt in het Ondernemersfonds gestort. Alle ondernemingen en organisaties dragen zo evenredig bij aan het fonds. Elke ondernemer betaalt mee.

Je kunt een ondernemersfonds het beste omschrijven als een Stimuleringspot voor de lokale economie. Wie een aanvraag wil doen voor een bijdrage uit het fonds, moet dat doen voor iets dat mogelijkheden creëert voor een grotere groep ondernemers of een branche.

Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van glasvezel of camerabewaking op een industrieterrein, het ondersteunen van een lokale markt of het (mee) betalen aan de aankleding van een winkelstraat of -centrum.

Sinds 2019 wordt het Ondernemersfonds gevuld met geld dat uit de OZB-aanslagen komt.  Hierdoor heeft het Ondernemersfonds de beschikking over ruim 100.000 euro voor projecten.  

Kan ik bezwaar maken tegen het tarief?

Nee, tegen de door de raad vastgestelde belastingtarieven kan geen bezwaar worden gemaakt.

Kan ik bezwaar maken tegen de reservering voor het ondernemersfonds?

U kunt geen bezwaar maken tegen de verhoging van de OZB en reservering voor het ondernemersfonds. U kunt wel bezwaar maken tegen de grondslag van de aanslag, dus als u het niet eens bent met de waardebepaling van uw pand (de WOZ-waarde).

Hoeveel moet ik meer betalen hierdoor?

Dat bedrag verschilt per onderneming. Er wordt 4,63% van de OZB gereserveerd voor het ondernemersfonds.   

Stel u heeft een bedrijfspand met een OZB-waarde van €  500.000 en u bent zowel eigenaar als gebruiker. In 2019 betaalt u € 1.386 aan onroerende zaak belasting, hiervan is € 64,18 voor het ondernemersfonds.

Wie kan er een aanvraag indienen bij het ondernemersfonds?

Aanvragen kunnen worden ingediend door een in de gemeente Medemblik gevestigde ondernemersvereniging of -collectief. Een individuele ondernemer kan ook een aanvraag indienen, maar het gezamenlijk belang, nut en noodzaak wordt dan extra getoetst. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor activiteiten die bijdragen aan een beter vestigingsklimaat in de samenleving van Medemblik. En die aanvragen kunnen eveneens worden ingediend door o.a. de culturele- of not-for-profit sector, zoals scholen, maatschappelijke instanties etc. Kortom, iedereen die bijdraagt in het Ondernemersfonds kan aanvragen indienen.

Ik wil een aanvraag doen bij het ondernemersfonds. Waar kan ik terecht?

Hiervoor verwijzen wij u graag naar de Stichting Ondernemersfonds Medemblik. Op de website staat meer informatie. Ook het aanvraagformulier is daar te vinden.

Waarom is er een ondernemersfonds ingesteld?

Een Ondernemersfonds is een instrument dat het mogelijk maakt om als ondernemers gezamenlijk te investeren in de lokale samenleving en economie. De ondernemers zelf bepalen welke activiteiten worden ontwikkeld en hoeveel zij daarvoor gaan betalen. Een Ondernemersfonds zorgt ervoor dat alle ondernemers meebetalen aan het fonds. Daardoor is de draagkracht van het fonds hoog. Een Ondernemersfonds verstevigt daarnaast de positie van de ondernemers.

Wat houdt gemeentebreed in?

Het fonds is gemeentebreed. Gemeentebreed betekent dat het voor alle ondernemers binnen de gemeentegrens is bedoeld. Het is dus niet alleen voor de binnenstad of een bedrijventerrein.

Wat is de rol van de gemeente bij het ondernemersfonds?

Ondernemers nemen het initiatief voor het fonds en vragen de gemeente om het innen van de gelden te faciliteren. De gemeenteraad van Medemblik heeft besloten hieraan mee te werken. Omdat de gemeenteraad dit goed heeft gekeurd, is het ondernemersfonds een feit. Omdat de gemeente het geld int en stort, is het ondernemersfonds verplicht jaarlijks een verantwoording af te leggen aan de gemeente.

Worden zowel profit als non-profit niet-woningen aangeslagen?

Ja, zowel profit als non-profit organisaties hebben veel baat bij een ondernemersfonds. Iedereen die bijdraagt aan het fonds heeft de mogelijkheid om voor een activiteit een aanvraag in te dienen. Dus ook sportverenigingen, scholen en muziekverenigingen.

Worden de gelden eerlijk verdeeld?

De Stichting Ondernemersfonds Medemblik streeft ernaar dat alle gebieden in Medemblik en alle sectoren kansen hebben om een aanvraag te doen en naar een zo eerlijk mogelijke verdeling. Op dit moment werkt de Stichting aan een jaarplan voor 2019. Hierin wordt dit verder uitgewerkt. Ook hoe eventuele trekkingsrechten zijn voor gebieden, sectoren of stadsbrede projecten. Ook streeft de Stichting naar een bestuur waarin een brede afvaardiging zit uit de gemeente, dus uit verschillende gebieden en sectoren.

Het ondernemersfonds geeft er de voorkeur aan om de gelden zoveel mogelijk in één pot te houden en niet onder te verdelen naar kleine gebieden of deelsectoren, maar streeft wel naar eerlijke kansen en een verdeling over de gehele gemeente. 

Is het ook mogelijk om niet mee te doen?

Nee, de kracht van een Ondernemersfonds is dat het voor iedereen geldt. Dit draagt er ook aan bij dat alle ondernemers, of ze nu wel of geen lid zijn van een ondernemersvereniging, worden geactiveerd om zelf na te denken over het ontwikkelen van activiteiten.

Als het goed is, zijn de Oekraïense vluchtelingen die u opvangt ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). Daarom hoeft u voor hun verblijf geen verblijfsbelasting over 2022 af te dragen. Verblijfsbelasting - voorheen: toeristenbelasting - bent u namelijk verschuldigd voor mensen die de gelegenheid tot overnachten wordt geboden en die niet in de BRP staan ingeschreven. Als u aangifte voor verblijfsbelasting moet doen, doet u dat dus alleen voor mensen die niet in de BRP zijn ingeschreven. Daarvoor ontvangt u een aanslag verblijfsbelasting. Meer informatie over verblijfsbelasting.