Veelgestelde vragen bij Belasting en WOZ

Wanneer krijgt u, als nieuwe inwoner van Medemblik, uw eerste belastingaanslag?

Als u nieuwe inwoner wordt, krijgt u voor het eerst de belastingaanslag vanaf het moment dat: u eigenaar bent of dat u bent ingeschreven in de basisregistratie personen, enzovoort. Met andere woorden: vanaf het ontstaan van een belastbaar feit. Dit is per belastbaar feit verschillend.

Wordt het bedrag van de belastingaanslag direct geïncasseerd?

Via de aanslag wordt u geïnformeerd over het te betalen aanslagbedrag. Indien u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven wordt uw aanslag automatisch in 12 maandelijkse termijnen afgeschreven. Indien u geen automatische incasso heeft afgegeven maakt u het aanslagbedrag zelf over. De vervaldata staan op de aanslag genoemd. Het alsnog afgeven van automatisch incasso is ook mogelijk. 

Binnen welke termijn moet de aanslag betaald worden?

 • de betaaltermijnen staan vermeld op uw aanslagbiljet
 • als u geen automatische incasso heeft, betaalt u in 2 termijnen
 • als u automatische incasso heeft, betaalt u in 12 termijnen*

Let op!! Dit houdt in dat er in 2024 nog incassotermijnen van uw belastingaanslag over 2023 kunnen worden afgeschreven.

Ik heb op mijn adres een aanslag gekregen voor iemand die hier niet (meer) woont

Stuurt u alstublieft de envelop met inhoud retour (met afzender), met daarop de vermelding ’verhuisd’ of ’onbekend op dit adres’. Als u een nieuw adres weet, vermeldt u dit dan op de envelop.

Er zijn meerdere eigenaren, waarom staat de aanslag op mijn naam?

In beginsel wordt maar één aanslagbiljet verzonden. Als er meer eigenaren of gebruikers zijn, moet de gemeente een keuze maken. Wij hebben regels opgesteld aan wie de aanslag wordt toegezonden.

De volgorde waarin dit wordt bepaald is:

 • de eigenaar van de woning of het bedrijf;
 • de langst wonende;
 • de oudste in leeftijd.

Ik ben mijn aanslag of WOZ-beschikking kwijt, kan ik de aanslag nog inzien?

U kunt op mijn overheid.nl uw aanslag/WOZ-beschikking én taxatieverslag van uw onroerende zaken inzien. Deze documenten zijn alleen op te vragen door de belastingplichtige zelf na identificatie via DigiD. Bedrijven kunnen inloggen bij ons WOZ-loket met het aanslagbedrag en aanslagnummer.

Hebt u geen DigiD of bent u na 1 januari eigenaar geworden van een onroerende zaak? Dan kunt u deze documenten opvragen bij het taakveld Belastingen/WOZ via (0229) 85 60 00 of woz@medemblik.nl

Welke belastingen moet ik aan de gemeente betalen?

Afhankelijk van uw situatie, kunt u een aanslag krijgen voor de volgende gemeentelijke belastingen:

U kunt direct uw aanslag voldoen door de afgedrukte QR-code te scannen. Als u zelf het bedrag overmaakt, kan dit op ons rekeningnummer NL89BNGH0285149652 of BIC BNGHNL2G o.v.v. uw betalingskenmerk of aanslagnummer.

Afhankelijk van uw situatie, kunt u een aanslag krijgen voor de volgende gemeentelijke belastingen:

 • Onroerende zaakbelasting: als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een woning of niet-woning en/of gebruiker van een niet-woning. Het aanslagbedrag is een percentage van de OZB-waarde.
 • Rioolheffing: als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een woning of niet-woning welke direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Het aanslagbedrag is voor woningen een vast bedrag en voor niet-woningen een percentage van de WOZ-waarde.
 • Afvalstoffenheffing: als u gebruiker bent van een perceel waarvoor een verplichting tot inzameling van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Het aanslagbedrag hangt af van het aantal personen en het tijdvak dat een perceel wordt gebruikt.
 • Grafrechten: als u rechthebbende bent van een graf waarvan het onderhoud niet afgekocht is. Het aanslagbedrag is afhankelijk van het soort graf.
 • Verblijfsbelasting: als u verblijf biedt met overnachting in hotels, kampeeronderkomens en dergelijke aan personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn opgenomen. Het aanslagbedrag is afhankelijk van het aantal overnachtingen/slaapplaatsen (in hotel, recreatiewoning, B&B en particuliere verhuur). U bent verplicht hiervan aangifte te doen.
 • Forensenbelasting: als u voor uzelf of voor uw gezin meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houdt zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben. Het aanslagbedrag is afhankelijk van het aantal slaapplaatsen. U bent verplicht hiervan aangifte te doen.

Ontvangt u de aanslag niet? Dan heeft u waarschijnlijk op mijn.overheid.nl aangegeven dat u post van de gemeente Medemblik digitaal wilt ontvangen. U vindt uw aanslag daarom in uw berichtenbox op mijn.overheid.nl.

Wanneer krijg ik een aanmaning en wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een betalingsherinnering als de aanslag niet vóór de laatste vervaldatum is betaald. Aan de aanmaning zijn kosten verbonden. De kosten zijn verschuldigd vanaf de dagtekening van de aanmaning.

Let op: als u alleen uw verschuldigde belastingschuld zonder kosten betaalt, zullen eerst de kosten worden afgeboekt. Het bedrag dat dan overblijft, is de verschuldigde belasting. Voor dit bedrag zal de invorderingsambtenaar alsnog een dwangbevel versturen met de daarvoor verschuldigde kosten.

Wanneer krijg ik een dwangbevel?

Als niet (volledig) wordt betaald na ontvangst van een aanmaning, ontvangt u een dwangbevel waaraan kosten zijn verbonden.

Hoe voorkom ik een aanmaning en/of dwangbevel?

Uiteraard door op tijd te betalen. Mocht dit echter door omstandigheden niet lukken, verzoeken wij u direct contact op te nemen met de gemeente. Wij proberen dan samen met u tot een oplossing te komen. Wacht hiermee niet tot het laatste moment!

Ik heb mijn aanslag al betaald. Waarom krijg ik een aanmaning?

Het kan zijn dat uw betaling de verzending van de aanmaning heeft gekruist. In dat geval is de aanmaning onterecht verzonden.

De kosten zullen niet in rekening worden gebracht. Hierbij is van belang de datum waarop de gemeente het geld op de rekening heeft ontvangen, niet de datum waarop u het heeft overgemaakt.

Als de aanmaning terecht is verzonden, dient u wél de kosten te betalen.

Wat is de procedure bij invordering van belastingen?

Stap 1 Aanmaning

U krijgt een aanmaning. Hierbij worden wettelijke kosten in rekening gebracht. Dit is afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag van de aanslag:

Stap 2 Dwangbevel

Betaalt u ook na de aanmaning niet, dan volgt een dwangbevel. De extra kosten hiervan zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag van de aanslag:

Stap 3 Beslaglegging

In het uiterste geval krijgt u de deurwaarder op bezoek. De extra kosten bestaan uit de kosten van een hernieuwd dwangbevel en de kosten van het leggen van beslag op bijvoorbeeld roerende of onroerende zaken:

Ik heb een aanmaning/dwangbevel ontvangen, maar geen aanslag

Op de aanmaning of het dwangbevel staat de dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen vermeld. Deze is een paar dagen voor deze dagtekening naar u toegestuurd. Wanneer de aanslag per post is bezorgd, mag de gemeente Medemblik ervan uitgaan dat u deze aanslag echt heeft ontvangen.

Kan ik na een dwangbevel een betalingsregeling krijgen?

Als u een dwangbevel heeft gekregen om de gemeentelijke aanslag te betalen, dan is er bij uitzondering een kortlopende betalingsregeling mogelijk. U kunt de betalingsregeling afsluiten door de gemeente Medemblik te machtigen met een incassoformulier of door het formulier betalingsregeling in te vullen. 

Het termijnbedrag wordt berekend over het nog resterende aantal incassomaanden dat na verwerking van de machtiging overblijft. Indien de machtiging is afgegeven vóór de gecombineerde aanslag is opgelegd, wordt het aanslagbedrag in 12 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven.

Ik heb een dwangbevel ontvangen. Wat nu?

U moet het totale bedrag (inclusief de extra kosten) van het dwangbevel binnen twee dagen na de datum die op het dwangbevel staat betalen. Doet u dit te laat of niet, dan wordt het dwangbevel uitgevoerd. Er kan dan beslag worden gelegd op uw inkomen en op uw bezittingen zoals inboedel, auto en bankrekening.

Er is beslag gelegd op mijn inkomen

U kunt contact opnemen met de gemeente en vragen naar de invorderingsambtenaar Belastingen/WOZ. Daar kunt u uw vragen over het beslag op uw inkomen stellen.

Waarom een herinnering of aanmaning ondanks de verleende machtiging?

Tot 2 keer toe kon geen afschrijving plaatsvinden via de automatische incasso. Reden hiervoor kan zijn onvoldoende saldo op uw rekening of terugboeking naar uw rekening. De automatische incasso vervalt dan. U moet er dan zelf voor zorgen dat u de belastingaanslag betaalt.

Als ik verhuis binnen de gemeente, moet ik dan een nieuwe machtigingskaart invullen?

Nee, de machtiging is gekoppeld aan de persoon, u hoeft dus geen nieuwe machtiging af te geven.

Er komt iemand bij mij inwonen, heeft dat gevolgen voor de gemeentelijke belastingen?

Woont u op dit moment met meerdere personen op het adres, dan heeft de inwoning geen gevolgen.

Woont u op dit moment alleen op het adres, dan heeft de inwoning met ingang van de inschrijving in het bevolkingsregister tot gevolg dat u een aanvullende aanslag afvalstoffenheffing krijgt.

Moet ik belasting blijven betalen als ik naar een andere gemeente verhuis?

Als u verhuist naar een andere gemeente ontvangt u van de gemeente Medemblik automatisch een vermindering voor de afvalstoffenheffing.

Voor de onroerende zaakbelastingen en de rioolheffing is de peildatum 1 januari bepalend. Met wijzigingen na die datum mag geen rekening gehouden worden. Een verhuizing in de loop van het jaar is niet van invloed op de belastingplicht. Degene die op 1 januari de eigenaar is, betaalt voor het hele jaar. U kunt in overleg met uw notaris de eigenaarslasten verrekenen met de nieuwe eigenaar.

Hoe zit het met de afvalstoffenheffing bij verhuizing binnen de gemeente?

Als u binnen de gemeente verhuist, heeft dit geen gevolgen voor deze aanslagen.

Hoe zit het met de afvalstoffenheffing bij verhuizing buiten de gemeente?

U hoeft in principe alléén te betalen voor de maanden dat u in de gemeente Medemblik woonachtig bent geweest. Wanneer u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, wordt het aangepaste bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven.

Als u geen machtiging heeft afgegeven moet u de volledige aanslag voldoen, na uw verhuizing ontvangt u automatisch een vermindering van de aanslag en wordt het te veel betaalde bedrag teruggestort.

Als u verzuimd heeft u tijdig uit de gemeente uit te laten schrijven, kunt u verzoeken om vermindering van deze belastingen. Stuur kopieën mee van bijvoorbeeld de huuropzegging of opzegging van het energiecontract. Uw verzoek kunt u indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Medemblik.

Ik ben voor afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden aangeslagen, maar ik woon alleen

Wanneer u een aanslag hebt ontvangen voor een meerpersoonshuishouden en u woont alleen, dan ontvangt u gerekend vanaf het moment dat u alleen staat ingeschreven in het bevolkingsregister automatisch een vermindering van de aanslag en wordt het te veel betaalde bedrag teruggestort.

Voor de afvalstoffenheffing kent de gemeente Medemblik de volgende tarieven:

 • meerpersoonshuishoudens
 • eenpersoonshuishoudens
 • recycletarief

Ik verhuis naar een verzorgingstehuis, moet ik de aanslag volledig betalen?

Nee, bij verhuizing naar een verzorgingstehuis, heeft de belastingplichtige recht op vermindering. Omdat de gemeente hiervoor uitgaat van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie, is het van groot belang dat u de verhuizing tijdig meldt bij de gemeente.

Ik krijg een aanslag onroerende zaakbelasting en rioolheffing van mijn oude woning

U moet beide belastingen betalen, omdat u op 1 januari (de peildatum) eigenaar was van de onroerende zaak. Bij een verkoop worden deze eigenarenbelastingen verrekend met de nieuwe eigenaar. Dit kunt u controleren op de afrekening van de notaris.

Let op: u als verkoper bent en blijft belastingplichtig en u bent dus verantwoordelijk voor de betaling van het aanslagbedrag aan de gemeente.

Ik ben geen gebruiker meer van een bedrijf, voor wanneer aan de gemeente doorgeven?

U dient dit liefst per direct aan het taakveld Belastingen/WOZ door te geven.

Ik heb mijn bedrijf beëindigd, wanneer en aan wie moet ik dat doorgeven?

Uw bedrijfsbeëindiging dient u onmiddellijk aan het taakveld Belastingen/WOZ door te geven.

Dit kan ook schriftelijk aan het taakveld Belastingen/WOZ, Postbus 45, 1687 CD Wognum.

Binnen welke termijn moet de aanslag betaald worden?

De betaaltermijnen staan vermeld op uw aanslagbiljet.

Als u geen automatische incasso heeft, betaalt u in 2 termijnen.

Als u automatische incasso heeft, betaalt u in 12 termijnen.

Ik heb automatisch incasso, kan ik dan toch in één keer betalen?

Ja, dat kan, mits u betaalt voor 15 maart. Uw betaling wordt dan ook direct verwerkt en er worden geen verdere afschrijvingen meer gedaan.

Betaalt u na 15 maart het hele bedrag, zal in elk geval de eerste incassotermijn alsnog afgeschreven worden. U krijgt dit bedrag later uiteraard wel teruggestort.

Kan ik alsnog een machtiging voor automatische incasso afgeven?

Tot de laatste vervaldag van betaling van de aanslag kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven. Het termijnbedrag wordt berekend over het nog resterende aantal incassomaanden dat na verwerking van de machtiging overblijft. Indien de machtiging is afgegeven vóór de gecombineerde aanslag is opgelegd, wordt het aanslagbedrag in 12 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven.

Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen?

U kunt het kwijtscheldingsformulier downloaden, invullen en per post opsturen naar de gemeente.

Automatische kwijtschelding is ook mogelijk. Als u hiervoor in aanmerking komt, krijgt u gelijk met de aanslag gemeentelijke belastingen bericht. In dat geval hoeft u zelf geen kwijtschelding meer aan te vragen.

Kan ik uitstel van betaling krijgen als ik kwijtschelding aanvraag?

U heeft uitstel van betaling zolang uw verzoek in behandeling is. Mocht uw verzoek tot kwijtschelding worden toegewezen en u heeft toch al geheel of een gedeelte van de aanslag betaald, dan krijgt u het te veel betaalde bedrag teruggestort.

Is een betalingsregeling mogelijk na afwijzing van een kwijtscheldingsverzoek?

Ja, wanneer uw kwijtscheldingsverzoek is afgewezen kunt u schriftelijk verzoeken om een betalingsregeling bij de Invorderingsambtenaar.

Het adres waaraan u dit verzoek richt is: Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Of mail naar info@medemblik.nl.

Kunt u mij acceptgiro's toezenden voor het betalen van de aanslag?

Nee, u kunt de aanslag betalen via internetbankieren met vermelding van het aanslagnummer en belastingjaar.

U doet de betaling t.n.v. de gemeente Medemblik op IBAN: NL89 BNGH 0285 1496 52 o.v.v. uw aanslagnummer of betalingskenmerk.

Moet ik elk jaar een machtiging voor automatische incasso afgeven?

Als u eenmaal een machtiging heeft afgegeven, blijft deze geldig totdat u de machtiging zelf weer intrekt.

Welke maand wordt de belastingaanslag van mijn rekening afgeschreven en hoe weet ik dat?

In welke maanden er wordt afgeschreven staat op de aanslag aangegeven. De bedragen worden de laatste dag van de maand van uw rekening afgeschreven.

Ik ben huurder van een woning en op de aanslag staat daarvan de WOZ-waarde. Moet ik nu ook onroerende zaakbelasting betalen?

Nee, u hoeft geen onroerende zaakbelasting te betalen als huurder van een woning. Op grond van wettelijke bepalingen wordt de WOZ-waarde met ingang van 2016 op de aanslag vermeld.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

De WOZ-waarde wordt vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari vorig jaar. Dit is de waardepeildatum. Voor een onderbouwing van de WOZ-waarde van uw woning kunt u een taxatieverslag opvragen of op deze site inzien.

Taxatie inzien of opvragen

U kunt het verslag van de taxatie inzien. Hierop staan verkochte woningen vermeld die door de gemeente gebruikt zijn om de WOZ-waarde vast te stellen. U kunt alleen het taxatieverslag van uw woning en/of bedrijf opvragen, dus het object waarvoor u een beschikking heeft gekregen.

Koopsomtelefoon van het Kadaster

Als u zelf denkt een beter vergelijkbare woning te weten die rond de peildatum is verkocht, kunt u de verkoopprijs van die woning opvragen bij het Kadaster.

Downloaden koopsommenoverzicht

U kunt bij het Kadastertegen betaling een koopsommenoverzicht downloaden. Hierin kunt u zien welke woningen zijn verkocht in uw postcodegebied.

Is een bezwaar tegen de WOZ-waarde door een 'no cure no pay' bureau gratis?

Nee, een bezwaar laten indienen door een 'no cure no pay' bureau is niet gratis.

Een 'no cure no pay' bureau is een onderneming die omzet moet draaien. Het is begrijpelijk dat u graag een bezwaarprocedure door een ander laat doen maar dit is natuurlijk niet gratis. Deze bureau's maken veel kosten en uiteindelijk betalen wij daar allemaal aan mee. Als u zelf bezwaar indient is dat wel gratis. Uw bezwaarschrift krijgt dezelfde aandacht van de gemeente.

Heeft u bezwaar tegen uw aanslag of WOZ-beschikking?

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u zelf heel makkelijk bezwaar maken. Dit is altijd gratis, daarvoor heeft u geen gespecialiseerd bureau nodig. Schriftelijk bezwaar maken met motivering, naam, adres en handtekening is ook mogelijk. 

Wij betalen allemaal mee aan de kosten van een 'no cure no pay' bureau. Dat zit zo: als een bezwaarschrift gegrond is wordt de gemeente wettelijk verplicht een proceskostenvergoeding te betalen.

Bij een verlaging van de WOZ-waarde met € 10.000,00 wordt de OZB-aanslag verminderd met € 12,57. De kosten die de gemeente aan het bureau moet betalen bedragen als snel € 200,00 per bezwaar. Deze kostenvergoedingen worden het volgende jaar doorberekend in de belastingtarieven en kan zorgen voor een tariefverhoging.

Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag?

Heeft u twijfel of vragen over uw aanslag dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente, vóórdat u bezwaar gaat maken. Onze medewerkers zullen u dan uitleggen hoe de aanslag tot stand is gekomen.

Bent u het dan nog niet eens met de gegevens op de aanslag, kunt u binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn: dat betekent dat u duidelijk moet aangeven waarom u het niet eens bent met de aanslag.

Tegen de hoogte van de belastingtarieven kan geen bezwaar worden gemaakt.

Na verzending bezwaarschrift

Allereerst krijgt u een ontvangstbevestiging op uw bezwaarschrift. Dit is het bewijs dat uw bezwaarschrift is ontvangen.

De gemeente doet vervolgens een uitspraak over dit bezwaarschrift. Bezwaarschriften, die ontvangen zijn naar aanleiding van de aanslag/WOZ-beschikking, worden vóór het einde van het jaar afgehandeld. Als de afdoening langer gaat duren, wordt u daarover geïnformeerd. Tegen deze uitspraak van de gemeente kunt u beroep aantekenen bij de belastingrechter.

Na de termijn van 6 weken kunt u in het betreffende jaar geen bezwaar meer aantekenen tegen de aanslag.

Als iemand anders voor u bezwaar maakt, moet bij het bezwaarschrift een machtiging worden meegezonden.

Ik heb een bezwaarschrift ingediend, krijg ik uitstel van betaling?

Nee. Om uitstel te krijgen, dient u een schriftelijk verzoek in bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Medemblik.

Als het goed is, zijn de Oekraïense vluchtelingen die u opvangt ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). Daarom hoeft u voor hun verblijf geen verblijfsbelasting over 2023 af te dragen. Verblijfsbelasting - voorheen: toeristenbelasting - bent u namelijk verschuldigd voor mensen die de gelegenheid tot overnachten wordt geboden en die niet in de BRP staan ingeschreven. Als u aangifte voor verblijfsbelasting moet doen, doet u dat dus alleen voor mensen die niet in de BRP zijn ingeschreven. Daarvoor ontvangt u een aanslag verblijfsbelasting. Meer informatie over verblijfsbelasting.

Veelgestelde vragen over het recycle-tarief

U betaalt per adres een vast bedrag per jaar, namelijk

 • één persoon € 208,95
 • twee of meer personen € 277, 90

Het variable tarief dat hier extra bijkomt, hangt af van het aantal ledigingen (ook wel aanbiedingen) 

 • voor de aanbieding van een container van 140 liter voor restafval, betaalt u per aanbieding € 7,68
 • voor de aanbieding van een container van 240 liter voor restafval, betaalt u per aanbieding € 10,40
 • voor de ontgrendeling van de (ondergrondse) container voor restafval betaalt u per keer € 2,58

Het variable tarief van het hele jaar 2023 wordt begin 2024 in rekening gebracht. Voor de plastic- en gft-container hoeft u niet extra te betalen.

Inhoud aantal keer variabel tarief vast tarief totaal 2024
140 7*7,68 53,76 277,90 € 331,66
240 4*10,40 41,60 277,90 € 319,50
Huishouden met weinig restafval: scheidt het afval goed tot zeer goed en koopt bewust (afvalpreventie). Er blijft weinig restafval over.

Inhoud aantal keer variabel tarief vast tarief totaal 2024
140 11*7,68 84,48 277,90 € 362,38
240 7*10,40 72,80 277,90 € 350,70
Huishouden met gemiddeld restafval: scheidt het afval gemiddeld tot goed. Het restafval bevat beperkte vervuiling van andere afvalstromen als GFT, plastic, blik en pak, glas en papier.

Inhoud aantal keer variabel tarief vast tarief totaal 2024
140 13*7,68 99,84 277,90 € 377,74
240 13*10,40 135,20 277,90 € 413,10
Het afval wordt minder goed tot slecht gescheiden en doet of kan niet aan afvalpreventie doen (medisch restafval). Het restafval bevat GFT, plastic, blik en pak, glas en papier.

Het variabel tarief wordt na afloop van het jaar in rekening gebracht. U ontvangt in februari 2024 de rekening voor het aantal keren dat u restafval heeft aangeboden.

In de HVC-app kunt u dit bijhouden:

 1. Download de app 
 2. Maak een account aan
 3. Verifieer deze met behulp van iDIN.

Vanaf dat moment houdt de app bij hoe vaak u de restafvalbak aan de weg hebt gezet of hoe vaak u een restafvalzak in de ondergrondse container hebt gegooid. Lees meer over de HVC-app.  

Dit kan op twee manieren

1. Via de HVC-app

Let op, wegens privacyoverwegingen kan pas vanaf het moment dat u een account hebt geactiveerd in de app via iDin, het aantal ledigingen worden bijgehouden. Dus regelt u bijvoorbeeld in augustus een account, dan staan de eerste maanden van het jaar nog niet in het overzicht van de app.  De eindafrekening in de app is dan dus ook niet gelijk aan de daadwerkelijke eindafrekening!

Waar vind ik het overzicht in de app?

 • open de HVC-app.
 • de app opent automatisch op het tabblad "voor jou". Zie gelijk onder het rode vlak het restafvalstatusblokje. In het blokje staat het aantal keer dat u dit jaar restafval hebt aangeboden en de kosten die daaraan verbonden zijn.
 • klik op het blokje om naar de details van de restafvalstatus te gaan en de historie te zien.
 • klik op ‘Volledige historie’ om de gegevens van vorig jaar te zien.
 • klik op 'Details’ achter het jaartal van vorig jaar.
 • u ziet het eindbedrag en het aantal stortingen /ledigingen van dat jaar.

2. Via een e-mail

Met deze linkt kunt u meteen een e-mail schrijven voor het aanvragen van het overzicht van het aantal ledigingen (met automatisch het juiste adres en onderwerpregel). Vergeet niet uw volledige naam en adresgegevens in de mail te vermelden voor een vlotte afhandeling.

Het aantal van 35 staat hier omdat de app nog niet weet van welk inzamelmiddel u gebruik maakt. Zodra u de eerste keer restafval aanbiedt, registreert de app dat u gebruik maakt van de 140 liter of 240 liter bak en wordt het aantal van 35 automatisch aangepast.

Jazeker. Vanwege privacy-regels is het nodig om een adres in de app te verifiëren voordat HVC gegevens over ledigingen of stortingen mag tonen in de app. Daarom kunt u zich online identificeren door middel van iDIN, dit is een veilige en betrouwbare optie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van iDIN.

Als u weinig restafval aanbiedt, is uw afvalstoffenheffing eind van het jaar ook lager. U heeft invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval er overblijft. U hoeft het restafval daardoor minder vaak aan te bieden. Het variabele tarief is afhankelijk van hoe vaak u de restafvalbak aan de weg zet in combinatie met het formaat van uw bak (laagbouw) of de ondergrondse container voor restafval gebruikt (binnenstad en hoogbouw).

Er wordt kwijtschelding verleend voor het vaste tarief plus:

 • Maximaal 10 keer het tarief voor het aanbieden van de bak aan huis voor restafval met een inhoud van 140 liter
 • Of maximaal 8 keer het tarief voor het aanbieden van de bak aan huis voor restafval met een inhoud van 240 liter
 • Of maximaal 32 maal het tarief voor het aanbieden van een zak in de ondergrondse of bovengrondse container voor restafval.

Nee, het afval wat vrijkomt doordat u als gastouder werkt, valt niet onder huishoudelijk afval. Dit is bedrijfsafval. Bedrijfsafval valt niet onder de financiële tegemoetkoming.

Iedereen die zijn afval goed scheidt, kan de rekening omlaag brengen. Nu betaalt iedereen een gelijk tarief, ongeacht of hij zijn afval wel of niet goed scheidt. Grote gezinnen die niet goed afval scheiden, betalen nu net zoveel als grote gezinnen die wel goed scheiden. Met recycle-tarief worden goede afvalscheiders beloond. Anderen worden uitgedaagd om nog beter hun best te doen.

De kosten voor de techniek van het wegen zijn in aanschaf en onderhoud erg hoog. Zeker bij de ondergrondse containers. Ook hebben de containers met een weegsysteem vaker storing. En het nadeel van het afrekenen op gewicht is dat je meer betaalt wanneer iemand anders extra afval in uw bak gooit. Bij betaling per lediging is dit niet van invloed.

We zijn erg blij met de vrijwilligers die zwerfafval opruimen in de gemeente. We willen deze vrijwilligers in de toekomst ook blijven ondersteunen. Bent u zo'n vrijwilliger? U kunt een mail sturen naar info@medemblik.nl of ons bellen en wij geven door aan onze collega's van de buitendienst waar het zwerfafval opgehaald kan worden.

Nee, het variabele tarief wordt bij laagbouw bepaald door het aantal keer dat u de restafvalbak aan de weg zet. Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in uw bak. Wel maakt de grootte van de bak verschil (140 liter of 240 liter). U kunt kiezen welk formaat restafvalbak u wilt ontvangen. Neem contact op met de klantenservice van HVC: 0800-0700. Bewoners van de binnenstad en hoogbouw betalen een tarief per zak die zij in de ondergrondse container gooien. Ook hier wordt het afval niet gewogen.

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk systeem. In die gemeenten wordt afval beter gescheiden en is de afvalstoffenheffing gemiddeld lager. Omdat we in Medemblik al heel goed bezig zijn, is recycle-tarief een goede manier om inwoners te belonen voor hun goede afvalscheidingsgedrag en tegelijkertijd daagt het anderen uit om hun afval beter te scheiden en zo hun afvalstoffenheffing te verlagen.

Hoe minder restafval we verbranden, hoe beter dit is voor het milieu. In 2016 kreeg de laagbouw een extra bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken. In 2019 is de binnenstad van Medemblik voorzien van gfe-cocons en ondergrondse containers voor restafval. Door onder andere deze veranderingen hebben we nu jaarlijks gemiddeld 30 kilo restafval per persoon minder dan een aantal jaar geleden. In 2016 hadden we gemiddeld 190 kilo restafval per persoon. In 2020 is dat gedaald naar 160 kilo per persoon. De ambitie van Medemblik is voor 2025 een daling van de hoeveelheid restafval naar onder de 100 kilo per inwoner per jaar door het stimuleren van betere afvalscheiding en hergebruik van afval van meer dan 80%. Gezien de landelijke ontwikkelingen, zoals de terugkerende verhoging van de verbrandingsbelasting*, is dit het juiste moment om nieuwe maatregelen te nemen.

* In 2015 heeft de landelijke overheid een verbrandingsbelasting voor het verbranden van restafval ingevoerd. Sinds 1 januari 2021 is deze belasting verhoogd en betaalt elke gemeente in Nederland € 33 extra voor het verbranden van 1.000 kilo restafval. Deze verbrandingsbelasting komt nog bovenop de kosten voor het verbranden van restafval. De verwachting is dat het bedrag de komende jaren steeds verder stijgt. Dit betekent dat wanneer we niets doen, de afvalstoffenheffing ook verder stijgt.

Zakken

Eens in de 2 weken. Zo geven we ook inwoners met weinig opbergruimte de gelegenheid om hun afval goed te scheiden.

Bakken 

De inzamelfrequentie van plastic, blik en drinkpakken in bakken is eenmaal in de 4 weken. Komt u niet uit met deze frequentie? Bij HVC kunt u een extra bak voor plastic, blik en drinkpakken aanvragen.

Nee, wegwerpluiers vallen onder restafval. De wegwerpluiers moeten in de restafvalbak of de ondergrondse container.

In Nederland staat 1 fabriek waar luiers worden gerecycled: de ARN. De ARN staat in de buurt van Nijmegen en verwerkt gebruikte luiers. Van verwerkte luiers wordt onder andere biogas en kunstmest gemaakt. De hoeveelheid van de luiers is zo groot dat de ARN dit momenteel niet kan verwerken. Als recycling van wegwerpluiers succesvol wordt toegepast, wil de gemeente overgaan tot het apart inzamelen. 

Ik ben gastouder, heb ik ook recht op financiële compensatie voor de luiers van de gastkinderen?

Nee, het afval wat vrijkomt doordat u als gastouder werkt, valt niet onder huishoudelijk afval. Dit is bedrijfsafval. Bedrijfsafval valt niet onder de financiële tegemoetkoming.

U kunt uw restafvalbak het beste pas aan de weg zetten als deze helemaal vol zit. Zo is er voor buurtgenoten geen ruimte om er iets bij in te gooien. Ook adviseren we om de bak pas ’s ochtends (voor 7:30 uur) aan de weg te zetten in plaats van de avond van tevoren.

Daarnaast wordt het variabele tarief bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet en de grootte van de container (140 liter of 240 liter). Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in uw bak.

Dit kunt u niet voorkomen. De restafvalbakken die als vermist zijn opgegeven, worden direct geblokkeerd. De geblokkeerde bak wordt niet meer geleegd en blijft vol aan de weg staan. Is je bak dus weg of gestolen? Geef dit dan direct door aan de klantenservice van HVC

De gechipte restafvalbakken zijn niet afsluitbaar of voorzien van een slot.

Gebleken is dat dit meevalt in gemeenten waar al vergelijkbare systemen zijn ingevoerd. De gemeente gaat dit wel heel goed in de gaten houden en als het nodig is, wordt er handhaving ingezet. Zij proberen dan te achterhalen waar het afval vandaan komt en de veroorzakers worden daarop aangesproken. Er zijn ook mogelijkheden om boetes uit te delen. 

Dumpingen (ook dumpingen in een bak aan huis) kunnen gemeld worden via Fixi.

Bij de afvalinzameling worden persoonsgegevens verwerkt. De afvalbak is gekoppeld aan uw woonadres. Deze bak is voorzien van een chip. De chip registreert het aantal keer dat de bak wordt aangeboden om geleegd te worden en de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt. De verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregels. HVC houdt zich als afvalinzamelaar aan de afspraken die zij met de gemeente heeft gemaakt over hoe zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaat. Op de website www.hvcgroep.nl vindt u een uitgebreide privacyverklaring.

Extra plastic

Een extra minicontainer voor plastic, blik en drinkpakken kunt u net als de extra minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval aanvragen bij de klantenservice van HVC: 0800-0700. Deze minicontainers zijn gratis.

Voorwaarde is wel dat uw adres het huisvuil inzamelt met minicontainers aan huis. Adressen die zijn aangesloten op een ondergrondse- of bovengrondse container kunnen geen minicontainers aanvragen.

Extra restafval

Bewoners kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente (medisch attest of een gezin met drie kinderen of meer onder de vier jaar).De gemeente bepaalt of er een extra restafvalbak geplaatst mag worden. 

Extra restafvalbak i.v.m. vluchtelingen in huis

Aanvraag via de gemeente.

Neemt u contact op met de klantenservice van HVC: 0800- 0700

HVC bekijkt nogmaals alle benedenwoningen. Vervolgens beoordelen we of deze woningen een set van drie minicontainers kunnen krijgen. Zodra bekend is of de benedenwoningen van uw woonblok een eigen set minicontainers kunnen krijgen, wordt dit bekend gemaakt.
Er zijn ook grondgebonden woningen die een afvalpas hebben. Bewoners van deze woningen die graag een bak aan huis willen, kunnen hun vraag bij HVC stellen. HVC verzamelt deze vragen en beoordeelt de aanvraag. Neem contact op met de klantenservice van HVC: 0800-0700. 

Daar valt inderdaad nog veel winst te behalen. Er zijn veel ontwikkelingen bij producenten. Waar mogelijk worden bijvoorbeeld verpakkingen verbeterd, zodat deze gerecycled kunnen worden. Daarnaast geldt er een verbod op gratis plastic tasjes en plastic bestek en wordt er statiegeld ingevoerd op kleine plastic flesjes en blikjes. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Wij zijn blij dat u zwerfafval opruimt, zo wordt onze gemeente schoner. Als u zwerfafval raapt, kunt u zich aanmelden bij de gemeente via ons algemene nummer 0229-856000 of via de mail info@medemblik.nl. Wij nemen dan contact met u op. We halen het het zwerfafval op of we vertellen u waar u het zwerfafval kunt brengen.

Stankoverlast in je restafvalcontainer kun je met onderstaande tips voorkomen of beperken:

 1. Gooi etensresten in de GFE-bak
 2. Doe luiers, incontinentiemateriaal en menstruatieproducten in een aparte afvalzak en knoop deze goed dicht voordat je ze bij het restafval gooit.
 3. Plaats de bak op een koele plek in de schaduw, als het kan. Zo beperk je onaangename luchtjes.